Yasama organına karşı suç

Yasama organına karşı suç

MADDE 311 – (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2010/3480

K. 2010/6907

T. 8.6.2010

• SİLAHLI ÖRGÜT KURMA SUÇU ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları – Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK’nın 146/1. Md.deki Suçu Oluşturduğu )

• ANAYASAYI İHLAL ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları – Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Suçun Oluştuğu )

• ÖRGÜT ADINA EYLEM ( Sanıkların MHP Binasının Silahla Taranması Eylemine Katıldıkları – Sanıkların Örgüt Adına Vahamet Arz Eden Olayları Fiilen Gerçekleştirdikleri Anlaşıldığından Eylemlerinin 765 S. TCK’nın 146/1. Md.deki Suçu Oluşturduğu )

765/m.102,146,168

5237/m.66, 309, 311, 314

6136/m.13

ÖZET : 1- Sanıkların Ümraniye ilçesi Sultançiftliği MHP binasının silahla taranması eylemine katıldıkları,

2- Sanıkların örgüt adına vahamet arz eden olayları fiilen gerçekleştirdikleri anlaşıldığından eylemlerinin 765 Sayılı TCK’nın 146/1. maddesindeki suçu oluşturduğu hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek haklarında yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık H. İ. hakkındaki hükmün tayin olunan cezanın süresi itibarıyla re’sen temyize tabi olduğundan hükmün kesinleştirilmesi hukuki değerden yoksun kabul edilmiştir.

Tayin olunan cezaların süresi itibarıyla yasal şartları oluşmadığından, sanıklar C. G., B. Y., H. B., A. O., C. Ş., Ö. G. ve S. D. müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın 318. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanık B. B. usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmediği ve geçerli bir mazeret de bildirmediğinden, sanıklar D. K., Ö. A. ve A. H. A. haklarında duruşmalı, diğer sanıklar hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda;

A- Cumhuriyet savcısının sanık M. P. hakkındaki hükmü ve sanık E. A. müdafii olarak hükmü temyiz eden Av. Mihriban Kirdök’ün adı geçen sanık hakkındaki hükmü yasal süreden sonra temyiz etmeleri nedeniyle temyiz taleplerinin CMUK’nın 317. maddesi gereğince REDDİNE,

B- Sanıklar E. Y. ve Ö. G. haklarındaki temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Suç tarihi ile karar tarihi arasında zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesinde isabetsizlik görülmediğinden, sanık E. Y.’a ilişkin Cumhuriyet savcısının ve sanık Ö. G. müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, bu sanıklara ilişkin hükümlerin ONANMASINA,

C- Sanıklar Y. D., B. Y., S. D., C. Ş., H. B., C. S., C. G., N. A. ve A. T. haklarında yapılan incelemede;

5237 Sayılı Kanuna göre zamanaşımı yönünden sanıklar lehine hükümler içeren ve suç tarihinde yürürlükte bulunan sanıklara atılı 765 sayılı TCK’nın 168/2, 6136 sayılı Kanunun 13/2. maddelerinde öngörülen cezaların süresi itibariyle 765 sayılı TCK’nın 102/4. maddesinde belirlenen asli zamanaşımının sorgularının yapıldığı 08.07.1998 ( 27.07.1998 tarihi ile hüküm tarihi arasında gerçekleştiği gözetilmeden yargılamaya devamlı yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykin olup hükmün bu nedenle BOZULMASINA, CMUK’nın 322. maddesine istinaden sanıklar hakkındaki davaların zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

D- Sanıklar A. O., B. B., E. A., A. H. A., Ö. K., Ö. A. ve D. K. haklarındaki temyizler ile sanıklar M. P. ve H. İ. hakkında re’sen yapılan incelemeye gelince,

1- Sanık M. P.’ın hükümden önce 27.05.2007 tarihinde öldüğü gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Dosya kapsamına, mevcut delillere ve mahkemenin kabulüne göre;

a- Sanıklar A. O. ve H. İ.’in 05.11.1997 tarihinde Ümraniye ilçesi Sultançiftliği MHP binasının silahla taranması eylemine katıldıkları,

b- 1998 yılı Şubat ayı içerisinde sanıklar D. K. ve Ö. A. tarafından verilen talimat ve vergilendirme makbuzları ile sanıklar B. B. ve Ö. K.’ın İ. M. Mağazası sahibi M. N.’e karşı; sanık E. A.’in Y. Kafeterya sahibi N. G.’e karşı; Sanık A. H. A.’in Bağlar İşkembe Salonu sahibi A. K.’a karşı yağma eylemlerini işledikleri;

Böylece sanıkların örgüt adına vahamet arz eden olayları fiilen gerçekleştirdikleri anlaşıldığından eylemlerinin 765 Sayılı TCK’nın 146/1. maddesindeki suçu oluşturduğu hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek haklarında yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı, sanıklar D. K., Ö. A., Ö. K., A. H. A., E. A. ve A.O. müdafileri ile sanık B. B.’in temyiz dilekçeleri ve duruşmalı inceleme sırasında D. K, Ö. A. ve A. H. A. müdafiinin ileri sürdüğü temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sanıklar D. K., H. İ. ve Ö. A. bakımından sonuç ceza yönünden kazanılmış hakları saklı kalmak üzere sanıklar D. K., H. İ., Ö. A. ve M. P. yönünden re’sen de temyize tabi olan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.06.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: