Uluslararası casusluk

Uluslararası casusluk

MADDE 331 – (1) Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden vatandaşa veya bunu Türkiye’de temin etmiş bulunan yabancıya bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/15442

K. 2008/15453

T. 6.8.2008

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA / HIRSIZLIK ( Alt Soyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Söz Konusu Yasaklamanın Koşullu Salıverilen Sanık Hakkında Uygulanmamasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• VELAYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ ( Alt Soyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Açısından Söz Konusu Yasaklamanın Koşullu Salıverilen Sanık Hakkında Uygulanmamasına Karar Verilmesi Gerektiği – Konut Dokunulmazlığını Bozma/Hırsızlık )

• HAKLARIN KULLANILMASININ YASAKLANMASI ( TCY’nın 53. Maddesinin 2. Fıkrası Uyarınca Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar Aynı Maddenin 1. Fıkrasında Öngörülen Hakları Kullanmaktan Yoksun Kılınmasına Karar Verileceği )

765/m.53/2

5237/m.331

5271/m.116/1

ÖZET : Sanığın, TCY’nın 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık hakkında uygulanmamasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre, adli ara vermede CMK.nun 331. maddesi gereğince acele ve tutuklu işlere bakmakla görevli Nöbetçi Kurulca dosya görüşüldü:

KARAR : Sanık hakkında, konut dokunulmazlığını bozma suçuyla ilgili olarak, TCY’nın 116/1. maddesi uyarınca zamanaşımı içerisinde soruşturma yapılması olanaklı görülmüştür.

I- Hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanık hakkında, bina niteliğindeki konuttan hırsızlık suçu nedeniyle TCY’nın 142/1. maddesinin ( b ) bendinin hükümde gösterilmemesi sonuca etkili bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış,

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, TCY’nın 53. maddesinin 2.fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık hakkında uygulanmamasına karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Erkan Oral savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından TCY’nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkarılarak yerine, “sanığın, TCY’nın 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık hakkında uygulanmamasına” cümlesi yazılmak suretiyle eleştiri dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II- Mala zarar verme suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;

1- Sanık hakkında, mala zarar verme suçuyla ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nun 170. maddesi uyarınca açılmış bir kamu davası bulunmadığı gibi, dava açılması da sağlanmadan, ek savunma hakkı tanınması ile yetinilerek, yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kabule göre de;

2- Sanığın, TCY’nın 53. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar aynı maddenin 1. fıkrasında öngörülen hakları kullanmaktan yoksun kılınmasına, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca da kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın koşullu salıverilen sanık hakkında uygulanmamasına karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde uygulama yapılması,

3- Hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesi uyarınca yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Erkan Oral savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 06.08.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: