5237 Sayılı TCK Madde 32 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/3000

K. 2014/5661

T. 22.5.2014

• ZİMMET ( Akıl Hastalığı Bulunduğu Beyan Edilen Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Alınacak Rapor İle Tespit Edilmesinden Sonra Hüküm Kurulması Gerektiği )

• AKIL HASTALIĞI BULUNDUĞU BEYAN EDİLEN SANIK ( İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Alınacak Rapor İle Tespit Edilmesi Gerektiği – Zimmet )

• RAPOR ALINMASI GEREĞİ ( Zimmet/Yetkinin Kötüye Kullanılması – Akıl Hastalığı Bulunduğu Beyan Edilen Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılayamamasına veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Ölçüde Azalmasına Neden Olacak Şekilde Akıl Hastalığı Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 6 İçtihat

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14890

K. 2014/2362

T. 5.3.2014

• ZİMMET (Suç Tarihi İtibariyle 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Türkiye Kızılay Derneği Görevlilerinin veya Dernek Malına Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmaması Nedeniyle Sanıkların Zimmet Suçunun Faili Olamayacağının Gözetilmesi Gerektiği)

• KAMU GÖREVLİSİ GİBİ CEZALANDIRILMA (Zimmet Suçunun Kamu Görevlileri İle Özel Yasalarında Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacakları Öngörülen Kişiler Tarafından İşlenebileceği – Suç Tarihi İtibariyle Türkiye Kızılay Derneği Görevlilerinin veya Dernek Malına Karşı Suç İşleyenlerin Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağına Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı)

• HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (Suçlamalara Konu Gerçeğe Aykırı Harcama ve Yardım Ödemesine İlişkin Bir Kısım Belgelerde Sanığın İmzasının Bulunduğu/Genel Merkez Tarafından Öğrenci Bursu Olarak İlgililere Ödenmesi İçin Gönderilen Bir Miktar Paranın da Sanık Tarafından Teslim Alındığı – Sanığın Sübut Bulan Eylemlerinin Zincirleme Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu)

• SUÇA İŞTİRAK (Sanıklardan Birinin Gider Pusulalarıyla Tanığa Ödenmiş Gibi Gösterilen Miktardan Sorumlu Olduğu ve Sanığın Yalnızca Bu Eylem Yönünden Suça İştirak Ettiğinin Kabulü Gerektiği – Zimmet Suçu)

Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2009/802

K. 2012/45

T. 10.1.2012

yargıtay 2• ZİMMET ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık/Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı – Ödeme Yapmak Üzere Mali Değer Alamayacağı/Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK ( Kooperatif Muhasebecisi Sanığın Sahte Faturalarla Gerçeğe Aykırı Vergi İndirimi Yapmak Eyleminin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• KOOPERATİF MUHASEBECİSİNİN SAHTE FATURA İLE VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAMASI ( Eylemin Zimmet Suçunu Değil Özel Düzenleme Olan 213 S.K. Md. 359’daki Suçu Oluşturacağı )

• KAMU GÖREVLİSİ ( Kooperatif Muhasebecisi Sanık – Kamu Görevlisi Gibi Cezalandırılacağı ) Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 251 Denetim görevinin ihmali

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 251

Denetim görevinin ihmali

(1) Zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

(2) Denetim görevini ihmal ederek, zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağlayan kamu görevlisi, üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 251.– Madde metninde denetim görevinin ihmali, ceza yaptırımına bağlanmıştır. Birinci fıkrada zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yuman kamu görevlisinin, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, kamu görevlisi, zimmet veya irtikap suçunun işlendiğinden haberdardır ve buna rağmen denetim görevini kasten ihmal etmektedir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 249 Daha az cezayı gerektiren hal

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 249

Daha az cezayı gerektiren hal

(1) Zimmet suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 249.– Suç konusu malın değerinin az olması durumunda da zimmet suçu oluşur. Ancak, bu durumlarda zimmet suçundan dolayı verilecek cezada belli bir oranda indirim öngörülmüştür. Söz konusu madde metninde bu indirimin oranı belirlenmiştir.
Zimmete geçirilen malın değerinin çok az olması durumunda, bu tasarruf, hoşgörüyle karşılanabilir. Suç konusu malın değerinin çok düşük olmasına rağmen, bunun zimmete geçirilmesi bir haksızlık oluşturmakla beraber, fiilin ifade ettiği haksızlık muhtevası cezaya layık, cezayı gerektirici boyutta olmayabilir. Kullanma zimmeti de bazı durumlarda, gerek süre gerek biçim bakımından hoşgörüyle karşılanabilir.

5237 Sayılı TCK Madde 247 Zimmet

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 247

Zimmet

(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Zimmet suçunun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilir.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 247.– Kamu görevlisi, bu görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu mallar üzerinde ancak görevinin gerektirdiği şekilde tasarrufta bulunabilir. Madde metninde, kamu görevlisinin bu mallar üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi suç olarak tanımlanmıştır.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

Yargıtay 5. Ceza Dairesi E.2011/12263 K.2011/23034 İçtihat

mübaşiri olarak görev yapan sanığın posta havalesiyle gönderilen keşif giderini C.Savcısının yetkisine girmediği halde ona imzalattırdığı yetki belgesine dayanarak, PTT şubesinden tahsil edip temellük etmesi eyleminde, sanık mübaşirin bu işle görevlendirilmesinde yasal engel olması ve görevlendirenin de bu hususta yetkisinin bulunmaması sebebiyle zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu niteliğinde kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,BOZMA nedenidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: