İcra takibinden sonra zamanaşımı

İcranın geri bırakılması

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/25178

K. 2017/16438

T. 28.12.2017

2004/m.33a,59, 62

 

 

 

 

ÖZET: Dava, icranın geri bırakılması istemine ilişkindir.

Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK’nun 59. maddesi uyarınca işlemin gerektirdiği masrafın da yatırılmış olması gerekir. Mahkemece, borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulüyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi isabetsizdir.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/27074

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27074

K. 2014/25606

T. 16.9.2014

• MALA ZARAR VERME ( Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• ZAMANAŞIMI ( Mala Zarar Verme – Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali – Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezası ya da Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlendiğinin Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 67 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/20719

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20719

K. 2013/21208

T. 23.9.2013

• NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU (Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı – Zamanaşımı Süresi Dolmadığından Davaya Devamla Karar Verileceği)

• BEŞ YILDAN FAZLA VE YİRMİ YILDAN AZ HAPİS CEZASINI GEREKTİREN SUÇLARDA ZAMANAŞIMI (15 Yıl Olduğu – Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu/Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı)

• ZAMANAŞIMI (Geceleyin Kapı ve Kilit Kırıp İşyerinde Hırsızlık Yapma Eyleminin Nitelikli Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı/Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Olacağı)

• SANIKLARIN SORGUYA ÇEKİLMESİ (Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Sürenin Dolmadığı/Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMI (Nitelikli Hırsızlık Suçunda Belirlenecek Cezanın Üst Sınırının 7 Yıl 6 Ay Olduğu – Zamanaşımı Süresinin 15 Yıl Yerine Yanlış Nitelendirme İle 8 Yıl Olarak Kabul Edildiği)

• CEZA YARGILAMASINDA ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEP (Sanıkların Sorguya Çekilmesinin Zamanaşımını Kesen Sebeplerden Olduğu – Sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde Savunmalarının Alındığı Tarihlerle Karar Tarihi Arasında Dolmadığı)

Read the rest of this entry »

İflasın ertelenmesinde zaman aşımı ve hak düşürücü süreler işlemez, durur

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6980

K. 2014/444

T. 21.1.2014

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

• İFLASIN ERTELENMESİ ( İflasın Ertelenmesi Kararı Alınması Halinde Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği – Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği/Alacak Davası )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Alacak Davası/Davalı Şirketler Yönünden İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği – Zamanaşımı ve Hak Düşüren Sürelerin İşlemeyeceği/Zamanaşımı Sebebiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

818/m. 126/4, 355

2004/m. 179/b

Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 334 KONKORDATODA VEYA SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜREN YA DA KONKORDATO VEYA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA KOŞULLARINA UYMAYAN BORÇLUNUN CEZASI:

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/10522

K. 2004/4303

T. 16.3.2004

• KONKORDATODA YETKİLİ KİŞİLERİ HATAYA DÜŞÜRMEK SUÇU ( Olağan ve Uzamış Zamanaşımı Süreleri – Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )

• ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada – Müşteki veya Vekilinin Duruşmaya Katılmaması Nedeniyle Davanın Düşmesi )

• MÜŞTEKİNİN DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Dolayı Açılan Davada )

• UZAMIŞ ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılmış Davada )

• DÜŞME KARARI VERİLMESİ ( Konkordatoda Yetkili Kişileri Hataya Düşürmek Suçundan Açılan Davada Müştekinin Duruşmaya Katılmaması )

2004/m.334,349/5

765/m.102/5,104/2 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 289 MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 289

Yargıtay Y12.HD 20.9.1976 E. 1976/6994 K. 1970/9183 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/6994

K. 1970/9183

T. 20.9.1976

• KONKORDATO ( Borçluya Karşı Takip Yapma Yasağı )

• BORÇLUYA TAKİP YAPMA YASAĞI ( Konkordato )

2004/m.289,366

ÖZET : Konkordato isteyen borçluya karşı takip yapma yasağı, ancak dört aylık süre ile sınırlıdır. Bu süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesabında göz önüne alınmaz. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 39 ZAMANAŞIMI

2004 Sayılı İİK madde 39

ZAMANAŞIMI :

İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..

İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar  esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile  1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğundan dolayı son muamele tarihinden itibaren 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir.Son muamele tarihi ise;alacaklı yada vekilince yapılan son talebin icra müdürü yada müdür yardımcısı  tarafından olumlu yada olumsuz karar verildiği tarihtir.Y 6HD T.02.06.1994 E.1994/5710 K.1994/6000 sayılı ilamı ile son muamele tarihinden itibaren 10 sene geçmiş olan ilamlı takibin zamanaşımına uğramış olduğunu ve artık infazının mümkün olmadığını belirtmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: