2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/19-626E.-2008/629K. İçtihat

İhtiyati hacze itiraz edilmiş ve bu istem reddedilmişse reddedilen kararın temyizi, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.Taraflar arasındaki “İhtiyati Hacze İtiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 08.10.2007 gün ve 2007/1164 Değişik İş sayılı kararın incelenmesi muteriz/borçlular vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.02.2008 gün ve 528-1598 sayılı ilamı ile;

(… İhtiyati haciz isteyen vekili, E … Tekstil ve Spor Malzemeleri A.Ş. ile müvekkilinin imzaladığı genel kredi sözleşmesine göre, borçlunun edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle hesabın kat edildiğini belirterek asıl borçlu ve kefiller hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas: 2008/11-42 Karar: 2008/45 İçtihat

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla açılan davada mahkûm oldukları, ancak kararın henüz kesinleşmediği tespit edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 68 İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 68

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2003/10671 Esas 2003/13405 Karar İçtihat

Alacaklı takip talepnamesinde dayandığı belgeleri göstermemiş olup, yargılama sırasında ibraz ettiği belgeler de 634 sayılı yasanın 37/son maddesinde öngörülen ve belirli bir alacağı içeren Kat Malikleri Kurulu kararı veya kesinleşmiş işletme projesi niteliğinde değildir.
Davanın reddi gerekir.Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı takip talepnamesinde dayandığı belgeleri göstermemiş olup, yargılama sırasında ibraz ettiği belgeler de 634 Sayılı Kanunun 37/son maddesinde öngörülen ve belirli bir alacağı içeren Kat Malikleri Kurulu kararı veya kesinleşmiş işletme projesi niteliğinde değildir. Öte yandan, takibi yapan ada yönetiminin 634 sayılı yasaya göre tüzel kişiliği olup olmadığı da belli değildir. Mercice, itirazın kaldırılma talebinin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: