İflasın ertelenmesi

İFLASIN ERTELENMESİ

rahmi68@hotmail.com

GSM 549 452 42 01

iflasınertelenmesiiyileştirmeprojesi

İflas ve İflas Erteleme

İflasın ertelenmesi talebinde bulunmaya kim yetkili?

6102 sayılı TTK’ya göre İflasın ertelenmesini talep etmeye yetkili olanlar:

1-Şirket yönetim kurulu

Limited şirketlerde yönetim kurulu bulunmamakta, anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun karşılığı limitet şirketlerde müdürler kurulu olabilir, müdür tek kişi ise şirket müdürüdür. Ancak uygulamada limitet şirketlerde ortaklar kurulu kararı istenebilmektedir.

2- Herhangi bir alacaklı,

Yetkili mahkeme

TTK 376. Maddeye göre yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir.  376. madde “yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.” demektedir.

İflasın ertelenmesinin koşulları

İflasın ertelenmesinin birincil koşulu sermaye şirketinin borca batık olmasıdır.

İflasın ertelenmesinin ilk koşulu şirketin iflas halinde, bir başka deyişle borca batık olmasıdır.  Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası TTK’nın 376, İİK’nın 179. maddelerinde düzenlenmiştir.

TTK 376  “Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.”    derken İİK 179 “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir” demektedir.

TTK 376  sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflaslarının tanımında İİK 179 dan ayrılmaktadır. 376.  madde kaydı bilançonun yanı sıra hem işletmenin devamı esasına göre, hem de muhtemel piyasa satış fiyatına göre bilanço öngörmektedir. İİK 179 aktiflerin borcu karşılamamasını yeterli görmektedir. Asliye Ticaret mahkemeleri 6102 sayılı TTK’nın 376. maddesine göre uygulama yapmaktadırlar.

İyileştirme projesi Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: