2004 Sayılı İİK madde 298 KONKORDATONUN TASDİKİ

2004 Sayılı İİK madde 298

Yargıtay Y12.HD 21.3.1970 E.1970/1783 K. 1970/3007 İçtihat

 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1970/1783

K. 1970/3007

T. 21.3.1970

• KONKORDATOYU TEMİNAT KARŞILIĞI KABUL ETME ( Sonradan Vazgeçme )

• KONKORDATODA TEMİNATTAN VAZGEÇME ŞARTLARI

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( Şartları )

2004/m.298

ÖZET : Konkordatoya iltihak, alacaklılar toplantısı tutanağının tanzim ve imza tarihinden itibaren on gün içinde vuku bulmuşsa kabul olunur. Fakat, teminattan vazgeçme hususunda İcra ve İflas Yasası`nda böyle bir süre kabul edildiğini gösterir bir hüküm yoktur. Konkordatoyu teminat karşılığında kabul etmiş olan alacaklıların, sonradan teminat şartından vazgeçmeleri mümkündür. Yeter ki, bu vazgeçme, açık ve şartsız bir irade beyanında vuku bulmuş olsun. Vazgeçmenin, mutlaka notere tasdik ettirilecek bir belgeye dayatılması da icap etmez. Konkordatoyu tasdik etmek görevini haiz ticaret mahkemesi, tetkikatı sonunda şartların tahakkuk etmediği, gerekli teminatın gösterilmediği veya yeterli olmadığı neticesine varırsa, bu kararında delilleri ve nedenleriyle birlikte açıkça göstermek ve tartışmak zorundadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 164 YARGITAYA MÜRACAAT

2004 Sayılı İİK madde 164

YARGITAYA MÜRACAAT:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/78 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./12.mad) Ticaret mahkemesince verilen nihaî kararlar, 160 ıncı maddenin son fıkrasına göre alınan masraftan karşılanmak suretiyle mahkemece re’sen taraflara tebliğ olunur.
Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.
İflâs kararına karşı kanun yoluna başvurulması, iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mâni değildir. Yalnız ikinci alacaklılar toplantısı, iflâs kararı kesinleşmedikçe yapılamaz.
Bölge adliye mahkemesince iflâs kararı kaldırılırsa, borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir

 

%d blogcu bunu beğendi: