2004 Sayılı İİK madde 40 İCRANIN İADESİ

2004 Sayılı İİK madde 40

İCRANIN İADESİ :

(Değişik birinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
(Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.
Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez.

2004 Sayılı İİK madde 32 II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI : İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 32

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2007/22004 K: 2008/132 İçtihat

İcra Müdürünün İlama Aykırı Davrandığı İddiası Şikayet NiteliğindedirMahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı A.Ç. vekili tarafından borçlu hakkında başlatılan takibin dayanağı E. İş Mahkemesi’nin 25.11.2006 tarih ve 2004/1313 E. 2006/787 K. sayılı ilamıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2012/4594, Karar: 2012/22112 İçtihat

Temyize konu olayda banka, KDV’den muaf olduğundan bahisle ihale sonrası ödediği KDV tutarının iadesini talep etmektedir.
İcra dairesi, ihale gerçekleştirildikten sonra KDV’nin tarh ve tahakkuk işlemlerini bu verginin mükellefi sıfatıyla yürütmektedir. İcra dairesinin verginin mükellefi sıfatıyla yaptığı işlemlerden doğan ihtilaflarının çözüm yeri vergi mahkemesidir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: