Temyiz eden, temyiz nedenlerini dilekçesinde göstermek zorundadır

 

 

 

 

 

ÖZET

Temyiz eden, temyiz nedenlerini dilekçesinde göstermek zorundadır

Temyiz hükmün hukuka aykırı olması nedenleriyle yapılabilir.

”Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.”

Nitelikli dolandırıcılık

15. Ceza Dairesi 2018/1011 E. , 2018/1374 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin TCK’nın 158/1-l, 52/2, 52/4, 53, 58 maddeleri gereğince mahkumiyet, istinaf başvurusunun esastan reddine dair hüküm

Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/105 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/19-626E.-2008/629K. İçtihat

İhtiyati hacze itiraz edilmiş ve bu istem reddedilmişse reddedilen kararın temyizi, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.Taraflar arasındaki “İhtiyati Hacze İtiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 08.10.2007 gün ve 2007/1164 Değişik İş sayılı kararın incelenmesi muteriz/borçlular vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.02.2008 gün ve 528-1598 sayılı ilamı ile;

(… İhtiyati haciz isteyen vekili, E … Tekstil ve Spor Malzemeleri A.Ş. ile müvekkilinin imzaladığı genel kredi sözleşmesine göre, borçlunun edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle hesabın kat edildiğini belirterek asıl borçlu ve kefiller hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir.  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 36 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

2004 Sayılı İİK madde 36

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.
Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.
Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

YARGITAY 12.HD. 2003/9019 E.-2003/11702 K. İçtihat

İlamın takibe konulmasından sonra,borçlu tarafından “ilamın temyiz edilip teminat yatırılarak tehir-i icra kararı alındığı,ilamın müstakil takip konusu yapılamayacağı” gerekçesiyle takibin iptali isteminde; İİK.nun 36. maddesi gereğince,Yargıtay’dan icranın geri bırakılması yönünde karar getirilmek üzere borçluya mühlet verilmesi halinde takibin durdurulması gerekirken, doğrudan takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZADA GEÇİŞ DÖNEMİ

5941 Lehe Hükümler Broşür Olarak Basılıyor

Broşür Hakim ve Savcılara Dağıtılacak

Broşürde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Tayyar Cem Eralp, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in yorumları  ve Av. Rahmi Ofluoğlu’nun yazıları yer alacak.  Lehe hükümlerde neler var? Eralp’e göre:  TIKLA OKUMAYA DEVAM ET

TÜZEL KİŞİ VEKİLİNE BERAAT

%d blogcu bunu beğendi: