2004 Sayılı İİK madde 262 ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 262

 Yargıtay Y12.HD 29.7.1994 E.1994 /9721 K.1994/11237 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/9721

K. 1994/11237

T. 29.7.1994

• ALACAKLININ YOKLUĞUNDA İHTİYATİ HACİZ ( Süreler Tebliğ İle Başlar )

• İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklının Yokluğunda Yapılan )

• TAKİP YAPMA SÜRESİ ( Gıyapta Yapılan İhtiyati Hacizden Sonra )

• TARAFLARIN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( İcra Takibinde )

2004/m.262,264

ÖZET : İhtiyati haciz yapıldığına dair haciz zabıt belgesi alacaklıya tebliğ edilmediğinden, alacaklı yönünden dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bir takipte taraflar değiştirilemez veya genişletilemez.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.7.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Alacaklı …. A.Ş. tarafından borçlular … Yayıncılık ve Reklamcılık San. Tic. A.Ş. …. San. A.Ş. ve …. Reklamcılık San. Tic. A.Ş. haklarında çeke dayalı olarak İstanbul 8. İcra Müdürlüğü`nün 1993/9448 esas sayılı dosyasından takip yapılmıştır. Alacaklı borçlu B.H. hakkında 14.10.1993 tarihinde ihtiyati haciz kararı almış İcra Müdürlüğü`ne 21.10.1993 tarihinde ibrazla infazını istemiş aynı icra müdürlüğünün 1993/11951 esas sayılı dosyasından borçlunun taşınmazları üzerine haciz konulması için müzekkere yazılmış bu kez alacaklı vekili 27.10.1993 tarihinde 1993/9448 sayılı icra dosyasına müracaatla bu dosyanın 1993/11951 sayılı dosya ile birleştirilmesini ve borçlu adına 49 örnek ödeme emri tebliğini istemiştir. Alacaklı vekilinin talebi kabul edilmiştir. Bir takipte taraflar değiştirilemez ve genişletilemez. B.H. hakkında harcı verilmek suretiyle bir takip yapılmamıştır. Bu itibarla hakkında 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak infaz tutanağının alacaklıya tebliğ edildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. İİK.`nun 264. maddesi hükmüne göre dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren ( md. 262/2 ) yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Alacaklı yönünden henüz dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bu itibarla icra müdürlüğünün ihtiyati haczin kaldırılması yönündeki kararı doğrudur. Merci kararının gerekçesi olaya uygun değilse de kararın sonucu doğru olduğundan onanmalıdır.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru olan merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 27.9.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

2004 Sayılı İİK madde166 İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANI

2004 Sayılı İİK madde166

İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/79 md.)
İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/30 md.) Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.
İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur.

2004 Sayılı İİK madde 136 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 136

TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA:

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

2004 Sayılı İİK madde 135 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 135

TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA:

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

2004 Sayılı İİK madde 127 AYRICA TEBLİĞLER

2004 Sayılı İİK madde 127

AYRICA TEBLİĞLER:

(Değişik madde: 6352 S.K. -02.07.2012/m.30).) “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2008/13842, Karar: 2008/17385 İçtihat

Borçlunun ihale tarihinden önce satışı öğrenmiş olması, İİK m.127’deki “satış ilanının tebliği” zorunlululuğunun gerçekleştiği anlamına gelmez.
Zira 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise tebliğ muteber sayılır. Yani muhataba usulsüz de olsa bir tebligat yapılmış olmalıdır.Herhangi bir tebligat yapılmamış veya tebligat çıkarılmasına rağmen tebliğ edilemeden iade edilmiş ise anılan madde hükmü uygulanamayacağından, İİK m.127’nin emredici koşulunun gerçekleştiği sonucu doğmaz.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK m.127 gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 61 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 61

 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/32 md.)
Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.
Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.
Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.
Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.
Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

YARGITAY 12.HD. 2004/8178 E.-2004/12688 İçtihat

İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi hükmünce; takip bir belgeye dayanıyor ise,belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. Bu husus İİK.nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup icra mahkemesince incelenmesi, aksi durumun tespiti halinde  ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: