2004 Sayılı İİK madde166 İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANI

2004 Sayılı İİK madde166

İFLAS KARARININ TEBLİĞİ VE İLANI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/79 md.)
İflas kararı, iflas dairesine bildirilir.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/30 md.) Daire, kararı kendiliğinden ve derhal tapuya, ticaret sicil memurluğuna, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, menkul kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelenlere bildirir. Daire, ayrıca kararı, karar tarihinde, tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte iflas edenin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetenin yayınlandığı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz.
İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da aynı suretle bildirilir ve ilan olunur.

2004 Sayılı İİK madde 136 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 136

TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA:

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

2004 Sayılı İİK madde 135 TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA

2004 Sayılı İİK madde 135

TESCİL İÇİN TAPUYA TEBLİĞ VE ZORLA ÇIKARMA:

Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için 134 üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/17 md.) Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

2004 Sayılı İİK madde 27 2 – TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE

2004 Sayılı İİK madde 27

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
2 – TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE :

Taşınmaz, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur.
(2. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

YARGITAY 12.HD. 1997/7745 E.-1997/8097 K. İçtihat

Müdahalenin önlenmesine ilişkin,kesinleşmiş ilama dayalı bir takipte, takip talepnamesinde müşteki(3.kişi)hakkında herhangi bir takip yok ise; tahliyesi istenen yeri işgal etmekte olan 3.kişi hakkında ilamın infazının yapılabilmesi için, İİK. 27 ve 29. maddesinde ki yazılı şartların gerçekleşmesi gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 23.6.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklılar, kesinleşmiş bir müdahalenin önlenmesi ilamına dayanmaktadırlar. İncelenen takip talepnamesine göre, müşteki hakkında ise herhangi bir takip yoktur. Hal böyle olunca, tahliyesi istenen bu yeri işgal etmekte olan kişi hakkında, ilamın infazının yapılabilmesi İ.İ.K.´nun 27 ve 29. maddesinde yazılı şartların tahakkuku ile mümkündür.
Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: