İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz

T.C.

YARGITAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

E. 2017/2

K. 2017/3

T. 26.5.2017

 

 

 

 

 

ÖZET: İlama dayalı bir alacak ilamsız takip konusu yapılamaz. İlamların genel haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesinin icra hukukuna ve yargılama tekniğine uygun düşmediği, bu yola başvurmakta alacaklının hukuki yararının bulunmadığı gibi borçlunun hukuki durumunun ağırlaştırıldığı ve taraflar arasındaki menfaatler dengesinin bozulduğu sonucuna varılmıştır.

DAVA : I. GİRİŞ

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURULAR

Avukat Abdullah Duran ve Avukat Eda Tanrıverdi 08.10.2013 dilekçesi ile ilama dayalı para alacağının tahsili için ilamsız takip yolu ile takibe geçilip geçilemeyeceği konusunda Hukuk Genel Kurulu ile Daireler arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarının içtihatların birleştirilmesi yolu ile giderilmesini istemiştir.

B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARARI VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KONUSU Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 267 İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 267

İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/107 md.)

Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

264 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

2004 Sayılı İİK madde168 HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde168

 HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/81 md.)
İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır:
1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,”
2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013 ) “Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
3. Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu,
4. (Değişik bent: 09/11/1988 – 3494/31 md.) Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

YARGITAY 12.HD. 2004/6323 E.-2004/11604 K. İçtihat

İİK.154.maddeye göre,iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı olan yer icra dairesinde başlatılması HMUK 9/2.maddeye uygun olup, iflas davasının ise borçlu (şirketin) muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde açılmasında, yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin bonoya bağlanmış borcunu vadesinde ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ederek durdurduğunu ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece icra takibinin Üsküdar da başlatıldığı davanın İzmir de açılarak icra dairesinin yetkisizliğinin kabul edildiği ortada yetkili yerden başlamış bir takip bulunmadığından iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 58 V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 58

V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/30 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.9; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.” Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 50 II. YETKİ YETKİ VE İTİRAZLARI

2004 Sayılı İİK madde 50

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Esas: 2011/19435, Karar: 2012/1797 İçtihat

Uyuşmazlık konusu takibe konu edilen alacak; mahkemenin ara kararıyla hükmedilen, birikmiş tedbir nafakasına ilişkindir.
Mahkemenin ara kararıyla hükmettiği nafaka ilam niteliğindedir ve yetkiye dair İİK m.50 hükmü uygulanmaz.”Davacı vekili, Edirne Aile Mahkemesi’nin 2007/117 Esas sayılı dosyasında görülen boşanma davasının 20.02.2008 tarihinde karara çıktığını, kararın temyiz edilmesi nedeniyle kesinleşmediğini, mahkemenin 26.12.2007 tarihli ara kararıyla davacı eş için aylık 100.00 TL tedbir nafakasına hükmettiğini, birikmiş 4.320.00 TL tedbir nafakası alacağı için ilamsız takip yaptıklarını, davalının yapılan takibe yerleşim yerinin İstanbul ili Kadıköy ilçesi olduğundan ve aynı alacak için mükerrer takip yapıldığından bahisle icra dairesinin yetkisine ve borca itiraz ettiğini, nafaka alacaklarının tahsili için açılan davaların Türkiye’nin her yerinde açılabileceğinden davalının yetkiye ve borca itirazlarının iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalı taraftan tahsilini istemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 46 HACİZ YOLİYLE TAKİP 1 – UMUMİYETLE

2004 Sayılı İİK madde 46

HACİZ YOLİYLE TAKİP: 1 – UMUMİYETLE:

Takip diğer bütün hallerde haciz yoliyle yapılır. Borçlu tüccar sıfatını yeni iktisap etmişse bundan evvel aleyhinde talep edilmiş hacizler iflasına hükmolunmadıkça eskisi gibi icra olunur.

2004 Sayılı İİK madde 35 TAKİBİN BAŞLAMASI

2004 Sayılı İİK madde 35

TAKİBİN BAŞLAMASI :

Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/3323 E.-2005/7085 K. İçtihat

İİK.35.madde uyarınca,ilamın icrasına ilişkin takip İcra Dairesine tevdii ile başlayacağından, takip konusu ilamın takip sırasında kesinleşip kesinleşmediği,İcra Müdürlüğünce re’sen gözetilmesi gereken bir husus değildir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

YARGITAY 12.HD. 1976/3923 E.-1976/5827 K. İçtihat

Borçlu, hakkında ilama dayalı yapılan takipte, başka bir icra dosyasında ki alacağının takasını istemiştir.BK.167. maddesi hükmüne dayanma yetkisi bulunan borçlu, irade beyanını icra dosyasında açıklandığına göre,merciice dosyalar celp edilerek,takas def’inin esası hakkında bir karar verilmesi,İİK. 17. madde hükmünün de bir gereğidir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mercii kararı alacaklı vekili tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12/04/1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: Borçlu hakkında ilama dayanılarak takip yapılmış ve borçlu diğer bir icra dosyasında alacaklıda mevcut alacağının takasını istemiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: