2004 Sayılı İİK madde 275 İTİRAZIN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 275

İTİRAZIN KALDIRILMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/112 md.)

İtiraz vukuunda kiralıyan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Tahliye talebi noterlikçe res’en tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır.

Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddolundukten sonra kiracının veya kiralıyanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları saklıdır.

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/52 md.) Mahkemede açılan davada icra takibi sırasında inkar olunan imzanın kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahküm edilir.

2004 Sayılı İİK madde 275 İTİRAZIN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 275

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2012/4199 Esas 2012/6899 Karar İçtihat

Taraflar arasındaki kiracılık ilişkisinin 1.9.2010 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yazılı olarak yenilenmiş olması, tahliye taahhütnamesini geçersiz kılmaz. Sadece önceki sözleşmedeki kira parasının taraflarca yeniden belirlendiğini ifade eder. Ayrıca bu sözleşme, taahhüt edilen tarihten sonraki dönemin uzatıldığına ilişkin İİK. nun 275/2 maddesi anlamında belge değildir. Bu nedenle itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 273 TAHLİYE VE TESLİM

2004 Sayılı İİK madde 273

TAHLİYE VE TESLİM

Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz ref olunursa kiralanan taşınmaz müddetin hitamında zorla tahliye ve kiralayana teslim olunur. Ancak tahliye emrindeki müddetin geçmesi lazımdır.

Tahliye edilecek yerde kiralıyana ait olmıyan eşya bulunursa 26 ncı maddenin hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur.

 

2004 Sayılı İİK madde 26 TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ : 1 – BORÇLUNUN ELİNDE İSE

2004 Sayılı İİK madde 26

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ :
1 – BORÇLUNUN ELİNDE İSE:
(Değişik: 6103 S.K. m.41/2-b / Yürürlük: m.43-01.07.2012) Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.

YARGITAY 12.HD.1997/1817 E.- 1997/2793 K. İçtihat

İİK.nun 26. maddesi 3.fıkrasına göre, gayrimenkule haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu,ayrıca hükme(yeniden dava açmasına) hacet olmaksızın, tekrardan çıkarılır.Bir başka ifadeyle, yeniden tecavüz halinde, alacaklı icra dairesinden tecavüzün men’ini aynı ilama dayalı olarak isteyebilirYARGITAY İLAMIYukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 4.2.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 3.6.1996 tarihli bilirkişi raporuna göre ilama uygun infaz yapıldığı anlaşılmakla, İİK.nun 26. maddesi 3.fıkrasına göre, gayrimenkule haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet olmaksızın yeniden çıkarılır. Read the rest of this entry »

900 mahkum tahliye oldu

3. Yargı Paketinden yararlanan 900 kişi şimdiye kadar tahliye oldu. Toplam 3200 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. 3. Yargı Paketi olarak bilinen yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye genelindeki açık cezaevlerinden tahliyeler devam ediyor. DEVAMI

Açıkcezaevlerine geçiş koşulları değiştirildi

Kasıtlı suçlardan  toplam 3 yıl veya daha az cezaya mahkum olanlar, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlarla adli para cezaları hapse çevrilenler cezalarını doğrudan açıkcezaevlerinde çekeceklerdir.DEVAMI

YENİ TAHLİYELER

Tahliyeler devam ediyor. DEVAMI

%d blogcu bunu beğendi: