5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/1619

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1619

K. 2013/19852

T. 12.9.2013

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Köpeğini Serbest Bıraktığı/Sanığın Eyleminin Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunu Oluşturduğu – Fikri İçtimanın Uygulanacağı/Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulamayacağı )

• SAHİPLİ KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• ŞİKAYET ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/36432

K. 2014/3088

T. 10.2.2014

• ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• İHBAR (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)

• İYİNİYETLİ ZİLYET (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbarın Yapılmamış Olması Sadece Bunları Borçluya ya da Havale Ettiği Bir Kimseye Teslim Eden İyiniyetli Zilyet Üçüncü Kişileri Sorumluluktan Kurtaracağı)

• HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Üçüncü Kişilerde Bulunan – Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• ŞİKAYET (Haciz İhbarnamelerinin Tedbir Kararından Önce Düzenlendiği Dolayısıyla Haciz Tarihinin de Tedbir Tarihinden Önce Olduğu Anlaşıldığından Şikayetin Reddi Gerekirken Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)

Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 360 HACZEDİLEN MALLARIN İSTİNABE SURETİLE SATIŞI

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2005/12-714

K. 2005/765

T. 21.12.2005

• İHALENİN FESHİ DAVASI ( Davalı “Şikayet Olunan” Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği )

• ŞİKAYET ( Davalı “Şikayet Olunan” Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği )

• KESİN YETKİ ( Davalı “Şikayet Olunan” Tarafın da İİK.nun 360. Maddesi Uyarınca Verilen Yetkisizlik Kararı Üzerine HUMK.nun 193. Maddesindeki 10 Günlük Süre İçerisinde Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesini İsteyebileceği ) Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 346 GÖREV VE BİRLEŞTİRİLME YASAĞI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/7239

K. 2011/18

T. 24.1.2011

• ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASDİYLE MEVCUDUNU EKSİLTMEK ( İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Şikayet Hakkının Düşürülmesi Yerine Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

• ŞİKAYET HAKKININ DÜŞÜRÜLMESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek – İ.İ.K. Md. 347 ve 349 Gereğince Davanın Düşürülmesine Karar Verilmesinin İsabetsizliği )

• ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek – Şikayetin Cumhuriyet Savcılığı’na Yapılması/Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı )

• C. SAVCILIĞINA YAPILAN ŞİKAYET ( Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastiyle Mevcudunu Eksiltmek – Yanlış Merciye Verilen Dilekçenin Hak Kaybına Yol Açmayacağı/Şikayetin Varlığı ve Süresinde Olduğu )

2004/m. 331, 346, 347, 349 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 332 ACZİNE KENDİ FİİLİYLE SEBEBİYET VEREN VEYA VAZİYETİNİN FENALIĞINI BİLEREK AĞIRLAŞTIRAN BORÇLUNUN CEZASI

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3505

K. 2009/4483

T. 22.6.2009

• HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu – 2004 S.K. Md.332 Kapsamında Yargılamaya Devam Edileceği )

• ŞİKAYET ( Alacaklının Güvende Olduğunu Düşündüğü Alacağının Borçlu Sanığın Başka Borçları Nedeniyle Tehlike Altında Bulunduğunu Düşünerek Şikayette Bulunduğu – Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Davanın Reddedilemeyeceği )

• ACZİNE KENDİ FİİLİ İLE SEBEBİYET VERMEK ( Alacaklının 3. Kişi Taşınmazların Borçlu Adına Kayıtlı Olmadığı İddiası İle Haczin Kaldırılmasını Talep Ettikten Sonra Şikayette Bulunduğu – Şikayetin Süresinde Olduğu )

2004/m. 332, 347 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde172 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

2004 Sayılı İİK madde172

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/87 md.)
Ödeme emrine itiraz veya şikayet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikayetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur.

2004 Sayılı İİK madde 32 II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI : İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 32

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2007/22004 K: 2008/132 İçtihat

İcra Müdürünün İlama Aykırı Davrandığı İddiası Şikayet NiteliğindedirMahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı A.Ç. vekili tarafından borçlu hakkında başlatılan takibin dayanağı E. İş Mahkemesi’nin 25.11.2006 tarih ve 2004/1313 E. 2006/787 K. sayılı ilamıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 17 ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER

2004 Sayılı İİK madde 17

ŞİKAYET ÜZERİNE YAPILACAK MUAMELELER:

Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur, yahut düzeltilir.
Memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur

ŞİKAYET KONUSU İŞELEMİN SONUÇLARI VE AÇIKLAMASI

İcra mahkemesi şikayet konusu işlem hakkında;ya işlemi kabul eder ya işlemi reddeder yada işlemi düzelterek onar.İşlemi reddettiği zaman;icra mahkemesince icranın durdurulması kararı verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur.Şikayetin kabulüne karar verilmişse bu kararla birlikte şikayet konusu işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.Düzelterek onama kararı verilmişse;düzelterek onama kararının verildiği tarihten itibaren verilen düzeltme kararı geçerli olacağından;bu kararın önceden yapılan işlemlere etkisi olmaz.İhalenin feshine yönelik olan şikayet konusu işlem sonucunda verilen kararın kesinleşmesi gerekmektedir

Şikayet üzerine yapılan işlemler

Şikayet icra mahkemesince karar verilmediği müddetçe icra takibini durdurmaz.Şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde işlem yapıldığı tarihten itibaren(müdür yada müdür yardımcısı tarafından karar verildiği tarihten itibaren) iptal edilir.Şikayet reddedildiği takdirde; eğer icra mahkemesince icra takibinin durdurulması yönünde karar verilmişse red kararı ile birlikte icraya devam olunur;icra mahkemesi icra takibini durdurulması yönünde  karar vermemişse icra dosyasında işlem yapılmaya devam edilecektir.İcra mahkemesince şikayet konusu işlemin düzeltilmesine karar verildiği zaman;bu karar geriye etkili olarak hüküm ifade etmez sadece işlemin düzeltilmesine karar verildiği tarihten itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur.

5237 Sayılı TCK Madde 267 İftira

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 267
İftira

(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: