Geçersiz taşınmaz satış sözleşmesi, sebepsiz zenginleşme

Tapu dışı taşınmaz satış sözleşmesi geçersizdir, ödenen bedel sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebilir.

Tapu dışı taşınmaz satış sözleşmesi geçersizdir

 

 

 

 

ÖZET

Tapulu taşınmazın tapu dışı satışı için yapılan sözleşme geçersizdir. Alıcı sebepsiz zenginleşmeden ötürü verdiği parayı geri isteyebilir. Paranın ödenmesi için ihtar çekilmemiş ise temerrüt faizi talep edemez.

10/07/1940 gün ve 2/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararına göre, geçersiz taşınmaz satışında verilen satış bedeline alıcı faiz, taşınmazın kullanılmasından dolayı da satıcı ecrimisil veya kira bedeli isteyemez.

3. Hukuk Dairesi 2018/1975 E. , 2018/2508 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 128 MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ

2004 Sayılı İİK madde 128

MÜKELLEFİYETLERİN LİSTESİ:

İcra memuru satışa başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmi senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler hükümleri burada da caridir.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/19 md.) İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. (Ek cümle:17/07/2003 – 4949 S.K./33. md.) Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması halinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 125 MÜNDERECATI

2004 Sayılı İİK madde 125

MÜNDERECATI:

Artırma şartnamesinde taşınmazın, üzerindeki irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleri, irat senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal eyliyeceği tasrih olunur.
İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır. (K. M. 803)
Taşınmaz rehinle temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir.
Artırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/16007, Karar: 2005/20540 İçtihat

Özel daire kural olarak, bu kararda olduğu gibi satış ilanı ve şartnamede satış konusu taşınmazın imar durumuna ilişkin eksik veya yanlış bilgi bulunması ya da dosyada imar durumuna ilişkin belge bulunmaması(1992/13552 E.-1993/3420-25.02.1993) gibi hususları, ihaleye katılıma(katılmamaya) doğrudan etki edecek unsurlar olarak değerlendirip, ihalenin feshi sebebi olarak kabul etmiştir.”Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra dosyası içerisinde bulunan 05.04.2004 tarihli taşınmazın ayrık üç kat konut alanı olduğu imar durumuna satış ilanı ve şartnamede yer verilmemiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 119 PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ

2004 Sayılı İİK madde 119

PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ:

Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretiyle yapılabilir:
1 – Bütün alakadarlar isterse,
2 – Borsa veya piyasada fiyatı bulunan kıymetli evrak veya diğer mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse,
3 – Artırmada maden kıymetini bulmamış olan altın ve gümüş eşyaya bu kıymet verilirse,
4 – 113 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa,
5 – (Değişik bend: 17/07/2003 – 4949 S.K./31. md.) Mahcuz malın tahmin edilen değeri birmilyar lirayı geçmezse.

 

2004 Sayılı İİK madde 116 İKİNCİ ARTIRMA

2004 Sayılı İİK madde 116

İKİNCİ ARTIRMA:

(02.07.2012 Kabul tarihli, 6352 sayılı Kanun’un 105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013.)

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2003/27142, Karar: 2004/4091 İçtihat

İİK m.116 gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer.İİK.116.madde hükmü gereğince ihalenin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış alacağının rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını karşılaması gerekir. Aksi halde anılan maddenin 3.fıkrası gereğince ihale düşer. Hal böyle olunca 25 milyar muhammem bedelli mahcuz mal, ikinci ihalede İİK.116/2.Maddesine aykırı biçimde 10.100.000.000 TL’ye ihale olunduğundan,icra müdürlüğünce satışın düşürülmesine karar vermek gerekirken, ihalenin gerçekleştirilmesi doğru bulunmadığından,mahkemece şikayetin kabulüyle “ihalenin feshine” karar verilmesi gerekirken “şikayetin reddi” biçiminde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

%d blogcu bunu beğendi: