Avukatın Bedelinde Tahrifat Yapıldığını Bildiği Senedi Takibe Koyması

T.C.

YARGITAY

11.CEZA DAİRESİ

ESAS NO. 2013/755

KARAR NO. 2015/22745

KARAR TARİHİ. 23.02.2015

 Sahtecilik yapılarak bedelin artırılması — Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 40 İçtihat

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/14650

K. 2014/5011

T. 5.5.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Suça Konu Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemiyle İlgili Olarak Sahtecilik Suçundan Ayrıca Kovuşturma Yapıldığı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Beraatlerine Karar Verileceği )

• ÖZGÜ SUÇ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemi Nedeni İle Mahkumiyetlerine Karar Verilemeyeceği )

• SAHTE İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALE EVRAKLARI İÇİNDE VERİLMESİ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Sanıkların Fail Olamayacağı – Beraatlerine Karar Verileceği )

• SAHTECİLİK ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu/Suça Konu Sahte İş Bitirme Belgesinin İhale Evraklarının İçinde Verilmesi Eylemiyle İlgili Olarak Sahtecilik Suçundan Ayrıca Kovuşturma Yapıldığı – İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği )

• KANUNİLİK İLKESİ ( İhaleye Fesat Karıştırmanın Özgü Suç Olduğu – Maddede Sayılan Seçimlik Hareketlerin ya da Faillik Durumunun Genişletilmesinin Kanunilik İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 40 İçtihat

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2920

K. 2014/3290

T. 24.3.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Suçun Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebileceği/Teklif Veren Sanık Tarafından İşlenemeyeceği – İhale Evrakı Olarak Sahte Teminat Mektubu Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

• ÖZGÜ SUÇ ( İhaleye Fesat Karıştırma – Özgü Suç Niteliğinde Olduğundan Dolaylı Failliğe Elverişli Bulunmadığı/İhaleye Teklif Veren Sanık Tarafından İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun İşlenemeyeceği )

• SAHTECİLİK ( İhale Evrakı Olarak Sahte Teminat Mektubu Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı – Teklif Veren Sanık Tarafından İhaleye Fesat Karıştırma Suçun İşlenemeyeceği/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi Belgede Sahtecilik İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20340

K. 2013/18825

T. 2.12.2013

• SAHTECİLİK ( Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu – Söz Konusu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenipAldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği )

• ALDATMA KABİLİYETİ ( Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenipAldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği – Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği )

• ÇEK ASLI ( Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği – Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Karar Verilmesinde Mahkemece Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenecek Maddi Zararların Esas Alınması ve Manevi Zararların Bu Kapsama Dahil Edilmemesi Gerektiği )

• SABIKASIZ OLAN SANIK ( “Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirilmesi Gerektiği – Sahtecilik )

• SANIĞIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ( “Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması” Koşulunun Oluşup Oluşmadığı Hususunun Değerlendirileceği – Mağdurun Sahtecilik Suçundan Doğan Herhangi Bir Maddi Zararının Bulunmadığının da Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 212 içtima

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 212

İçtima

(1) Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 212.– Madde metninde, sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir. Örneğin, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir kimse aldatılarak bir yarar elde edilmiş olabilir. Bu durumda, hem dolandırıcılık hem de resmi veya özel belgede sahtecilik suçlarına ait cezaların içtima suretiyle verilmesi gerekecektir. Keza, sahte belge düzenlemek suretiyle zimmetin gizlenmeye çalışılması hâlinde, hem zimmet suçundan hem de resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunacaktır.

 

5237 Sayılı TCK Madde 207 Özel belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 207

T.C YARGITAY 6. C. D. 2003/8556 E. 2005/1162K. İçtihat

Sanık aşamalardaki savunmalarında; “yakınana ait dükkanı Z___ ile ortak iş yapmak üzere kiraladıklarını, kira kontratının Z____ adına yapıldığını, adı geçen ortaklıktan ayrılınca Vergi Dairesine ibraz edip vergi levhası almak amacı ile suça konu kira sözleşmesini düzenlediğini” belirtmesi ve bu savunmanın Z____ ile K____ tarafından doğrulanması, müştekinin de kira paralarını eksiksiz ve düzenli olarak aldığını bildirmesi karşısında, TCK’nun 347. maddesinin uygulanması gerekip gerekmeyeceğinin tartışılmaması, BOZMA nedenidir Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 204 Resmi belgede sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 204

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Esas: 2007/11-245, Karar: 2007/264 İçtihat

“Resmi evrakta sahtecilik suçundan sanığın beraatine, memura yalan beyanda bulunmak suçundan ise C.Savcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 26.10.2004 gün ve 89-254 sayılı hüküm, katılan vekilinin temyizi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nce 19.09.2007 gün ve 10143-5637 sayı ile;

“… Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği m.5/a içeriğine göre “denkliğinin sağlanması istenen diplomaların orijinal olup olmadığının araştırılacağı” nın belirtilmesi karşısında mahkemenin kararında bir isabetsizlik görülmemiştir…” gerekçesiyle onanmıştır Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 199 Kıymetli damgada sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 199

Kıymetli damgada sahtecilik

(1) Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar, kıymetli damga sayılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 199.– Madde metninde kıymetli damgalarda sahtecilik suçu tanımlanmıştır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 197 Parada sahtecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 197

Parada sahtecilik

(1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 197.– Madde metninde parada sahtecilik suçu tanımlanmıştır.
Suçun konusu paradır. Paranın, madeni veya kağıt para ya da millî veya yabancı para olması arasında fark gözetilmemiştir. Suç konusu paranın kanunen tedavülde bulunması gerekir. Bu nedenle, tedavülden kaldırılmış ve örneğin antika özellik taşıyan paranın sahte olarak üretilmesi, ancak dolandırıcılık suçu bağlamında değerlendirilebilir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 159 Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 159

Daha az cezayı gerektiren hal

MADDE 159 – (1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

T.C YARGITAY 15.C.D. 2012/1582 E. 2012/39526K. İçtihat

T.C

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1582

K. 2012/39526

T. 19.6.2012

• DOLANDIRICILIK ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla/Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

• HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA DOLANDIRICILIK ( Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık/Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdurun Sanıklardan Biri Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçtiği/Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorulması Gerektiği )

• SANIĞIN MAĞDURUN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİNİ KABUL EDİP ETMEDİĞİ ( Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık/Şikayete Bağlı Olduğu – Sanığın Kabul Edip Etmediği Sorularak Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirileceği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: