2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

2004 Sayılı İİK madde 131 ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ

2004 Sayılı İİK madde 131

ÖDEME MÜDDETİ İÇİNDE TAŞINMAZIN İDARESİ:

Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuca hiç bir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.

2004 Sayılı İİK madde 58 V. TAKİP TALEBİ TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 58

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Esas:  2010/22726 Karar: 2011/3180 İçtihat

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir Belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunamamaktadır. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyize tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte, borçlulara 6 örnek icra emri gönderilmiştir. Takip talepnamesine kredi sözleşmesi, hesap kat ihtarı, ipotek belgeleri eklenmiştir İİK 149. maddesi gereğince anılan belge örneklerinin ayrıca borçluya tebliğine yasal açıdan zaruret bulunmamaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 50 II. YETKİ YETKİ VE İTİRAZLARI

2004 Sayılı İİK madde 50

II. YETKİ YETKİ VE İTİRAZLARI:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.
Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. icra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.
İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2003/20276, Karar: 2003/23037 İçtihat

İcra takibinin dayanağı olan bonoda “ihtilaf halinde İskenderun Mahkemelerinin yetkili olacağı” belirtilmiştir. Mahkemelerin yetkisi ile ilgili kayıt, icra dairelerinin yetkisini de kapsar.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun katılmadığı duruşmada alacaklı davayı takip etmediğini söylemeyip, davanın reddini istediği için sair temyiz itirazları yerinde değildir Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 45 REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 45

REHİN VE İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLAR:

Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir.
(Ek Fıkra: 21/2/2007-5582/1 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.
Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur.
İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.
(Ek fıkra: 27/5/1933 – 2228/1 md.; Mülga: 29/6/1956 – 6763/42 md.)

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

KURAL: Önce rehin edilen şeye müracaat.   İİK m.45/1,“ Rehinle  temin  edilmiş  alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. ”
• Önce rehne müracaat kuralı, Yargıtay’ın müstakar içtihatlarına göre emredicidir. Fakat
Yargıtay’ın aksi  yönde kararları  da vardır. Emredici  olmasının  sonucu; tarafların  aksine bir anlaşma yaparak kuralı değiştirememesidir.
• Alacağı  rehinle teminat  altına alınmış olmasına rağmen, alacaklı haciz yoluyla takibe
girişmesi  halinde; borçlu  önce rehne başvurulması  gerektiğini süresiz şikayet (m.16/2) yolu ile  icra mahkemesinde ileri  sürebilir. Çünkü icra müdürü rehinin varlığını kendiliğinden göz önünde bulundurur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 42 ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİPI. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 42

ÜÇÜNCÜ BAP İLAMSIZ TAKİP I. TAKİBİN MUHTELİF TARZLARI : PARA BORCU VE TEMİNAT İÇİN TAKİP :

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoliyle veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder.
(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.8) “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.”

 

2004 Sayılı İİK madde 32 II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI : İCRA EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 32

II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI :
İCRA EMRİ VE MUHTEVASI :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/16 md.)

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.
(Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.7) “Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/23319 E.-2005/25635 K. İçtihat

İİK.32.madde içeriğinde,icra emriyle birlikte dayanağı ilamın da borçluya gönderileceğine dair yasal bir düzenleme yoktur.Bu nedenle,icra emrine dayanak ilam sureti eklenmediğinden bahisle icra emrinin iptali yönünde ki şikayetin,genel haciz yoluyla yapılan takiplerde uygulanması gereken İİK.nun 58 ve 61.maddelerindeki prosüdürün gerekçe gösterilerek kabulü isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamların icrası yoluyla icra takibinde bulunulduğu borçlu vekilince İcra Mahkemesine başvurularak icra emrine dayanak ilam sureti eklenmediğinden bahisle icra emrinin iptaline karar verilmesinin istendiği, Mahkemece de istem doğrultusunda karar verildiği anlaşılmaktadır. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , , . 1 Comment »

2004 Sayılı İİK madde 24 İKİNCİ BAP İLAMLARIN İCRASI I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI: TAŞINIR TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 24

İKİNCİ BAP
İLAMLARIN İCRASI
I. PARA VE TEMİNATTAN BAŞKA BORÇLAR HAKKINDA İLAMLARIN İCRASI:
TAŞINIR TESLİMİ:
(Değişik: 18/2/1965 – 538/14 md.)Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir.Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.İlgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.

YARGITAY 12.HD. 2008/18559 E.-2008/22119 K. İçtihat

İİK.nun 24. maddesi taşınır teslimine ilişkin olup, 24/4. madde hükmü taşınırın borçlu yedinde olmaması halini düzenlemektedir.İİK.nun 24/5. madde hükmü ise,hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

5237 Sayılı TCK Madde 269 Etkin pişmanlık

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişmanlıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.

YARGITAY 4. C. D. 2009/9413 E , 2009/10970 K. İçtihat

Müştekinin önce yağlamandığını ifade etmesi daha sonra da sanığa borç para verdiğini itiraf etmesi durumunda, iddiaların gerçekliği araştırılıp iftiradan dönme niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmalıdır.Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 241Tefecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 241

Tefecilik

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 241.– Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır. İfade yerinde ise, bu durumlarda, birer ödeme aracı olan bononun veya çekin kendisi satılmakta ve satın alınmaktadır.  Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: