2004 Sayılı İİK madde 269 ONUNCU BAP KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 269

ONUNCU BAP KİRALAR HAKKINDA HUSUSİ HÜKÜMLER VE KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
ADİ KİRA VE HASILAT KİRALARI İÇİN ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ MÜDDETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/109 md.)

Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 nci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde172 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

2004 Sayılı İİK madde172

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/87 md.)
Ödeme emrine itiraz veya şikayet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikayetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur.

2004 Sayılı İİK madde168 HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde168

 HACİZ YOLU İLE TAKİP ÖDEME EMRİ

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/81 md.)
İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır:
1. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,”
2. (Değişik bent: 6352 S.K.-02.07.2012/m.33; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013 ) “Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
3. Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde mercie şikayet etmesi lüzumu,
4. (Değişik bent: 09/11/1988 – 3494/31 md.) Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceği ve merciden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 152 REHİN AÇIĞI BELGESİ

2004 Sayılı İİK madde 152

 

YARGITAY 2004/1810 E.-2004/7454 K. İçtihat

İİK.152/son maddesi gereğince, rehin açığı belgesi 68/1 mahiyetinde bir belge olup,buna dayanarak genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir ve icra müdürlüğünce örnek 49 nolu ödeme emri gönderilebilir, ilamlı takiplere ilişkin örnek 53 nolu icra emri gönderilmesi yasaya aykırı olur.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.nun 152/son maddesi gereğince rehin açığı belgesi, İİK.nun 68/1. maddesinde sayılan ve borç ikrarını içeren senet mahiyetindedir. Bir başka deyişle alacaklı, anılan belge sebebiyle borçlu hakkında genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilir ve adı geçene icra müdürlüğünce örnek 49 nolu ödeme emri gönderilebilir. Bu nedenle, borçluya ilamlı takiplere ilişkin örnek 53 nolu icra emri gönderilmesi yasaya aykırı olup, mahkemece şikayet kabul edilerek icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi isabetsizdir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 147 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde 147

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/67 md.)
Ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72 nci maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Ancak;
1. Rehin hakkına açıkça itiraz edilmemişse, alacaklının rehin hakkı takip safhası içinde artık tartışma konusu olamaz.
2. Sırf rehin hakkına itiraz olunduğu takdirde, alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipten vazgeçerek, takibin haciz yolu ile devamını istiyebilir. Bu takdirde, borçluya mal beyanında bulunması için yedi gün mühlet verilir.

 

2004 Sayılı İİK madde 61 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 61

 ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/32 md.)
Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren nihayet 3 gün içinde tebliğe gönderilir. Takip belgeye dayanıyorsa, belgenin tasdikli bir örneği ödeme emrine bağlanır.
Müşterek borçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepsinin veya bir kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olmak üzere her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır.
Bir borçlu hakkında aynı günde birden ziyade takip talebi varsa icra dairesi bunların ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğe gönderir.
Kanunen eklenmesi gereken müddetler saklıdır.
Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez.

YARGITAY 12.HD. 2004/8178 E.-2004/12688 İçtihat

İİK.nun 61/1. maddesi 2. cümlesi hükmünce; takip bir belgeye dayanıyor ise,belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur. Bu husus İİK.nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup icra mahkemesince incelenmesi, aksi durumun tespiti halinde  ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 60 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI

2004 Sayılı İİK madde 60

 ÖDEME EMRİ VE İTİRAZ ÖDEME EMRİ VE MUHTEVASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/31 md.)
(Değişik fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.10; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) “İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.” Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2009/19134, Karar: 2010/174 İçtihat

Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen kişiye tebliğ edilen ödeme emri yok hükmündedir ve her hangi bir sonuç doğurmaz. Bu şekilde tebliğ edilen ödeme emrine yönelik şikayet İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresizdir.”Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili bonoya dayalı olarak, Ö____ Hazır Beton ve Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., N____ İnş. ve Tic. Ltd. Şti., M____, İ____ ve M____ aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 14.01.2008 tarihinde icra takibine geçmiş, adı geçen borçlulara örnek 10 nolu ödeme emri tebliğ edilmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: