2004 Sayılı İİK madde 300 TASDİKIN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 300

 

 

TASDİKIN İLANI

(Değişik: 538 – 18.2.1965 / m.126) (Değişik 1. fıkra: 3222 – 6.6.1985 / m.35) Hüküm kesinleşince (Değişik ibare: 4949 – 17.7.2003 / m.79) “mühlet kararının yayımlandığı gazetede” ilân edilir; icra dairesi ile tapu dairesine, mahalli ticaret odalarına sanayi odalarına ve borsalara ve borçlunun sıfatına göre evvelce ihbar edilmiş ise ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil memurluğuna tebliğ olunur.

İlândan itibaren 287 nci maddeye göre verilen mühletin hükümleri biter.

2004 Sayılı İİK madde 292 ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ

2004 Sayılı İİK madde 292

ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./74. md.)

Alacaklılar, komiser tarafından ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilanla davet olunur. Ayrıca, ilanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlanda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 290 MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 290

MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./72. md.)

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, icra mahkemesi bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, icra mahkemesinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 290 MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 290

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E.1975/12-63 K.1976/2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 289 MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 289

MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./71. md.)

Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 288 MÜHLETİN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 288

MÜHLETİN İLANI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./70. md.)

İcra mahkemesince mühlet, karar tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde ilan olunur ve icra dairesi ile tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. (1. fıkranın 4.cümlesi, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-k hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır). Mühlet kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

2004 Sayılı İİK madde 287 MÜHLET

2004 Sayılı İİK madde 287

MÜHLET:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./69. md.)

Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilan edilir. Konkordato talebinin ilanından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden konkordato talebinin reddini isteyebilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 133 İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ

2004 Sayılı İİK madde 133

İHALENİN FESHİ VE FARKININ TAHSİLİ:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/16 md.)
Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz ençok artırana ihale olunur.
(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/21 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedeli ni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2005/19152, Karar: 2005/22932 İçtihat

İhale alıcısı olup da ihale bedelini yatırmamakla ihalenin düşürülmesine neden olan şikayetçinin İcra Müdürlüğü ne yatırdığı teminatın, alacaklının -iki ihale bedeli arasındaki farktan kaynaklı- talebi üzerine İcra Müdürlüğünce paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi söz konusudur. Şikayetçinin, işbu İcra Müdürlüğü işlemini şikayeti; ihale bedelini yatırmayarak teminatının paraya çevrilmesi gereğinin başlangıcı tarihi ile teminatın paraya çevrilerek alacaklıya ödenmesi tarihi arasında 1 yıldan fazla süre geçtiğinden bahisle reddedilemez. İcra Mahkemesinin süresindeki şikayet hakkında, işin esasına girerek karar vermesi gerekir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: