2004 Sayılı İİK madde 336 MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2007/17-144

K. 2007/269

T. 11.12.2007

• MUHAFAZA ( YEDİEMİNLİK ) GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA ( Suçlarında Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Olup Dava İddianame İle Açıldığı – İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçesi Verilmişse Durma Kararı Verilerek Dosya C.Başsavcılığına Gönderilmesi Gerektiği )

• GÖREV ( Muhafaza ( Yedieminlik ) Görevini Kötüye Kullanma Suçlarında Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Olup Dava İddianame İle Açıldığı – İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçesi Verilmişse Durma Kararı Verilerek Dosya C.Başsavcılığına Gönderilmesi Gerektiği )

• İDDİANAME / ŞİKAYET ( Muhafaza ( Yedieminlik ) Görevini Kötüye Kullanma Suçlarında Sulh Ceza Mahkemeleri Görevli Olup Dava İddianame İle Açıldığı – İcra Mahkemesine Şikayet Dilekçesi Verilmişse Durma Kararı Verilerek Dosya C.Başsavcılığına Gönderilmesi Gerektiği )

5237/m.289

2004/m.336 Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 95 MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI

2004 Sayılı İİK madde 95

MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZASI MASRAFLARI:

Alacaklı haczedilen malların muhafaza ve idare ve işletilmesi masraflarını istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 295 Muhafızın görevini kötüye kullanması

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 295

Muhafızın görevini kötüye kullanması

(1) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri halinde, görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Muhafaza veya nakli ile görevli olan kimse, görevinin gereklerine aykırı olarak gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzaklaşmasına izin verirse; altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bu fırsattan yararlanarak kaçması halinde, kaçmaya kasten imkan sağlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 295.– Maddenin birinci fıkrasında, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın muhafaza veya nakli ile görevli kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri hâliyle ilgili olarak, görevi kötüye kullanma suçuna atıfda bulunulmuş ve bu suça ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu kişilerin görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri, başka bağımsız bir suçu oluşturmadığı takdirde, genel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.
İkinci fıkrada ise, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün bulunduğu yerden geçici bir süreyle uzaklaşmasına müsaade edilmesi, suç olarak tanımlanmıştır. Bu suçun faili, gözaltına alınan veya tutuklu veya hükümlünün muhafazası veya nakli hususunda görevli olan kimsedir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

T.C YARGITAY 4.C.D. 2008/1732 E. 2009/7283 K. İçtihat

Sanığın tebligata karşın mahcuzu satış mahalline geçerli bir özrü olmaksızın getirmeme eyleminin 5237 sayılı TCY’nin 289. maddesinde tanımlanan suçu oluşturduğu gözetilmeden, < mahcuzun halihazır sanıkta bulunduğu teslimden kaçınmanın yeni Ceza Yasasında suç oluşturmadığı, yediemin olan sanığa da masraflar için avans verilmediği> gerekçeleriyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 155 Güveni Kötüye Kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 155

Güveni kötüye kullanma

(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 155.– Madde metninde güveni kötüye kullanma suçu tanımlanmıştır. Söz konusu suçla korunan hukukî değer kişilerin mülkiyet hakkıdır. Bu suçla mülkiyetin korunması amaçlanmaktadır. Ancak, söz konusu suçun oluşabilmesi için eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi ile lehine zilyetlik tesis edilen kişi (fail) arasında bir sözleşme ilişkisi mevcuttur. Bu ilişkinin gereği olarak taraflar arasında mevcut olan güvenin korunması gerekmektedir. Bu mülahazalarla, eşya üzerinde mevcut sözleşme ilişkisiyle bağdaşmayan kasıtlı tasarruflar, cezai yaptırım altına alınmıştır. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: