2004 Sayılı İİK madde 288 MÜHLETİN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 288

Yargıtay Y12.HD 9.5.1988 E.1988/4765 K. 1988/6165 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1988/4765

K. 1988/6165

T. 9.5.1988

• SÜRE ( Konkordato Süresi Kararına İtiraz )

• KONKORDATO SÜRESİ KARARINA İTİRAZ ( Tetkik Merciinin Duruşma Yapma Zorunluluğu )

• TETKİK MERCİİNİN DURUŞMA YAPMA ZORUNLULUĞU ( Konkordato Süresi Kararına İtiraz )

2004/m.288

ÖZET : Borçlunun talebi üzerine verilen konkordato mühletine alacaklılar itiraz ederse, icra tetkik mercii duruşma yaparak tarafları dinlemeli ve ona göre karar vermelidir. Mühlet kararına ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde her alacaklı dilekçe ile itiraz edebilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 262 ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 262

 Yargıtay Y12.HD 29.7.1994 E.1994 /9721 K.1994/11237 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/9721

K. 1994/11237

T. 29.7.1994

• ALACAKLININ YOKLUĞUNDA İHTİYATİ HACİZ ( Süreler Tebliğ İle Başlar )

• İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklının Yokluğunda Yapılan )

• TAKİP YAPMA SÜRESİ ( Gıyapta Yapılan İhtiyati Hacizden Sonra )

• TARAFLARIN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( İcra Takibinde )

2004/m.262,264

ÖZET : İhtiyati haciz yapıldığına dair haciz zabıt belgesi alacaklıya tebliğ edilmediğinden, alacaklı yönünden dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bir takipte taraflar değiştirilemez veya genişletilemez.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.7.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Alacaklı …. A.Ş. tarafından borçlular … Yayıncılık ve Reklamcılık San. Tic. A.Ş. …. San. A.Ş. ve …. Reklamcılık San. Tic. A.Ş. haklarında çeke dayalı olarak İstanbul 8. İcra Müdürlüğü`nün 1993/9448 esas sayılı dosyasından takip yapılmıştır. Alacaklı borçlu B.H. hakkında 14.10.1993 tarihinde ihtiyati haciz kararı almış İcra Müdürlüğü`ne 21.10.1993 tarihinde ibrazla infazını istemiş aynı icra müdürlüğünün 1993/11951 esas sayılı dosyasından borçlunun taşınmazları üzerine haciz konulması için müzekkere yazılmış bu kez alacaklı vekili 27.10.1993 tarihinde 1993/9448 sayılı icra dosyasına müracaatla bu dosyanın 1993/11951 sayılı dosya ile birleştirilmesini ve borçlu adına 49 örnek ödeme emri tebliğini istemiştir. Alacaklı vekilinin talebi kabul edilmiştir. Bir takipte taraflar değiştirilemez ve genişletilemez. B.H. hakkında harcı verilmek suretiyle bir takip yapılmamıştır. Bu itibarla hakkında 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak infaz tutanağının alacaklıya tebliğ edildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. İİK.`nun 264. maddesi hükmüne göre dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren ( md. 262/2 ) yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Alacaklı yönünden henüz dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bu itibarla icra müdürlüğünün ihtiyati haczin kaldırılması yönündeki kararı doğrudur. Merci kararının gerekçesi olaya uygun değilse de kararın sonucu doğru olduğundan onanmalıdır.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru olan merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 27.9.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

2004 Sayılı İİK madde 154 ALTINCI BAP İFLAS YOLİYLE TAKİP YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ

2004 Sayılı İİK madde 154

YARGITAY 12.HD. 2004/6323 E.-2004/11604 K. İçtihat

İİK.154.maddeye göre,iflas yoluyla takipte yetkili mercii, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin borçlularından birinin ikametgahı olan yer icra dairesinde başlatılması HMUK 9/2.maddeye uygun olup, iflas davasının ise borçlu (şirketin) muamele merkezinin bulunduğu yer Ticaret Mahkemesinde açılmasında, yetki yönünden usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekir.Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı şirketin bonoya bağlanmış borcunu vadesinde ödemediğini, iflas yoluyla takibe itiraz ederek durdurduğunu ileri sürerek davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece icra takibinin Üsküdar da başlatıldığı davanın İzmir de açılarak icra dairesinin yetkisizliğinin kabul edildiği ortada yetkili yerden başlamış bir takip bulunmadığından iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: