2004 Sayılı İİK madde 162 NETİCELERİ

2004 Sayılı İİK madde 162

NETİCELERİ:

(Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/19 md.)

Borçlunun ve ailesinin idareleri için iflas memurunun bıraktığı mallar müstesna olmak üzere borçlu, defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermeye mecburdur.

2004 Sayılı İİK madde 139 İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

2004 Sayılı İİK madde 139

İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ:

Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

2004 Sayılı İİK madde 77 DÖRDÜNCÜ BAP HACİZ YOLİYLE TAKİP MAL BEYANI BEYANIN MUHTEVİYATI

2004 Sayılı İİK madde 77

SONRADAN KAZANILAN VEYA ZİYADELEŞEN MALLARIN BEYANI:

İcra dairesine vaki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkur daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.

YARGITAY 16.HD. 2004/680 E.-2004/5235 İçtihat

Takipten sonra,borçlunun yıllık maaşında meydana gelen  artış,İİK.77.madde de ki yükümlülük kapsamına girmez.(Maaş artışının borçlu tarafından bildirilmesi gerekmez.)

YARGITAY İLAMI

İcra takibinden sonraki mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçundan sanık M____Y_____’ın İİK.nun 339/1. maddesi gereğince 5 gün hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: