KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI

yargıtay 2YARGITAY 14. Ceza Dairesi 

Esas: 2013/7364
Karar: 2013/9172
 
KOŞULLU SALIVERİLMENİN (ŞARTLA TAHLİYE) GERİ ALINMASI
İKİNCİ SUÇUN İŞLENME ZAMANI
   Cinsel saldırı suçundan sanık N…’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102/1, 3-d, 62 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesinin 25.11.2008 tarih ve 2008/195 Esas, 2008/287 sayılı Kararının infazı sırasında, adı geçen sanığın 21.10.2011 tarihinden itibaren şartla tahliye edilmesine ilişkin Erciş Ağır Ceza Mahkemesinin 18.10.2011 tarihli ve 2011/746 D.İş sayılı kararını müteakip, şartla tahliye süresi içerisinde işlediği yeni bir suçtan mahkûmiyetine karar verildiğinden bahisle bu kez hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına dair H… Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.01.2013 tarihli ve 2013/7 D.İş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin V… 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.02.2013 tarihli ve 2013/65 D. İş sayılı Kararının, H… Ağır Ceza Mahkemesince hükümlü N…’in 29.11.2010 tarihinde, bihakkın süresi henüz dolmadan işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildiğinden bahisle hakkında verilen şartla salıverme kararının geri alınmasına karar verilmiş ise de, 5275 sayılı Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/12. maddesinde yer alan “Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır” hükmü karşısında, hükümlünün 21.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18.10.2011 tarihinde şartla salıverilmesine karar verildiği, hükümlünün şartla salıverilmesinin geri alınmasına neden olan suçu ise 29.11.2010 tarihinde şartla salıverilmeden önce hükümlü bulunduğu H… Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda iken işlediği, dolaysıyla şartla salıverilmeden önce işlemiş olduğu suç nedeniyle hakkında verilen şartla salıverilme kararının geri alınmayacağı, şartla salıverilme kararının geri alınmasına gerekçe gösterilen ikinci suçun işlendiği tarih itibari ile ortada sanık hakkında verilmiş bir şartla salıverilme kararının bulunmadığı gözetilmeden, yapılan itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK.nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 31.05.2013 gün ve 94660652-105-30-4211/2013/8877/34828 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: