Yeni Çek Yasası (5941) Yorumlar Uygulamalar Kitabı Çıktı

kitap çekKarşılıksız çek suçu, Ortaçağ “kanonik hukukunun kalıntısı olup dünyada Türkiye’deki gibi bir karşılıksız çek suçu yoktur.

Hocaların hocası Prof. Dr. Hayri Domaniç karşılıksız çeke cezası için diyor ki;

İnsan ZALUMEN CEHULA yani İNSAN ÇOK ZALİM ve ÇOK CAHİLDİR (AHZAP Suresinin 72. Ayeti)

Karşılıksız çek suçu, Ortaçağ “kanonik hukukunun kalıntısı olup dünyada Türkiye’deki gibi bir karşılıksız çek suçu yoktur.

Detay:

Kitap 4 bölümden oluşmaktadır. DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 333 İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 333

İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

MADDE 333.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.3) Her kim iflas bürosu veya idaresinin yahut bir alacaklının veya alacaklılar toplanmasındaki mümessilinin reyini yahut konkordatoya muvafakatini kazanmak için ona hususi bir menfaat temin veya vaat ederse altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Menfaat temin eden alacaklı yahut mümessili de aynı ceza ile cezalandırılır.

Suçun iflas bürosu veya idaresi üyesi tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.

2004 Sayılı İİK madde 329 FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK Madde 329

FEVKALADE MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO VE YENİDEN MÜHLET VERİLMEMESİ

MADDE 329 – Fevkalâde mühletin devamı esnasında konkordato talep etmek arzusunda bulunan borçlu vesikalarını ve komiserin mütaleanamesile birlikte konkordato projesini mühletin bitmesinden evvel vermeğe mecburdur.

Fevkalâde müddetin bitmesinden sonra başlayan altı ay içinde konkordato mühleti verilemeyeceği gibi yeniden fevkalâde mühlet de verilemez.

2004 Sayılı İİK madde 306 KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAİTLER

2004 Sayılı İİK Madde 306

KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAİTLER

MADDE 306 – Borçlu tarafından konkordato şartlarından fazla olarak alacaklılardan birine yapılan her vait hükme hacet kalmaksızın batıldır.

2004 Sayılı İİK madde 303 KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

204 Sayılı İİK Madde 303

MADDE 303- (Değişik: 4949 – 17.7.2003 / m.82) Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburidir. Rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan Devlet alacakları müstesnadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 301 KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ

2004 Sayılı İİK madde 301

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E. 1975/12-63 K. 1976 2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 300 TASDİKIN İLANI

2004 Sayılı İİK madde 300

Yargıtay YHGK 7.5.1976 E.1975/12-63 K. 1976 2052 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1975/12-63

K. 1976/2052

T. 7.5.1976

• İFLAS YOLU İLE TAKİP ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesi )

• KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ ( İflas Yolu İle Takip )

• SÜRE ( Konkordatonun Tasdik Edilmemesinde İflas Talebi )

2004/m.301,177,290,298,300,308

ÖZET : İcra – İflas Kanunu`nun 301. maddesi hükmünce, “Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı Yasa`nın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 299 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK madde 299

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./18.mad)

Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

Yargıtay YHGK 24.10.1973 E. 1971/863 K.1973/818 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1971/863

K. 1973/818

T. 24.10.1973

• KONKORDATONUN FESHİ ( Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi )

• ZAMANAŞIMI ( Konkordatonun Feshi İçin Sözkonusu Olan )

818/m.125

2004/m.303,293,307

ÖZET : Konkordatonun feshi talebi on yıllık zamanaşımına tabidir. Müddetin hesabında başlangıç tarihi olarak, konkordatonun tasdiki tarihini değil, BK`nin 128. maddesi uyarınca, alacağının muaceliyet kespettiği tarihi, yani borcun ödenmesi için kararlaştırılan son vade tarihini esas almak gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 286 KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 286

Yargıtay Y12.HD 22.1.1974 E.1973/12679 K.1974/413 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1973/12679

K. 1974/413

T. 22.1.1974

• KONKORDATO ( Şuba Aktif ve Pasivinin Gösterilmesi Zorunluluğu )

• KONKORDATO SÜRESİ VERİLMESİ ( Borçlunun Dürüst Olması )

• TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Konkordato )

• KONKORDATO PROJESİ ( Dürüst Olması )

2004/m.285,286

ÖZET : Borçlu, konkordato projesinde bilumum mal, alacak ve paraya çevrilebilir haklarını ve zimmetine terettüp eden borçları eksiksiz göstermek mecburiyetindedir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: