2004 Sayılı İİK madde 289 MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 289

MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./71. md.)

Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: