2004 Sayılı İİK madde167 KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde167

KAMBİYO SENETLERİ ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ: TAKİBİN KABULÜ ŞARTLARI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/80 md.)
Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususi usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflasa tabi şahıslardan ise iflas yolu ile takipte bulunabilir.
Alacaklı, takip talebinde 58 inci maddedeki hususlardan başka iflasa tabi borçlusu aleyhine haciz ve iflas yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur.

2004 Sayılı İİK madde 73 HUSUSİ HÜKÜMLER

2004 Sayılı İİK madde 73

HUSUSİ HÜKÜMLER:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/44 md.)
Rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipteki ödeme emirleri için 146, 147, 149b, 150, 150a; iflas yolu ile adi takipteki ödeme emirleri için 155 ve 156 ve kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usullerindeki ödeme emirleri için 168 ila 170 ve 171 ve 172. maddelerdeki hususi hükümler uygulanır.

%d blogcu bunu beğendi: