2004 Sayılı İİK madde 353 İTİRAZ

2004 Sayılı İİK Madde 353

 

İTİRAZ

 

MADDE 353.- (Değişik madde ve başlığı: 5358 – 31.5.2005 / m.21) (Değişik 1.fıkra: 6217 – 31.3.2011 / m.5) İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

 

İcra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 299 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK madde 299

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./18.mad)

Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 274 İTİRAZ MÜDDET VE ŞEKLİ

2004 Sayılı İİK madde 274

Yargıtay Y12.HD 23.3.1976 E.1976/566 K.1976/3207 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/566

K. 1976/3207

T. 23.3.1976

• TAHLİYE EMRİNE KARŞI İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciine )

2004/m.274,272,275

ÖZET : Borçluya gönderilen, tahliye emrinde, İİK m. 272`de belirtilen konular aynen yazılarak itirazlarını 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi, tersi durumda m. 273 gereği zorla tahliye olunacağı belirtilmiştir. Borçlu, her nedenle olursa olsun itirazlarını m. 274 gereği icra dairesine bildirmekle yükümlüdür. Borçlunun itirazı durumunda İİK m. 275`de yazılı biçimde kiralayanın icra tetkik merciine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemesi gerekir. Bu hükümler açısından dosya incelendiğinde, borçlunun icra dairesine herhangi bir biçimde yazılı ya da sözlü bir itirazı bulunmadığından hakkındaki takip kesinleşmiştir. Mercie yaptığı itiraz ve şikayet yasal olmadığından geçersizdir ve bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir.

yarx

2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

Yargıtay Y12.HD 6.3.1986 E.1985 /8913 K. 1986 /2549 İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/1505

K. 2012/5405

T. 5.4.2012

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İtirazın İptali – Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Tazminata Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• İTİRAZIN İPTALİ ( Dava Usulü Sebeplerle Reddedildiğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilmesinin Yanlış Olduğu )

• USULÜ SEBEPLERLE RET ( İtirazın İptali – Dava Esasa İlişkin Sebeplerle Reddedilmediğinden Davacı Aleyhine Kötüniyetli Takip Yaptığından Bahisle Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemeyeceği )

2004/m.267

ÖZET : Dava, itirazın iptali ve icra tazminatı istemine ilişkindir. İtirazın iptali davalarında borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu, takibinde kötüniyetli ve haksız görülürse alacaklı tazminata mahkum edilir. Ancak, mahkemece dava esasa dair sebeplerle değil, usulü sebeplerle reddedilmiştir. Bu sebeple davacı aleyhine kötüniyetli takip yaptığından bahisle davacının kötüniyet tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 265 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

2004 Sayılı İİK madde 265

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/105 md.)

(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./63. md.) Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 262 ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 262

 Yargıtay Y12.HD 29.7.1994 E.1994 /9721 K.1994/11237 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/9721

K. 1994/11237

T. 29.7.1994

• ALACAKLININ YOKLUĞUNDA İHTİYATİ HACİZ ( Süreler Tebliğ İle Başlar )

• İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklının Yokluğunda Yapılan )

• TAKİP YAPMA SÜRESİ ( Gıyapta Yapılan İhtiyati Hacizden Sonra )

• TARAFLARIN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( İcra Takibinde )

2004/m.262,264

ÖZET : İhtiyati haciz yapıldığına dair haciz zabıt belgesi alacaklıya tebliğ edilmediğinden, alacaklı yönünden dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bir takipte taraflar değiştirilemez veya genişletilemez.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.7.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Alacaklı …. A.Ş. tarafından borçlular … Yayıncılık ve Reklamcılık San. Tic. A.Ş. …. San. A.Ş. ve …. Reklamcılık San. Tic. A.Ş. haklarında çeke dayalı olarak İstanbul 8. İcra Müdürlüğü`nün 1993/9448 esas sayılı dosyasından takip yapılmıştır. Alacaklı borçlu B.H. hakkında 14.10.1993 tarihinde ihtiyati haciz kararı almış İcra Müdürlüğü`ne 21.10.1993 tarihinde ibrazla infazını istemiş aynı icra müdürlüğünün 1993/11951 esas sayılı dosyasından borçlunun taşınmazları üzerine haciz konulması için müzekkere yazılmış bu kez alacaklı vekili 27.10.1993 tarihinde 1993/9448 sayılı icra dosyasına müracaatla bu dosyanın 1993/11951 sayılı dosya ile birleştirilmesini ve borçlu adına 49 örnek ödeme emri tebliğini istemiştir. Alacaklı vekilinin talebi kabul edilmiştir. Bir takipte taraflar değiştirilemez ve genişletilemez. B.H. hakkında harcı verilmek suretiyle bir takip yapılmamıştır. Bu itibarla hakkında 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak infaz tutanağının alacaklıya tebliğ edildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. İİK.`nun 264. maddesi hükmüne göre dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren ( md. 262/2 ) yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Alacaklı yönünden henüz dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bu itibarla icra müdürlüğünün ihtiyati haczin kaldırılması yönündeki kararı doğrudur. Merci kararının gerekçesi olaya uygun değilse de kararın sonucu doğru olduğundan onanmalıdır.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru olan merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 27.9.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

2004 Sayılı İİK madde174 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI

2004 Sayılı İİK madde174

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/89 md.)
Alacaklı, borçlunun itiraz ve şikayetinin kaldırılmasını ve iflasına karar verilmesini ticaret mahkemesinden istiyebilir. Mahkeme 158 inci madde uyarınca iflas davasını karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde173 İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

2004 Sayılı İİK madde173

İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/88 md.)
Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini istiyebilir.
(Ek fıkra: 09/11/1988 – 3494/35 md.) İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.
Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme mazereti yerinde görürse iflas davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde172 İTİRAZ VEYA ŞİKAYET

2004 Sayılı İİK madde172

İTİRAZ VEYA ŞİKAYET:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/87 md.)
Ödeme emrine itiraz veya şikayet etmek istiyen borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde her türlü itiraz veya şikayetini sebepleri ile birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeye mecburdur. Bu dilekçenin bir nüshası derhal alacaklıya tebliğ olunur.

2004 Sayılı İİK madde170 İMZAYA İTİRAZ

2004 Sayılı İİK madde170

İMZAYA İTİRAZ:

(Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/33 md.)
Borçlu, 168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.
İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./47. md.) İcra mahkemesi, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın (Değişik ibare: 6352 S.K.-02.07.2012/m.35) “yüzde yirmisinden” aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: