2004 Sayılı İİK madde 40 İCRANIN İADESİ

2004 Sayılı İİK madde 40

İCRANIN İADESİ :

(Değişik birinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur.
(Değişik ikinci fıkra: 2/3/2005-5311/7 md.) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski hâline iade olunur.
Ancak üçüncü şahısların hüsnü niyetle kazandıkları haklara halel gelmez.

2004 Sayılı İİK madde 39 ZAMANAŞIMI

2004 Sayılı İİK madde 39

ZAMANAŞIMI :

İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.
Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İLAMLI VE İLAMSIZ TAKİPLER İÇİN ZAMANAŞIMI UYGULAMASI..

İİK 39.madde de ilama müstenit olan takipler son muamele tarihinden itibaren 10 sene içerisinde zamanaşımına uğrarlar.İlamsız takiplerde ise son muamele tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde işlem yapılmaz ise dosya işlemden kaldırılır ve yenileninceye kadar  esas kaydı kapatılır.İlamlı takip denildiğinden sadece mahkeme ilamları değil aynı zamanda ilam mahiyetine haiz belgeler ile  1136 sayılı yasanın 35/A maddesinde belirtilen sulh anlaşmaları da ilamların icrası hakkında hükümlere tabii olduğundan dolayı son muamele tarihinden itibaren 10 senelik zamanaşımı süresine tabidir.Son muamele tarihi ise;alacaklı yada vekilince yapılan son talebin icra müdürü yada müdür yardımcısı  tarafından olumlu yada olumsuz karar verildiği tarihtir.Y 6HD T.02.06.1994 E.1994/5710 K.1994/6000 sayılı ilamı ile son muamele tarihinden itibaren 10 sene geçmiş olan ilamlı takibin zamanaşımına uğramış olduğunu ve artık infazının mümkün olmadığını belirtmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 39 ZAMANAŞIMI

2004 Sayılı İİK madde 39

YARGITAY 12.HD. 2009/6382 E.-2009/14188 K. İçtihat

İİK.nun 38. maddesine göre, İcra Dairesi’ndeki kefaletler, ilam mahiyetini haiz belgelerden olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İİK.nun 39. maddesine göre de; ilama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK.nun 38. maddesine göre, İcra Dairesi’ndeki kefaletler, ilam mahiyetini haiz belgelerden olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İİK.nun 39. maddesine göre de; ilama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 38 İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER

2004 Sayılı İİK madde 38

İLAM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER :

(Değişik: 18/2/1965 – 538/20 md.)
Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

YARGITAY 12 H.D 2005/16843 K.2005/20657 İçtihat

Asıl borçlu hakkında takip kesinleşmedikçe icra kefili hakkında da icra takip işlemlerine devam edilemeyeceği.

İİK’nun 38.maddesi gereğince icra dairesinden kefaletler ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabiidir.Ancak usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan asıl borçlu yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline de icra emri çıkarılamayacağı gibi,borç miktarının kesinleşmemesi halinde de kefil hakkında takibin devamı mümkün değildir.Somut olayda kefil açısından haciz işlemi uygulanması için adı geçene icra emri gönderilmesi zorunludur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 36 İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

2004 Sayılı İİK madde 36

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE

(Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.)

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.Borçlu, Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.
Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine en uygun vasıtalarla bildirilir.Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.Bölge adliye mahkemesince başvurunun haklı görülmesi hâlinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yargıtayca hükmün bozulması hâlinde borçlunun başvurusu üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.
Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması hâlinde alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise, malın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. İlâm alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

YARGITAY 12.HD. 2003/9019 E.-2003/11702 K. İçtihat

İlamın takibe konulmasından sonra,borçlu tarafından “ilamın temyiz edilip teminat yatırılarak tehir-i icra kararı alındığı,ilamın müstakil takip konusu yapılamayacağı” gerekçesiyle takibin iptali isteminde; İİK.nun 36. maddesi gereğince,Yargıtay’dan icranın geri bırakılması yönünde karar getirilmek üzere borçluya mühlet verilmesi halinde takibin durdurulması gerekirken, doğrudan takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 35 TAKİBİN BAŞLAMASI

2004 Sayılı İİK madde 35

TAKİBİN BAŞLAMASI :

Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/3323 E.-2005/7085 K. İçtihat

İİK.35.madde uyarınca,ilamın icrasına ilişkin takip İcra Dairesine tevdii ile başlayacağından, takip konusu ilamın takip sırasında kesinleşip kesinleşmediği,İcra Müdürlüğünce re’sen gözetilmesi gereken bir husus değildir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 30 BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR

2004 Sayılı İİK madde 30

BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLAMLAR :

Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmağı emreder.Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lazımgelen masraf icra memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kafi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.
İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilamın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur.Bu emirde ilam hükmüne muhalefetin 343 üncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.
(Ek son fıkra: 17/7/2003-4949/9 md.) Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

YARGITAY 12.HD. 2005/8908 E.-2005/12286 K. İçtihat

İlam gereğinin yerine getirilmesinden sonra,borçlunun aynı yere teras ve eklentileri yaptığı alacaklı tarafından ileri sürülüp,icra müdürlüğünce borçlunun müdahalesinin önlenmesine ilişkin verilen karar,”…yeni bir hüküm tesis edilmeden, eski hükmün tekrar infazı mümkün görülmediği” gerekçesiyle,icra mahkemesince iptal edilmiştir. Oysa İİK.30/son (…borçlu ilam hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan önceki ilam hükmü tekrar zorla yerine getirilir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 25 ÇOCUK TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 25

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/ 23332 Esas 2007/ 764 Karar İçtihat

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir.
Alacaklı bu ilama dayalı olarak çocuk teslimine ilişkin örnek 3 nolu icra emrini borçluya gönderebilir.Yargıtay 12.Hukuk Dairesi
Esas No: 2006/23332
Karar No: 2007/764
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: