2004 sayılı İİK madde 179 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/35767

K. 2014/2239

T. 29.1.2014

• TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ ( Açılan İflasın Ertelenmesi Davası Nedeniyle Verilen Tedbir Kararı Üzerine Borçlu Aleyhine 6183 S. Kanuna Göre Yapılan Takipler de Dahil Olmak Üzere Evvelce Başlamış veya Başlatılacak Takiplerin Duracağı – Takibin Durdurulmasına Yönelik Şikayetin Kabulünün Doğru Olduğu )

• HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( İhtiyati Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığından Reddi Gerektiği )

• İFLAS ERTELEME DAVASINDA VERİLEN TEDBİR KARARI ( İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediği Sürece İcra Takiplerinin Durdurulması Yönünde Verilen Tedbir Kararının İhtiyati Haczin İnfazını Engellemeyeceği – Hacizlerin Kaldırılması İsteminin Reddi Gereği )

• İHTİYATİ HACİZ ( Tedbir Kararında Tedbirin Açıkça İhtiyati Hacizleri de Kapsayacağı Belirtilmediğine Göre Geçerliliğini Sürdüren İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak Hacizler Uygulanmasında Yasaya Aykırılık Bulunmadığı – Takibin Durdurulması ve Hacizlerin Kaldırılması İstemi )

Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 264 İHTİYATİ HACZİ TAMAMLIYAN MERASİM

2004 Sayılı İİK madde 264

İHTİYATİ HACZİ TAMAMLIYAN MERASİM :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/104 md.)

Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.

İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 264 İHTİYATİ HACZİ TAMAMLIYAN MERASİM

2004 Sayılı İİK madde 264

YARGITAY HGK. 2003/13-380 E.-2003/401 K. İçtihat

1-İlke olarak, müeccel (vadesi gelmemiş) alacaklar için eda davası açılmasında hukuki yarar yok ise de;borçlunun borcunu zamanında yerine getirmeyeceği endişesini haklı gösteren durumların varlığı halinde, gelecekteki bir edimin yerine getirilmesi için, eda davası açılabilir.
2-Diğer taraftan alacaklı,alacağını vadesinde alabilmesinin ciddi bir şekilde tehlikeye düştüğü/düşmekte olduğundan bahisle,müeccel (vadesi gelmemiş) bir borçtan dolayı ihtiyati haciz isteyebilir, buna ilişkin olaylar mevcut bulunduğu takdirde, mahkeme ihtiyati haciz kararı verebilir.(İİK.257.)
3-İİK.257/2. madde gereğince ihtiyati haciz konulması halinde,borç, borçlu bakımından muaccel hale gelmektedir.(Burada borcun muaccel hale gelmesi, ihtiyati haciz kararı ile değil, bizzat ihtiyati haczin infazı(İİK.261.)suretiyle olmaktadır.)
4-Alacaklı, borçluya karşı bir icra takibi yapmadan veya dava açmadan önce ihtiyati haciz kararı almış ve buna dayanarak borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurtmuş ise, yedi gün içinde borçlu aleyhine takip talebinde bulunmak veya bir alacak davası açmak zorundadır(İİK.264/2);aksi durumda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden düşecektir(İİK. Md.264/4).  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 262 ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 262

 Yargıtay Y12.HD 29.7.1994 E.1994 /9721 K.1994/11237 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1994/9721

K. 1994/11237

T. 29.7.1994

• ALACAKLININ YOKLUĞUNDA İHTİYATİ HACİZ ( Süreler Tebliğ İle Başlar )

• İHTİYATİ HACİZ ( Alacaklının Yokluğunda Yapılan )

• TAKİP YAPMA SÜRESİ ( Gıyapta Yapılan İhtiyati Hacizden Sonra )

• TARAFLARIN DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ( İcra Takibinde )

2004/m.262,264

ÖZET : İhtiyati haciz yapıldığına dair haciz zabıt belgesi alacaklıya tebliğ edilmediğinden, alacaklı yönünden dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bir takipte taraflar değiştirilemez veya genişletilemez.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 13.7.1994 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Alacaklı …. A.Ş. tarafından borçlular … Yayıncılık ve Reklamcılık San. Tic. A.Ş. …. San. A.Ş. ve …. Reklamcılık San. Tic. A.Ş. haklarında çeke dayalı olarak İstanbul 8. İcra Müdürlüğü`nün 1993/9448 esas sayılı dosyasından takip yapılmıştır. Alacaklı borçlu B.H. hakkında 14.10.1993 tarihinde ihtiyati haciz kararı almış İcra Müdürlüğü`ne 21.10.1993 tarihinde ibrazla infazını istemiş aynı icra müdürlüğünün 1993/11951 esas sayılı dosyasından borçlunun taşınmazları üzerine haciz konulması için müzekkere yazılmış bu kez alacaklı vekili 27.10.1993 tarihinde 1993/9448 sayılı icra dosyasına müracaatla bu dosyanın 1993/11951 sayılı dosya ile birleştirilmesini ve borçlu adına 49 örnek ödeme emri tebliğini istemiştir. Alacaklı vekilinin talebi kabul edilmiştir. Bir takipte taraflar değiştirilemez ve genişletilemez. B.H. hakkında harcı verilmek suretiyle bir takip yapılmamıştır. Bu itibarla hakkında 49 örnek ödeme emri tebliğ edilmesi usulsüzdür. Ancak infaz tutanağının alacaklıya tebliğ edildiğine dair bir belgeye rastlanmamıştır. İİK.`nun 264. maddesi hükmüne göre dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren ( md. 262/2 ) yedi gün içinde takip talebinde bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Alacaklı yönünden henüz dava açma veya takip yapma süresi başlamamıştır. Bu itibarla icra müdürlüğünün ihtiyati haczin kaldırılması yönündeki kararı doğrudur. Merci kararının gerekçesi olaya uygun değilse de kararın sonucu doğru olduğundan onanmalıdır.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru olan merci kararının İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 27.9.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

 

2004 Sayılı İİK madde 259 İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 259

İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT :

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)

İhtiyati haciz istiyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeğe mecburdur.

Ancak alacak bir ilama müstenid ise teminat aranmaz.

Alacak ilam mahiyetinde bir vesikaya müstenid ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder.

Tazminat davası ihtiyati haczi koyan mahkemede dahi görülür.

2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

İHTİYATİ HACİZ KARARI :

İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.
Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.
(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./60. md.;Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./16.mad) İhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/8095 E., 2008/13195 K. İçtihat

İhtiyati hacizle ilgili İİK’nın 258. maddesinde mahkemeden söz edilirken sadece yetkili mahkeme gösterilmiş, görevli mahkeme hakkında bir belirleme yapılmamıştır. Mahkemelerin görev ve yetkileri kanunla belirlendiğine ve bu konuda da kanunda açık hüküm bulunmadığına göre, genel kurallar uygulanacaktır. O yerde görev bakımından özel mahkeme bulunuyorsa o mahkeme, ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa genel mahkeme, özel mahkeme sıfatıyla ihtiyati hacze karar vermelidir. Bu durumda, ihtiyati hacze konu ilam İş Mahkemesinde verildiğine göre, ihtiyati hacze de özel yetkili İş Mahkemesi tarafından bakılması gerekir. Görev kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

Yargıtay 12. HD E:2009/28614 K:2010/10396 İçtihat

Takibin dayanağı ihtiyati haciz kararının İİK’nun 257. maddesinin hangi fıkrasına göre verildiği belirtilmemiş ise de kararın gerekçesinde; <ihtiyati haciz kararının borçluların mal kaçırma ihtimaline binaen> verildiği ve bu haliyle İİK’nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alınmış olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle takip konusu vadesi gelmemiş senetlerle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı vekili tarafından altı adet bonoya dayalı olarak 17.07.2008 tarihinde Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/97D. İş esas ve 2008/97 karar sayılı 15.07.2008 tarihli ihtiyati haciz kararına dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe başlandığı anlaşılmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 257 DOKUZUNCU BAP İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

2004 Sayılı İİK madde 257

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas: 2008/11-42 Karar: 2008/45 İçtihat

Taraflar arasında davaya konu çeklerde yazılı miktarda alacak ilişkisi bulunduğu konusunda bir çekişme yoktur. Bundan ayrı olarak, davacı firma adına çekleri keşide edenler hakkında karşılıksız çek vermek suçundan kamu davası açılmış, yargılama sonunda, davaya konu belgelerin çek niteliğini yitirdiğinden karşılıksız çek çeşide etmek suçunun oluşmayacağı gerekçesi ile beraat kararı verilmiştir. Buna karşılık, bu kişilerin gizlemek suretiyle çeke ikinci bir imza atarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddiasıyla açılan davada mahkûm oldukları, ancak kararın henüz kesinleşmediği tespit edilmiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: