2004 Sayılı İİK madde 336 MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

2004 Sayılı İİK Madde 336

MÜFLİSİN MALLARINI VERMİYENLER HAKKINDAKİ CEZALAR

MADDE 336.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.6) Müflisin mallarını ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü şahıslar, iflasın açıldığına dair ilana muttali oldukları tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksızın o malları iflas idaresi emrine vermezler veya borçlarını bildirmezlerse, doksan güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Posted in Genel. Tags: , . 1 Comment »

2004 Sayılı İİK madde 333 İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

2004 Sayılı İİK Madde 333

İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE HUSUSİ MENFAAT TEMİN EDENLERİN CEZASI

MADDE 333.- (Değişik: 5358 – 31.5.2005 / m.3) Her kim iflas bürosu veya idaresinin yahut bir alacaklının veya alacaklılar toplanmasındaki mümessilinin reyini yahut konkordatoya muvafakatini kazanmak için ona hususi bir menfaat temin veya vaat ederse altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Menfaat temin eden alacaklı yahut mümessili de aynı ceza ile cezalandırılır.

Suçun iflas bürosu veya idaresi üyesi tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.

2004 Sayılı İİK madde 278 İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI

2004 Sayılı İİK madde 278

İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 209 MÜFLİSİN VAZİFELERİ

2004 Sayılı İİK madde 209

MÜFLİSİN VAZİFELERİ:

Müflis defter tutulurken bulunarak mallarını iflas dairesine göstermeğe ve emrine hazır bulundurmağa mecburdur.

Müflisi hazır bulundurmak mümkün olmazsa bu mecburiyet onunla bir arada yaşamış kimselerin reşit olanlarına düşer.

İflas dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden kimselere kanunun hükmünü ihtar eder.

2004 Sayılı İİK madde 192 MÜFLİSE ÖDEME

2004 Sayılı İİK madde 192

MÜFLİSE ÖDEME:

İflasın açılmasından sonra müflis hiçbir ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse müflisin alacaklılarına karşı ancak masaya giren para veya kıymet nispetinde borcundan kurtulur. Bununla beraber iflasın ilanından evvel müflise ödemede bulunan borçlu iflastan haberi yoksa borcundan kurtulur.

 

2004 Sayılı İİK madde 43 İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 43

İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP :

(Değişik 18/2/1965 – 538/21 md.) İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir.
Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harc ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

İİK 43.MADDE İLE İLGİLİ UYGULAMADAN BİLGİ NOTU.

İİK 43/1 de iflasa tabi şahısların kimler olduğu konusunda yasakoyucu bir takım tanımlamalar yapmıştır.Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan ve tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmeyen ancak kendine mahsus özel kanunlarında tacir niteliğinde olan kişi ve kuruluşlar hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 43 İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 43

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 1998/11165, Karar: 1998/12083 K. İçtihat

İİK m.43 hükmünce, aynı yasanın 67/4. maddesinde yazılı olan 6 aylık süreyi geçirmemek kaydı ile; alacaklı, haciz ve iflas yolu ile yapılan takip şeklini bir defaya özgü olmak üzere değiştirilebilir. Bu durumda borçluya, değiştirilen takip şekline ait ödeme emri tebliğ edilir. Önceki takibin kesinleşmiş olması veya itiraz üzerine durmuş bulunmasının bu işleme etkisi yoktur. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 37 HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ

2004 Sayılı İİK madde 37

HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ :

İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olupta alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

Yabancı Devlet , dolayısıyla Büyükelçililiklerinin mallarına haciz konulması hakkında

Bilindiği gibi yabancı devlet veya büyükelçiliklerin mallarına (bankalardaki parasal hesapları dahi) haciz işlemi uygulanamayacağı hususu; devletin hükümranlık hakları, devletlerarası teamül, Viyana sözleşmesi esaslarıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 16 ŞİKAYET VE ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 16

ŞİKAYET VE ŞARTLAR

(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

ilama aykırı takip-dosyanın infazen kaldırılmış olması- süresiz şikayet

İlama aykırı takip yapıldığında süresiz şikayet yoluna gidilebilir. “Takibe konu 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/861 E. – 2004/393 K. s. ilamın hüküm kısmının 2.maddesinde açılan istirdat davasına ait olarak sair davalılardan alacağın ayrı ayrı miktar ve isim belirlenerek hüküm altına alındığı borçlu Ahmet Lemi Suskan aleyhine açıkça bir hüküm tesis edilmediği anlaşılmış olmakla borçlu hakkında ilamda belirtilen alacağa ait olarak ilamlı takip yapılamaz Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 162 Taksirli İflas

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 162

Taksirli iflas

MADDE 162 – (1) Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C YARGITAY C.G.K. 2006/6-328 E. 2006/323K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2006/6-328

K. 2006/323

T. 26.12.2006

• TAKSİRATLI İFLAS ( Sonradan Yürürlüğe Giren Yasa ile Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasaların Hükümlerinin Farklı Olması Halinde Failin Lehine Olanın Uygulanmasının Gerekmesi )

• LEHE OLAN YASANIN UYGULANMASI ( Suçun İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Yasa ile Sonradan Yürürlüğe Giren Yasaların Hükümlerinin Farklı Olması Halinde Failin Lehine Olanın Uygulanmasının Gerekmesi )

• 65 YAŞ ÜZERİ SANIK ( 5237 Sayılı Yasa Gereğince Geçmişte Hapis Cezasına Mahkum Olmayan ve Suç Tarihinde Altmış Beş Yaşını Doldurmuş Bulunanlara Verilen Bir Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına veya Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: