2004 Sayılı İİK madde 263 BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 263

BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/103 md.)

Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.

2004 Sayılı İİK madde 149 İCRA EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 149

 İCRA EMRİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/69 md.)
İcra memuru, ibraz edilen akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve taşınmaz üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya taşınmazın mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.
Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının taşınmazın satışını istiyebileceği bildirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 113 VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ

2004 Sayılı İİK madde 113

VAKTİNDEN EVVEL SATIŞ:

Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.
İcra memuru kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, Esas: 2001/6203, Karar: 2001/6651 İçtihat

İİK m.170 mucibince “imzaya itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz” ise de, haczedilen canlı hayvanların muhafazasının güçlüğü nedeniyle, İİK.nun 113. maddesine dayalı olarak “canlı hayvanların satılarak parasının icra dosyasına yatırılıp bu paranın dava sonuna kadar alacaklıya ödenmemesine” karar verildiğinden icra müdürlüğünce satışın yapılmasında usulsüzlük yoktur. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 25 ÇOCUK TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 25

ÇOCUK TESLİMİ:

(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)
Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: