2004 Sayılı İİK madde 291 DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 291

DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./73. md.)

Komiser, tayinini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun başka yerlerde malları varsa bu muamele o yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır tutar; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 274 İTİRAZ MÜDDET VE ŞEKLİ

2004 Sayılı İİK madde 274

Yargıtay Y12.HD 23.3.1976 E.1976/566 K.1976/3207 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/566

K. 1976/3207

T. 23.3.1976

• TAHLİYE EMRİNE KARŞI İTİRAZ ( İcra Tetkik Merciine )

2004/m.274,272,275

ÖZET : Borçluya gönderilen, tahliye emrinde, İİK m. 272`de belirtilen konular aynen yazılarak itirazlarını 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi, tersi durumda m. 273 gereği zorla tahliye olunacağı belirtilmiştir. Borçlu, her nedenle olursa olsun itirazlarını m. 274 gereği icra dairesine bildirmekle yükümlüdür. Borçlunun itirazı durumunda İİK m. 275`de yazılı biçimde kiralayanın icra tetkik merciine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemesi gerekir. Bu hükümler açısından dosya incelendiğinde, borçlunun icra dairesine herhangi bir biçimde yazılı ya da sözlü bir itirazı bulunmadığından hakkındaki takip kesinleşmiştir. Mercie yaptığı itiraz ve şikayet yasal olmadığından geçersizdir ve bu nedenle reddine karar verilmesi gerekir.

yarx

2004 Sayılı İİK madde 271 KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI

2004 Sayılı İİK madde 271

KAÇIRILAN EŞYAYI TAKİP HAKKI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/111 md.)

Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir. İyi niyet sahibi üçüncü şahısların hakları saklıdır.

İhtilaf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde 262 ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

2004 Sayılı İİK madde 262

ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/102 md.)

Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir.

İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmıyan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.

 

2004 Sayılı İİK madde 146 ÖDEME EMRİ

2004 Sayılı İİK madde 146

ÖDEME EMRİ :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/66 md.)
Takip talebi üzerine, icra dairesi, keyfiyeti merhun üzerinde sonra gelen rehin hakkı sahibine bir ihbarname ile bildirir ve borçlu ile rehin maliki üçüncü şahsa aşağıdaki kayıtlara uygun olmak üzere birer ödeme emri gönderir:
1. Ödeme müddeti onbeş gündür.
2. Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve 1 numaralı bendde yazılı müddet içinde borç ödenmezse rehnin satılacağı bildirilir.

 

2004 Sayılı İİK madde 139 İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ

2004 Sayılı İİK madde 139

İCRA DAİRESİNİN TAMAMLAMA HACİZLERİ:

Satış tutarı bütün alacakları ödemiye yetmezse icra memuru kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar; ancak bu suretle haczolunan mallar üzerinde sonra gelen derecelerin evvelce koydurdukları hacizler varsa bu hacizlerin doğurduğu haklara halel gelmez. Yeniden haczedilen mallar ayrıca satış talebine hacet kalmaksızın ve mümkün olduğu kadar çabuk satılır.

2004 Sayılı İİK madde 25 ÇOCUK TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 25

ÇOCUK TESLİMİ:

(Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)
Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur.
Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: