5237 Sayılı TCK Madde 110 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/14-578

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/14-578

K. 2014/440

T. 21.10.2014

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu – Objektif Şartların Varlığı Halinde Diğer Kişiselleştirme Nedenlerinden Önce Gözetilmesi Gereken Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Yerel Mahkemece Yasal Değişiklikle Birlikte Ayrıca Değerlendirilmesi Gerektiği )

• KİŞİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanan Sanık Hakkında Yerel Mahkemece Hükmolunan Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Ertelenmemesine İlişkin Gösterilen Gerekçenin Dosya Kapsamına Uygun Düşmediği de Gözönüne Alındığında HAGB’nın Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Ayrıca Değerlendirilmesi Gerektiği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu – Yapılan Yargılama Sonucunda Sanık Hakkında Mahkûmiyet Hükmü Tesis Edilmesi ve Hükmolunan Cezanın İki Yıl veya Daha Az Süreli Hapis veya Adli Para Cezasından İbaret Olması Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sanık Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağının Ayrıca Değerlendirilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/4-273

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/4-273

K. 2014/431

T. 21.10.2014

• TEHDİT SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Sanığın Yargılamayı Takip Etmeyişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarılmasına Neden Oluşuna Göre Değerlendirilen Kişiliği Pişmanlığının Bulunmayışı Göz Önünde Bulundurularak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit Suçu – Mahkemece Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması Gerektiği )

• ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – İncelemeye Konu Tehdit Suçunda Şikayete Tâbi Olmaması Nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması Mümkün Olmazken 5728 S. Kanunla Yapılan Değişiklikle Anılan Tarihten İtibaren Bu Suçlar İçin De Diğer Şartlarında Varlığı Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanabilir Hale Geldiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 104 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 54 İçtihat

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ E. 2012/28228

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2012/28228

K. 2014/5249

T. 8.7.2014

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verileceği )

• MÜSADERE ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma – Kriminal Polis Laboratuvarınca Esrarlardan Alınan Tanık Numunelerin de Müsaderesine Karar Verilmesi Gereği )

• UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Gereği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Uyuşturucu Madde Bulundurma – Kanun Değişikliği Gözetilerek Daha Önce Denetimli Serbestlik veya Tedavi Tedbiri Uygulanmayan Sanık Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 53 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2013/4650

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2013/4650

K. 2014/9815

T. 16.10.2014

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği – Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Ek Savunma Hakkı Tanınmadan İddianame İçeriğinde Yer Almayan Maddenin Uygulanması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanamayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerkeçleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Müştekiler Hakkında Sanığa Yönelik Hakaret Suçundan HAGB Kararı Verildiği/Sanığa Yüklenen Suçların Söz Konusu Haksız Davranışlar Sebebiyle Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği ve Eylemlerin Öncelik Sonralık İlişkisi Gözetilerek Haksız Tahrik ve Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakarete İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerekip Gerekmediğinin Tartışılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARINDA GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLEMEMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçundan Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Ertelendiği Halde Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğuna Hükmedilemeyeceği )

• TEMEL CEZALARIN BELİRLENMESİ ( Görevi Yaptırmamak İçin Direnme – Temel Cezaların Alt Sınırdan ve Farklı Sürelerle Belirlendiği/Yasal ve Yeterli Gerekçe Gösterilmeden Ertelemeye Dair Denetim Sürelerinin 2 Yıl Olarak Tayin Edilemeyeceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Adli Sicil Kaydında Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçlarının İdari Yaptırıma Dönüştüğünün Dikkate Alınacağı – Diğer Koşulların Gerçekleşip Gerçekleşmediği Değerlendirilmeden Mahkumiyet Hükmü Bulunduğundan Bahisle HAGB Kararı Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 51 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 43 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/14793

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/14793

K. 2014/9518

T. 8.9.2014

• DAVA AÇILMAYAN EYLEME DAYALI VERİLEN GÖREVSİZLİK KARARI ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ ( Asliye Ceza Mahkemesinin Dava Açılmayan Eyleme Dayalı Verdiği Görevsizlik Kararının İddianame Yerine Geçemeyeceği – Sanık Hakkında Atılı Suçlardan Zamanaşımı Süresi İçinde O Yer Cumhuriyet Savcılığınca İşlem Yapılabileceği )

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki – İddianamede Anlatım Olmadığı Halde Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Suretiyle Fazla Ceza Tayininin Hukuka Aykırı Olduğu )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanık Hakkında Kurulan Mahkûmiyet Hükümlerinin Ertelenmesine Rağmen Hükümlerin Açıklanmasının Geri Bırakılıp Bırakılmayacağı Hususunun Tartışılmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2585

K. 2008/5314

T. 27.5.2008

yargıtay 2• V.U.K.’A MUHALEFET ( Defter ve Belge Gizlemek/Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılması Gerektiği )

• DEFTER VE BELGELERİ GİZLEMEK ( Sanığın Defterlerin Bir Kısmını Kaybolduğu Gerekçesiyle İncelemeye İbraz Etmemesi – Yaptığı Savunma Doğrultusunda Araştırma Yapılacağı )

• SAHTE FATURA KULLANMAK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Lehe Yasa – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilip Verilemeyeceğinin Değerlendirileceği )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sahte Fatura Kullanmak – Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yasa Gereğince Değerlendirilmesi Gerektiği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4906

K. 2010/11251

T. 14.10.2010

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sanık Hakkındaki HAGB Kararı İncelenmesinin Yalnızca Koşullarının Oluşup Oluşmadığı Yönünden Yapılacağı – Vergi Dairesi Başkanlığı İle Gerekli Yazışmalar Yapılmadan Durma Kararı Verildiği Yönündeki Gerekçe İle Kararın Ortadan Kaldırılamayacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( 213 S.K.’ya Muhalefet/Kararına Karşı Yapılan İtirazın Yalnızca Koşulların Oluşup Oluşmadığı Yönünden İnceleneceği – Gerekli Yazışmalar Yapılmadan Durma Kararı Verildiği Yönündeki Gerekçe İle Kararın Ortadan Kaldırılamayacağı ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: