Çocuğun cinsel istismarı, mağdurenin yaşını tahminde hata

CİNSEL

Ceza Genel Kurulu         2013/812 E.  ,  2014/130 K.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

MAĞDURENİN YAŞINI TAHMİNDE HATA

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) (5271) Madde 308

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 30

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 43

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62

TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 103

TÜRK CEZA KANUNU (MÜLGA) (765) Madde 434

 

“İçtihat Metni”

Sanık Y.. S..’in çocuğun cinsel istismarı suçundan 5237 sayılı TCK’nun 103/2, 43 ve 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise aynı kanunun 109/1, 109/3-f, 109/5 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.02.2009 gün ve 428-39 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 16.04.2013 gün ve 10590-4554 sayı ile;

“Nüfus kaydına göre 25.12.1991 doğumlu olup suç tarihinde 15 yaş içerisinde olan ve henüz bu yaşı ikmal etmeyen mağdure ile sanığın anlaşarak birlikte kaçıp sanığın Çanakkale ilindeki evinde yaklaşık 5 gün birlikte yaşadıkları, burada sanık ile mağdurenin kendi istekleri ile sanıkla birden fazla ilişkiye girdikleri, daha sonra resmi olarak evlendikleri, iki tane çocuklarının olduğu ve evliliğin de halen devam ettiği olayda; sanığın, mağdurenin kendisine 17 yaşında olduğunu söylediğini ve bu nedenle onu 17 yaşında bildiğini, mağdurenin annesi müştekinin de kızının gerçekte 17 yaşında olduğunu, ancak nüfusa küçük yazdırıldığını beyan etmeleri, Adli Tıp Kurumunun kimi raporlarında bazen hormon gelişimi ve beslenme gibi nedenlerle kemik yaşının kayıtlı yaşından farklılık gösterebileceği belirtilmesi karşısında, TCK’nın 30. maddesi hükümlerine göre hata halinin mevcut olup olmadığının tespiti için mağdurenin suç tarihi itibarıyla görünüm olarak 15 yaşından küçük olduğunun anlaşılıp anlaşılamayacağı, içinde bulundukları sosyal ve kültürel durumları da dikkate alınarak sanığın mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmesinin mümkün olup olmadığı araştırılarak mahkemenin dosyadaki tüm verilerle birlikte kendi gözlemini de tespit edip, gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 20.06.2013 gün ve 158380 sayı ile;

“…Sanığın mağdurenin yaşını 17 olarak bildiğine ilişkin savunmasının, mağdurenin yaşına itiraz olarak değerlendirilebileceği, ancak mağdurenin 15 yaşını doldurmadığı ve kaçınılamaz bir hatanın da söz konusu olmadığı olayda TCK’nun 30. maddesindeki hata hallerinin mevcut olmadığı, Yüksek 14. Ceza Dairesinin uygulamaları incelendiğinde; 15 yaşından küçük mağdureler ile rızasıyla cinsel ilişkide bulunan ancak bilahare mağdure ile resmi evlilik yapan veya birlikte yaşamaya devam eden ve ortak çocukları olan sanıklar ile alakalı davalarda, mağdurenin görünüm itibariyle 15 yaşından küçük olduğunun anlaşılıp anlaşılamayacağı hususunun, TCK’nun 30. maddesi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle bozma kararları verildiği görülmektedir. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunundaki 434. madde benzeri bir düzenlemenin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bulunmaması karşısında, aile birliğini sağlamaya matuf bir uygulamanın hukuki olmaktan ziyade vicdani olarak değerlendirildiği kanaati uyandırmaktadır. Aynı durumda olup da resmi evlilik gerçekleştirmeyen sanıklar yönünden haksızlık oluşturabilecek bu uygulama, cinsel saldırı veya çocukların cinsel istismarı suçunu cebir veya tehdit ile gerçekleştiren sanıklar açısından da uygulanabilirliği düşünüldüğünde, bu nitelikteki suçları işleyenlerin daha az ceza almaları veya eylemlerinin şikayete bağlı suça dönüşme ihtimali karşısında, adaletsiz ve kamu vicdanını zedeleyen kararların verilmesine yol açabileceği düşünülmektedir” görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

5271 sayılı CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesince 23.10.2013 gün ve 7149-10541 sayı ile, itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 30 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/14-462

K. 2014/13

T. 21.1.2014

• ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Mağdurenin Ailesinin Mağdurenin Yaşının Küçük Olması Nedeni İle Sanıkla Evlenmelerine Karşı Çıktığı – Sanığın Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Savunmasının Hataya Dayalı Olmayıp Mağdurenin Kaydi Yaşına İtiraz Niteliğinde Olduğu )

• HATA ( Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı/ Mağdurenin Ailesinin Mağdurenin Yaşının Küçük Olması Nedeni İle Sanıkla Evlenmelerine Karşı Çıktığı – Sanığın Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu/Savunmasının Hataya Dayalı Olmayıp Mağdurenin Kaydi Yaşına İtiraz Niteliğinde Olduğu )

• CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURUNUN YAŞI ( Sanığın Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu – Savunmasının Hataya Dayalı Olmayıp Mağdurenin Kaydi Yaşına İtiraz ve Gerçek Yaşının Tespiti Talebi Niteliğinde Olduğu )

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( 15 Yaşını Tamamlamamış Mağdureyi Cinsel Amaçlı Olarak Hürriyetinden Yoksun Kılma – Suça İlişkin Maddede Mağdurun Çocuk Olması Nedeniyle Yapılan Artırım Uygulanarak Cezanın Artırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 30 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/14-743

K. 2014/8

T. 14.1.2014

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (Sanığın Mağdure İle Bir Yıldır Devam Eden Duygusal Arkadaşlıklarının Bulunduğu ve Zaman Zaman Mağdurenin Evine Gittiği Ailesiyle Tanıştığı – 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı)

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA HATA (Mağdurenin 15 Yaşını Doldurmadığı Halde Doldurduğu Düşüncesiyle Rızasıyla Cinsel İlişkide Bulunur ve Şikayetçi Olmayan Mağdurenin Yaşı İle İlgili Hata Esaslı Olursa Beraata Karar Verileceği)

• ONBEŞ YAŞINDAN KÜÇÜKLE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRME (Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Oluşacağı – Sanığın Mağdure İle Duygusal İlişkisi Olduğu/15 Yaşından Büyük Olarak Bildiğini Belirtmişse de Yaşını Bilmemenin Hayatın Olağan Akışına Uymadığı)

• ONBEŞ YAŞINI DOLDURDUĞU DÜŞÜNCESİ İLE MAĞDURUN RIZASI İLE CİNSEL İLİŞKİ (Şikayetçi Olmayan Mağdurenin Yaşı Konusunda Hata Esaslı Olursa Sanığın Hatasından Yararlanacağı ve Kasten Hareket Etmiş Sayılmayacağı)

• HATA (Sanık Mağdureyi 15 Yaşından Büyük Bildiğini Belirtmişse de Bir Yıldır Devam Eden Duygusal Arkadaşlıklarının Bulunduğu ve Zaman Zaman Mağdurenin Evine Gittiği ve Ailesiyle Tanıştığı Göz Önüne Alındığında Hata Hükümlerinden Yararlanamayacağı)

• MAĞDURENİN YAŞINA İLİŞKİN HATA (Somut Olayda Sanığın Cinsel İlişkiye Rızası Bulunan Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesi İmkanı Bulunmadığı – Çocukların Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı)

• MAĞDURENİN CİNSEL İLİŞKİ İÇİN RIZASI (Somut Olayda Sanığın Mağdurenin 15 Yaşından Küçük Olduğunu Bilmemesinin Mümkün Olmadığı – Mağdurun Rızası Olsa da Sanığın Çocukların Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 30 İçtihat

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/1-664

K. 2013/622

T. 24.12.2013

• SANIĞIN KARISINI KAÇIRAN KİŞİ YERİNE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMESİ ( Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• TASARLAYARAK ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olarak Kabulü Gereği )

• KASTEN ÖLDÜRME ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Tasarlayarak Öldürme Konusunda Hataya Düştüğü – Hatanın Kaçınılmaz Olması Şartı Aranmadığı/Eylemin Basit Nitelikte Kasten Öldürme Olduğu )

• HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• KAÇINILMAZ HATA ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Kaçınılmaz Hatanın Söz Konusu Olmadığı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Sanığın Hata İle Karısını Kaçıran Kişinin Kardeşini Öldürdüğü/Sanığın Eylemini Eşinin Kaçırılmasının Üzerinden Bir Yıl Gibi Uzun Bir Süre Geçtikten Sonra Gerçekleştirdiği – Sanığın Eşini Kaçıran Kişiyi Gördüğü Bu Kişi İle Kardeşi Arasında 6 Yaş Fark Olduğu/Sanık Hakkında Haksız Tahrik Hükümleri Uygulanmayacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: