İhtiyati tedbirden önce gönderilen haciz ihbarnameleri geçerliliğini korur

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/36432

K. 2014/3088

T. 10.2.2014

• ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDE BULUNAN HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• İHBAR (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbar Üçüncü Kişilere Bildirilmemiş Olsa Bile Haciz İcra Memurunun Bahis Konusu Mal ve Hakları Temsil Eden Belgeleri Belirterek Haciz Kararı Vermesiyle Tamamlanacağı)

• İYİNİYETLİ ZİLYET (İİK’nun 89. Md. Dayanan İhbarın Yapılmamış Olması Sadece Bunları Borçluya ya da Havale Ettiği Bir Kimseye Teslim Eden İyiniyetli Zilyet Üçüncü Kişileri Sorumluluktan Kurtaracağı)

• HAK VE ALACAKLARIN HACZİ (Üçüncü Kişilerde Bulunan – Aynı Zamanda İİK’nun 89. Md. Uyarınca Üçüncü Kişilere Bildirilirse de Bu Bildirim Haciz İşleminin Bir Geçerlilik Koşulu Olmayıp Tedbir Niteliğini Taşıdığı)

• ŞİKAYET (Haciz İhbarnamelerinin Tedbir Kararından Önce Düzenlendiği Dolayısıyla Haciz Tarihinin de Tedbir Tarihinden Önce Olduğu Anlaşıldığından Şikayetin Reddi Gerekirken Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Hüküm Tesisinin İsabetsiz Olduğu)

Read the rest of this entry »

Yargıtay Borçlulara Nostalji Yaşatabilir..

Tüplü, siyah- beyaz tvler geri gelebilir..

Yargıtay’ın “Plazma Televizyonlar Haczedilebilir” ve “Tüplü Televizyonlar Haczedilemez” kararlarından sonra Tüplü Televizyon satışları patlama yapabilir. Hala piyasada var mıdır bilinmez ancak talep fazlalığından bu televizyonlar yeniden üretime dahi geçebilir.

Belki de siyah-beyaz TV’ler geri gelebilir.

Yargıtay, bu kararlarıyla borçlulara nostalji yaşatabilir.

Yeşim TURAN
Adaletbiz.

Yargıtay kararları için TIKLAYINIZ

2004 Sayılı İİK madde 278 İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI

2004 Sayılı İİK madde 278

İVAZSIZ TASARRUFLARIN BUTLANI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/114 md.)

Mütat hediyeler müstesna olmak üzere, hacizden veya haczedilecek mal bulunmaması sebebiyle acizden yahut iflasın açılmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan yahut masaya kabul olunan alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar batıldır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 85 TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

2004 Sayılı İİK madde 85

YARGITAY 12.HD.2005/6406 E.-2005/10496 K. İçtihat

Alacaklı vekilinin talebi üzerine,ilgili yerde istem gibi menkul mallar üzerine haciz uygulanması zorunlu olup, istihkak iddiasına konu olabileceği ve mahkemece tartışılıp çözümleneceği gerekçesiyle,yetkililerinin haczi yapmaması,İİK.nun 85.maddesine aykırıdır.(Ayrıca Bknz:HGK.31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002 E., 2004/196 K.)Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili tarafından borçlular hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, takibin kesinleşmesinden sonra borçlulardan N__’nın işyeri olduğu iddia edilen mahalde alacaklı vekilince haciz uygulamasının istenmesi üzerine, icra müdürlüğünce bu yerin 3.kişi A___ Orman Ürünleri Dekorasyon Gıda-Ziraat-İnşaat-Turizm Ltd. Şirketi’nin faaliyet merkezi olup borçlu ile ilgisinin bulunmadığından bahisle haczin tatbik edilmediği anlaşılmaktadır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 84 YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ

2004 Sayılı İİK madde 84

YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ :

Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup icranın devamına mani olmaz.
Alacağı taşınmaz rehinle temin edilmiş olan alacaklının mütemmim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu hakka halel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin icraca paraya çevrilmesi için mahsullerin yetişmesinden evvel takip talebinde bulunmuş olmalıdır.

 

2004 Sayılı İİK madde 78 HACİZ TALEP MÜDDETİ

2004 Sayılı İİK madde 78

 HACİZ TALEP MÜDDETİ

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.)
Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.
(Değişik fıkra: 06/06/1985 – 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.
Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir.
Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.
Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2008/ 18334 Esas 2008/ 21803 Karar İçtihat

“Bir yıllık süresi içerisinde haciz talebinde bulunulmaması veya yapılmış olan haciz talebi geri alınıp da aynı 1 yıllık süre içinde yeniden haciz talebinde bulunulmaması” nedeniyle takip dosyasının işlemden kaldırılması (md. 78/4) üzerine, alacaklı yeniden haciz isteyebilmek için, yenileme talebinde bulunulmalıdır.(md. 78/5) Bu yenileme talebi yalnız haciz (talebi) içindir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 46 HACİZ YOLİYLE TAKİP 1 – UMUMİYETLE

2004 Sayılı İİK madde 46

HACİZ YOLİYLE TAKİP: 1 – UMUMİYETLE:

Takip diğer bütün hallerde haciz yoliyle yapılır. Borçlu tüccar sıfatını yeni iktisap etmişse bundan evvel aleyhinde talep edilmiş hacizler iflasına hükmolunmadıkça eskisi gibi icra olunur.

2004 Sayılı İİK madde 43 İFLASA TABİ ŞAHISLAR HAKKINDAKİ TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 43

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 1998/11165, Karar: 1998/12083 K. İçtihat

İİK m.43 hükmünce, aynı yasanın 67/4. maddesinde yazılı olan 6 aylık süreyi geçirmemek kaydı ile; alacaklı, haciz ve iflas yolu ile yapılan takip şeklini bir defaya özgü olmak üzere değiştirilebilir. Bu durumda borçluya, değiştirilen takip şekline ait ödeme emri tebliğ edilir. Önceki takibin kesinleşmiş olması veya itiraz üzerine durmuş bulunmasının bu işleme etkisi yoktur. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 37 HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ

2004 Sayılı İİK madde 37

HACİZ VEYA İFLAS İSTEMEK YETKİSİ :

İcra emrinde yazılı müddet geçtiği halde borcunu ödemiyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflasa tabi eşhastan olupta alacaklı isterse yetkili ticaret mahkemesince iflasına karar verilir.

Yabancı Devlet , dolayısıyla Büyükelçililiklerinin mallarına haciz konulması hakkında

Bilindiği gibi yabancı devlet veya büyükelçiliklerin mallarına (bankalardaki parasal hesapları dahi) haciz işlemi uygulanamayacağı hususu; devletin hükümranlık hakları, devletlerarası teamül, Viyana sözleşmesi esaslarıdır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 20 MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ

2004 Sayılı İİK madde 20

YARGITAY 12.HD.1994/4030 E.-1994/4584 K. İçtihat

Borçlu tebligat süresinden feragat ederek, aracına fiilen haciz konmasını kabul etmiştir. İİK.20.madde uyarınca,her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir ise de,yine aynı madde uyarınca bu kabul, ancak icra dosyasındaki tarafları bağlar,3. şahıslara etkisi yoktur. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: