2004 Sayılı İİK madde 211 HACZİ CAİZ OLMIYAN EŞYA HAKKINDA

2004 Sayılı İİK madde 211

HACZİ CAİZ OLMAYAN EŞYA HAKKINDA:

Daire 82. maddede sayılan malları deftere kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır.

2004 Sayılı İİK madde 210 TEMİNAT TEDBİRLERİ

2004 Sayılı İİK madde 210

TEMİNAT TEDBİRLERİ:

İflas dairesi müflisin mağazalarını, eşya depolarını, imalathanelerini, perakende satış dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini kapatıp mühürler.

Şu kadar ki masa hakkında faydalı olacağı anlaşılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü altında idare edebilir.

Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev idaresine ait defterleri ve sair her hangi ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.

Başka malları defter tutuluncaya kadar mühürler. Daire lüzum görürse defter tutulduktan sonra tekrar mühürler.

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.

5237 Sayılı TCK Madde 238 Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 238

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma

(1) Taahhüt ettiği işi yerine getirmeyerek, kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veya genel bir felaketin önlenmesi için zorunlu eşya veya besinlerin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına neden olan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 238.– Madde, taahhüt olunan işin yapılmaması suretiyle kamu kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti veyahut genel bir felâketin önlenmesi için zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan kalkmasına veya bu sonucu doğuracak derecede azalmasına neden olunmasını suç hâline getirmiş bulunmaktadır.
Suçun maddî unsuru, taahhüt olunan işin yapılmamasıdır. Elbette ki, bu yapmamanın kasta bağlı bulunması suçun oluşması için gereklidir. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 165

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

(1) (Değişik: 26/6/2009 – 5918/3 md.) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 165.– Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Bu mülahazalarladır ki, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak tanımlanmıştır.  Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 160
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

(1) Kaybedilmiş olması nedeniyle malikinin zilyedliğinden çıkmış olan ya da hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde, iade etmeksizin veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmeksizin, malik gibi tasarrufta bulunan kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

 MADDE 160.– Kaybedilmiş olması nedeniyle sahibinin zilyetliğin-den çıkmış olan eşyayı ele geçiren kişi, bunu iade etmek veya yetkili mercileri durumdan haberdar etmek yükümlülüğü altındadır. Aynı yükümlülük, bir şeyi hata sonucu ele geçiren kişi açısından da söz konusudur. Madde metninde, bu yükümlülüğe aykırı davranarak, eşya üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunulması, suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, şikâyete bağlı tutulmuştur.

T.C YARGITAY 7.C.D. 2004/18467 E. 2006/337 K. İçtihat

Sanığın eylemi hırsızlık suçunu oluşturmamakta ise de sanığın çocukları tarafından bulunan şikayetçiye ait cep telefonu kullanma eyleminin 765 sayılı TCK. nun 511. maddesi ile hükümden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK. nun 160. maddesinde yazılı soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan kaybedilmiş malda malik gibi tasarrufta bulunma suçunu oluşturabileceği hususu gözetilerek müştekinin şikayetinden vazgeçip geçmediği de araştırılıp delillerin buna göre değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, BOZMA nedenidir. Read the rest of this entry »

İcrada keyfiliğe son

KEYFİ DAVRANIŞIN TCK’DAKİ KARŞILIĞI

Devlet memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı davranmalarının veya keyfi davranmalarının TCK’daki karşılığı asgariden “görevini kötüye kullanma” başlığını taşıyan TCK’nun 257.maddesidir. DEVAMI

İcralar yeni yasayı nasıl uyguluyor?

İstanbul icraları yeni hacizlere yeni yasayı uyguluyor, Küçükçekmece 1. İcra farklı uygulama yapıyor. DEVAM

Posted in Haciz. Tags: , . 3 Comments »

HACİZ İŞLEMLERİ YENİ YASAYA TABİ OLACAKTIR

Geçici 10. madde eski dosyalar demiyor,” takip işlemleri” diyor.DEVAM

%d blogcu bunu beğendi: