2004 Sayılı İİK madde 282 İPTAL DAVASINDA DAVALI

2004 Sayılı İİK madde 282

YARGITAY HGK. 2002/15-495 E.-2002/528 K. İçtihat

İptal davasının görülebilirlik şartlarından biri “alacağın varlığı”, bir diğeri “alacağın aciz vesikasına bağlanmış olmasıdır.” Bu özelliği nedeniyle davalı 3. kişi,alacağın gerçekte hiç olmadığını(muvazzalı olduğunu) iddia ve ispat edebilir ki, bu durumda öncelikle, tasarruf sahibinin borçlu sıfatı çözümlenmeli, eş söyleyişle muvazaanın varlığı yönündeki savunma mahkemece incelenmelidir.(Prof. Dr. Baki Kuru-İcra ve iflas Hukuku, c:4, sh:2506 vd.).Aksi takdirde; Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 194 HUKUK DAVALARININ TATİLİ

2004 Sayılı İİK madde 194

HUKUK DAVALARININ TATİLİ:

(Değişik fıkra: 09/11/1988 – 3494/40 md.) Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir. Bu hüküm şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları ile evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik ihtilaflara, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davalarına tatbik olunmaz.
Dava durduğu müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez.

 

2004 Sayılı İİK madde 143 BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

2004 Sayılı İİK madde 143

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2011/13-304, Karar: 2011/438 İçtihat

Temyize konu davada davacı, tüketici kredisi sözleşmesi gereği asıl borçlunun borcunu ödemediğini, asıl borçlu hakkında yapılan icra takibinde haczi kabil malı bulunmadığının tespit edildiğini ileri sürerek davalı kefil hakkında eldeki davayı açmıştır.

4077 sayılı Kanun m.10/3’ün son cümlesi “Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez.” hükmünü içermekle; kredi verenin, şahsi teminat veren kefilden asıl borcun ödenmesini isteyebilmesi için, asıl borçlu hakkında İİK m.105 ve m.143 kapsamında kesin aciz vesikası alması gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 67 İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ İTİRAZIN İPTALİ

2004 Sayılı İİK madde 67

YARGITAY 13.HD. 2004/17756 E.-2005/3768 K. İçtihat

Davacı(BASKETBOLCU) ile davalı(kulüp) arasında yapılan sözleşme gereğince ödenmesi gereken transfer ücretinin ödenmediğinden bahisle girişilen icra takibine yapılan itirazın iptali davasında;
Her ne kadar bu tip uyuşmazlıkların BASKETBOL FEDARASYONU  hukuk kurulunca incelenerek yönetim kurulunda çözümleneceği belirtilmişse de, Basketbol federasyonu bünyesinde disiplin kurulu bulunduğu, disiplin kurulunun kulüp ile sporcu arasındaki mali ihtilafları çözmeye yetkili olmadığı, Federasyon olarak kulüp ile sporcu arasındaki ihtilafları çözmeye yetkili bir tahkim kurulunun bulunmadığı, adli yargı mercilerine başvurulması gerektiğinin bildirilmiş olması karşısında, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken tahkim şartından söz edilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü.

Davacı, davalı kulüp ile aralarında yapılan sözleşme gereğince ödenmesi gereken transfer ücretinin ödenmediğini, tahsili için yaptığı icra takibine de davalı borçlunun itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: