2004 Sayılı İİK madde 281 İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ

2004 Sayılı İİK madde 281

YARGITAY HGK. 1987/15-380 E.-1987/872 K. İçtihat

1-İİK.borçlunun iflastan önce yaptığı iptale tabi tasarrufları üç ana başlık(md.278-279-280)altında düzenlemiştir.
2-Bu maddeler ile iptal edilebilecek bütün tasarruflar tahdidi(sınırlı/tek tek belirlenmiş)şekilde tanımlanmış olmayıp, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yapılarak,hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususu hakimin takdirine bırakmıştır. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 27 2 – TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE

2004 Sayılı İİK madde 27

TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ
2 – TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE :

Taşınmaz, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur.
(2. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

YARGITAY 12.HD. 1997/7745 E.-1997/8097 K. İçtihat

Müdahalenin önlenmesine ilişkin,kesinleşmiş ilama dayalı bir takipte, takip talepnamesinde müşteki(3.kişi)hakkında herhangi bir takip yok ise; tahliyesi istenen yeri işgal etmekte olan 3.kişi hakkında ilamın infazının yapılabilmesi için, İİK. 27 ve 29. maddesinde ki yazılı şartların gerçekleşmesi gerekir.Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki Alacaklılar vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 23.6.1997 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklılar, kesinleşmiş bir müdahalenin önlenmesi ilamına dayanmaktadırlar. İncelenen takip talepnamesine göre, müşteki hakkında ise herhangi bir takip yoktur. Hal böyle olunca, tahliyesi istenen bu yeri işgal etmekte olan kişi hakkında, ilamın infazının yapılabilmesi İ.İ.K.´nun 27 ve 29. maddesinde yazılı şartların tahakkuku ile mümkündür.
Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: