2004 Sayılı İİK madde 299 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA

2004 Sayılı İİK madde 299

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA:

(Değişik madde: 03/07/1940 – 3890/1 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./18.mad)

Konkordato hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.

2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/124 md.)

Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini aşağıdaki madde gereğince vereceği rapora derceder.

2004 Sayılı İİK madde 290 MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI

2004 Sayılı İİK madde 290

MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI:

(Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./72. md.)

Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, icra mahkemesi bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, icra mahkemesinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 286 KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLAR

2004 Sayılı İİK madde 286

Yargıtay Y12.HD 22.1.1974 E.1973/12679 K.1974/413 İçtihat

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1973/12679

K. 1974/413

T. 22.1.1974

• KONKORDATO ( Şuba Aktif ve Pasivinin Gösterilmesi Zorunluluğu )

• KONKORDATO SÜRESİ VERİLMESİ ( Borçlunun Dürüst Olması )

• TETKİK MERCİİNİN GÖREVİ ( Konkordato )

• KONKORDATO PROJESİ ( Dürüst Olması )

2004/m.285,286

ÖZET : Borçlu, konkordato projesinde bilumum mal, alacak ve paraya çevrilebilir haklarını ve zimmetine terettüp eden borçları eksiksiz göstermek mecburiyetindedir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 279 ACİZDEN DOLAYI BUTLAN

2004 Sayılı İİK madde 279 

YARGITAY 15.HD.2001/5306 E.-2002/1270 K. İçtihat

Borçlu borcuna karşılık,para yerine taşınır veya taşınmaz bir mal vermişse bu mutat(normal)bir ödeme vasıtası sayılmaz ve böyle bir sayışma(mahsuplaşma) takip alacaklısı yönünden geçersizdir.Bir başka ifadeyle; alacaklının icra takibi yaparak, diğer alacaklıların haklarını ihlal etmeden alacağını temin imkanı varken, bu yola gitmeyerek alacağına karşılık borçludan taşınmazı satın alması, İİK.279. maddesi uyarınca mutat dışı bir ödeme şekli olup, iptale tabidir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 267 İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP

2004 Sayılı İİK madde 267

İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/107 md.)

Alacaklı, iflasa tabi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflas yolu ile takipte bulunmuş veya iflas yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflasına karar verilmesini istemeye mecburdur.

264 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

2004 Sayılı İİK madde 266 İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

2004 Sayılı İİK madde 266

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/106 md.)

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden istiyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

2004 Sayılı İİK madde 264 İHTİYATİ HACZİ TAMAMLIYAN MERASİM

2004 Sayılı İİK madde 264

YARGITAY HGK. 2003/13-380 E.-2003/401 K. İçtihat

1-İlke olarak, müeccel (vadesi gelmemiş) alacaklar için eda davası açılmasında hukuki yarar yok ise de;borçlunun borcunu zamanında yerine getirmeyeceği endişesini haklı gösteren durumların varlığı halinde, gelecekteki bir edimin yerine getirilmesi için, eda davası açılabilir.
2-Diğer taraftan alacaklı,alacağını vadesinde alabilmesinin ciddi bir şekilde tehlikeye düştüğü/düşmekte olduğundan bahisle,müeccel (vadesi gelmemiş) bir borçtan dolayı ihtiyati haciz isteyebilir, buna ilişkin olaylar mevcut bulunduğu takdirde, mahkeme ihtiyati haciz kararı verebilir.(İİK.257.)
3-İİK.257/2. madde gereğince ihtiyati haciz konulması halinde,borç, borçlu bakımından muaccel hale gelmektedir.(Burada borcun muaccel hale gelmesi, ihtiyati haciz kararı ile değil, bizzat ihtiyati haczin infazı(İİK.261.)suretiyle olmaktadır.)
4-Alacaklı, borçluya karşı bir icra takibi yapmadan veya dava açmadan önce ihtiyati haciz kararı almış ve buna dayanarak borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurtmuş ise, yedi gün içinde borçlu aleyhine takip talebinde bulunmak veya bir alacak davası açmak zorundadır(İİK.264/2);aksi durumda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden düşecektir(İİK. Md.264/4).  Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 263 BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT

2004 Sayılı İİK madde 263

BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT :

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/103 md.)

Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartiyle borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.

2004 Sayılı İİK madde 192 MÜFLİSE ÖDEME

2004 Sayılı İİK madde 192

MÜFLİSE ÖDEME:

İflasın açılmasından sonra müflis hiçbir ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse müflisin alacaklılarına karşı ancak masaya giren para veya kıymet nispetinde borcundan kurtulur. Bununla beraber iflasın ilanından evvel müflise ödemede bulunan borçlu iflastan haberi yoksa borcundan kurtulur.

 

%d blogcu bunu beğendi: