4721 sayılı Medeni Kanun Madde 6 İSPAT YÜKÜ

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 6

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2003/19-781, Karar: 2003/768 İçtihat

Karara konu menfi tespit davasında; davacı (borçlu), davalının (alacaklının) icra takibinin dayanağı senette malen kaydı bulunmasına karşın aralarında bir mal alışverişi bulunmadığını, senedin bankadan kırdırılarak kendisine bedelinin verilmesi amacıyla düzenlendiğini, ancak senedin bankaya ibraz edilmediği gibi, kendisine de bir ödeme yapılmadığı iddia ederek bonodan dolayı borçlu olmadığının tespitini istemiştir. Davalı (alacaklı) ise, bonoda malen kaydı bulunmasına karşın borçlu ile aralarında mal alışverişi olmadığını kabul etmiş ve borcun nedeninin elden nakit olarak verilen para olduğunu, iddia etmiştir.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 241Tefecilik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 241

Tefecilik

(1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 241.– Madde metninde tefecilik fiili suç olarak tanımlanmıştır. Faiz veya başka bir namla da olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi, tefecilik suçunu oluşturur. Tefecilik suçu, iktisadi hayatımızda, “senet kırdırma” denen usulle de işlenebilir. Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun vadesinden önce başkasına verilerek karşılığında bono üzerinde yazılı meblağdan daha az bir paranın alınması durumunda tefecilik suçu oluşur. Çünkü, bu durumda bononun el değiştirmesi, kişiler arasında doğmuş olan bir alacak borç ilişkisine dayanmamaktadır. İfade yerinde ise, bu durumlarda, birer ödeme aracı olan bononun veya çekin kendisi satılmakta ve satın alınmaktadır.  Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 198 Paraya eşit sayılan değerler

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 198

Paraya eşit sayılan değerler

(1) Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar, yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler, tahviller ve evrak ile milli ziynet altınları, para hükmündedir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 198.– Madde metninde paralara eşit sayılan değerler belirlenmiştir. Bu değerler, para değildir, ancak, bunlar da, herhangi bir devir ve ciro işlemine ihtiyaç bulunmaksızın, elden ele geçer ve gerektiğinde tediye vasıtası fonksiyonunu görürler; örneğin teminat olarak yatırılmaları olanaklıdır. Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 156

Bedelsiz senedi kullanma

(1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 156.– Madde, borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde kalmış senedi, kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi kullanan, örneğin ödenmesi için icraya başvuran veya başkasına devreden kimseyi cezalandırmaktadır.
Borcun bir bölümü ödenmiş ve geri kalan miktar için elinde tuttuğu senedi, tümü veya kalandan fazla miktarı için kullanan sanığın fiilinin de aynı suçu oluşturacağında kuşku yoktur.
Maddede tanımlanan suçun kovuşturulması zarar görenin şikâyetine bağlı tutulmuştur.

T.C YARGITAY 11.C.D 2007/5045 E. 2007/4525 K. İçtihat

Olayda, hamilden hareketle ciro silsilesi takip edilerek suça konu bononun, lehdara kimden ne şekilde intikal ettiği ve üzerindeki tüm yazı ve rakamların sanık ile katılanın eli ürünü olup olmadığı usulen araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: , , . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: