2004 Sayılı İİK madde 295 MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR

2004 Sayılı İİK madde 295

Yargıtay YHGK 9.4.1975 E.1972/1235 K. 1975/533 İçtihat

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 1972/1235

K. 1975/533

T. 9.4.1975

• KONKORDATO ( Müşterek Borçlu ve Kefillerin Alacaklıya Karşı Sorumluluğu )

• İFLAS ( Konkordatonun Tasdikinden Sonra )

• MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLERİN SORUMLULUĞU ( Konkordatoyu Onayan Alacaklıya )

2004/m.295

ÖZET : Müşterek borçluların ve kefillerin, konkordatoyu onayan alacaklıya karşı sorumlulukları, konkordato teklif eden borçlunun borcundan dolayı yapılan ve kabul edilen indirme oranındadır.Dava dışı şirket, yüzde yüz oranında konkordato teklif etmiş, davacı da buna muvafakat etmiş olduğundan, müşterek borçlu ve kefil olan davalının sorumluluğundan bir indirim bahis konusu değildir; alacaklı ona karşı olan bütün haklarını muhafaza etmektedir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 293 ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

2004 Sayılı İİK madde 293

ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/124 md.)

Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında beyanda bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini aşağıdaki madde gereğince vereceği rapora derceder.

2004 Sayılı İİK madde 258 İHTİYATİ HACİZ KARARI

2004 Sayılı İİK madde 258

İHTİYATİ HACİZ KARARI :

İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.
Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.
(Ek fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./60. md.;Değişik fıkra: 02/03/2005-5311 S.K./16.mad) İhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir.

2004 Sayılı İİK madde176 İSTİRDAT DAVASI

2004 Sayılı İİK madde176

 UYGULANACAK HÜKÜMLER

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/91 md.)
156 ncı maddenin son fıkrası ile 157 ila 166 ncı madde hükümleri burada da uygulanır.
C MÜŞTEREK HÜKÜMLER ALACAKLI VE BORÇLUYA VERİLECEK BELGELER: MADDE 176/a.
(Ek madde: 18/02/1965 – 538/92 md.)
İcra dairesi 60 ve 64 üncü maddeler gereğince alacaklıya ödeme emrinin bir nüshasını verir.
Borçluya, itiraz eylediğine dair bedava ve pulsuz bir belge verilir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde173 İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

2004 Sayılı İİK madde173

İFLAS DAVASI İTİRAZ VEYA ŞİKAYET OLUNMAMASI

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/88 md.)
Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikayette de bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini istiyebilir.
(Ek fıkra: 09/11/1988 – 3494/35 md.) İflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.
Mahkeme, takip dosyasını getirtir ve basit yargılama usulü ile yapacağı inceleme sonunda borcun ödenmediği, itiraz ve şikayette de bulunmadığını tesbit ederse yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcun ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini 158 inci madde uyarınca emreder. Bu emir yerine getirilmezse borçlunun iflasına karar verilir. Şu kadar ki, borçlu ödeme emrinde yazılı müddetin geçmesinden sonra borcu ödediğine dair resmi bir belge ibraz ederse iflas yolu ile takip talebi ve iflas davası düşer.
Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. Mahkeme mazereti yerinde görürse iflas davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar.

2004 Sayılı İİK madde 161 DEFTER TUTULMASI USULÜ

2004 Sayılı İİK madde 161

DEFTER TUTULMASI  USULÜ

İflas talebinde bulunan alacaklı isterse, mahkeme borçluya ait malların bir defterinin tutulmasına karar verebilir. Bu defter iflas dairesi tarafından tutulur.
Borçlunun mallarını göstermemesi ve kilitli yerlerini açmaması gibi hallerde 80 ve 81 inci maddeler hükmü tatbik olunur.

2004 Sayılı İİK madde 103 DAVET

2004 Sayılı İİK madde 103

DAVET:

(Değişik madde: 09/11/1988 – 3494/12 md.)
Tutanak tutulurken alacaklı, borçlu veya namlarına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmazsa, bulunmayan alacaklı veya borçlu üç gün içinde tutanağı tetkik ve diyeceği varsa söylemesi için icra dairesine davet olunur. Kanunen ilavesi gereken müddetler mahfuzdur. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde haciz tutanağının bir örneği bulunan şahsa verilir. Borçluya veya alacaklıya ayrıca haber verilmez.

Yargıtay 12.HD 2009/22743 Esas, 2010/4502 Karar İçtihat

Borçlunun mahkemeye başvurusu, hacze konu menkullerin haczedilmezliğine yönelik şikayettir. Şikayet süresi kural olarak (7) gün olup, bu süre şikayet edenin, şikayet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren (7) gündür (İİK’nın 16. maddesi). Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar.Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun mahkemeye başvurusu, hacze konu menkullerin haczedilmezliğine yönelik şikayettir. Şikayet süresi kural olarak (7) gün olup, bu süre şikayet edenin, şikayet konusu işlemi öğrendiği günden itibaren (7) gündür (İİK’nın 16. maddesi). Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse şikayet süresi tebliğ tarihinden itibaren başlar. Yine; kural olarak, haciz sırasında bulunmayan borçlunun İİK’nın 103. maddesi gereğince hacizden haberdar edilmesi gereklidir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 92 TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI İDARE VE İŞLETME.

2004 Sayılı İİK madde 92

TAŞINMAZ HACZİNİN ŞÜMULÜ ALACAKLARI REHİNLE SAĞLANMIŞ ALACAKLILARIN MAHFUZ HAKLARI İDARE VE İŞLETME.

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/51 md.)
Bir taşınmazın haczi hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Haciz taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.
İcra dairesi, taşınmaz kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla kiracılara hacizden haber verir.
(Değişik fıkra: 17/07/2003 – 4949 S.K./24. md.) Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.
(4. fıkra, 14.2.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 14.1.2011 tarih ve 6103 S.K. m.41/2-l hükmü gereğince 1/7/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır)

YARGITAY 12.HD.2007/6116 E.- 2007/8523 K. İçtihat

İcra dairesi taşınmazın haczi halinde,kiracıları da hacizden haberdar edip işleyecek kiraların icra dairesine ödenmesini isteyebilir. Ne var ki; icra müdürlüğü işlemine karşı çıkmayarak kabul eden, ancak kiraları ödemeyen kiracıların,icra müdürlüğünce tahliyesine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığından, İİK.92. madde nedeniyle kiracıların tahliyesine yönelik icra müdürlüğü işleminin, şikayet halinde mahkemece iptaline karar vermek gerekir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 71 İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ

2004 Sayılı İİK madde 71

İCRA MAHKEMESİNİN KARARİYLE TAKİBİN TALİK VEYA İPTALİ:

(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/42 md.)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

T.C YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2004/24105   K. 2005/947 İçtihat

İİK 71.Maddesine göre Ödeme Taahhüdü Süresince Zamanaşımı İşlemez.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Borçlu Burhan Özkan alacaklı vekili ile birlikte 16.07.2003 tarihinde İcra Müdürlüğüne başvurarak, takibe konu borcu 20.11.2003 tarihinde ödeyeceğini taahhüt etmiş ve bu husus da alacaklı vekili tarafından kabul edilmiştir. Read the rest of this entry »

2004 Sayılı İİK madde 25 ÇOCUK TESLİMİ

2004 Sayılı İİK madde 25

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2006/ 23332 Esas 2007/ 764 Karar İçtihat

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir.
Alacaklı bu ilama dayalı olarak çocuk teslimine ilişkin örnek 3 nolu icra emrini borçluya gönderebilir.Yargıtay 12.Hukuk Dairesi
Esas No: 2006/23332
Karar No: 2007/764
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: