213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/590

K. 2007/4440

T. 26.6.2007

yargıtay 2• SAHTE FATURA BASARAK KULLANMAK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında – Defterdarlık Ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( 213 S.K. Md. 359 Kapsamında Sahte Fatura Basarak Kullanmak- Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• VERGİ KAÇAKÇILIĞI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak /Özel Belgede Sahtecilik Olarak Değerlendirilemeyeceği – Ağır Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVSİZLİK KARARI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün Mütalaası Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği/Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• DEFTERDARLIK YADA GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MÜTALAASI ( Sahte Fatura Basarak Kullanmak – Mütalaa Alındıktan Sonra Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Vereceği ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/1348

K. 2008/12690

T. 3.12.2008

yargıtay 2• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Faturaları Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemek – Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı )

• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK ( Sanıkların Katılanın Yetkisi Olduğu A.Ş’nin Faturalarını Gerçek Bir Mal ve Hizmet Alımı Olmaksızın Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlemesinde Suçun Oluştuğu )

• FATURALARI GERÇEK BİR MAL VE HİZMET ALIMI OLMAKSIZIN GERÇEĞE AYKIRI OLARAK DÜZENLEMEK ( Vergi Usul Kanununun 359/B-1 Md. Temas Eden “Sahte Fatura Düzenlemek” Suçunu Oluşturacağı ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2245

K. 2009/7050

T. 8.6.2009

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Sahte Olarak Basılan Ödeme Kaydedici Cihaz Fişlerinin Komisyon Karşılığında Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Piyasaya Sürme – Vergi Usul Kanununa Aykırılık Oluşturan Eylem Nedeniyle Açılan Kamu Davasında Sanıkların Durumunun Dava Şartı Olan Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• DAVA ŞARTI ( Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık – Açılan Kamu Davasında Sanıkların Hukuki Durumlarının Mütalaa Alındıktan Sonra Tayini Gereği )

• ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞLERİNİ SAHTE OLARAK BASMA VE PİYASAYA SÜRME ( 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359/1-b Maddesine Aykırılık Oluşturduğu – Sanıkların Hukuki Durumunun Tayini İçin Mütalaa Alınmasının Yasa Gereği Olduğu )

213/m. 359/b-1, 367 Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1585

K. 2011/19905

T. 12.9.2011

yargıtay 2• SAHTE FATURA DÜZENLEMEK VE KULLANMAK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Niteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu )

• DAVA ŞARTI ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• MÜTALAA ( Sahte Fatura Düzenlemek ve Kullanmak – Dava Şartı Olan Mütalaanın Temini İçin Dosyanın Defterdarlığa Gönderilerek Sanıklara İsnat Olunan Suçlar Bakımından Mütalaa Verilip Verilmeyeceğinin Sorulacağı )

• ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın İşyerinde Yapılan Aramada Faturasız Mazot Bulunduğu/Diğer Sanığın Sahte Fatura İbraz Ettiği – Özel Belge Biteliğinde Olan Faturayı Sahte Olarak Düzenlemek ve Kullanmak Suçlarının Oluştuğu ) Read the rest of this entry »

213 sayılı VUK madde 359 İçtihat

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/11359

K. 2012/10704

T. 5.6.2012

yargıtay 2• VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET ( Bu Suça Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Bu Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu/Mütalaa Alınması Gerektiği )

• ÖZEL GİDER İNDİRİMİ ( Sanığın Bu Amaçla veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• SAHTE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Fişi Düzenlemesinin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Mütalaa Alınması Gerektiği )

• VERGİ ZİYAI ( Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçuna Konu Belgelerin Kullanılması ve Vergi Ziyaı Doğmasının Suçun Unsuru Olmaktan Çıkarıldığı – Düzenlenmesinin Suçun Oluşumu İçin Yeterli Olduğu )

• MÜTALAA ALINMASI ( Sanığın Özel Gider İndirimi veya Vergi İadesinde Kullanılmak Üzere Komisyon Karşılığı Sahte Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi Düzenlemekten İbaret Eyleminin Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçunu Oluşturduğu – Dava Şartı Olan Mütalaanın Alınması Gerektiği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 367 BORÇLUNUN MEVCUDU HAKKINDA MALUMAT VERMEK MECBURİYETİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 359 İCRA DAİRELERİNİN MUHABERELERİ

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

2004 SAYILI İİK MADDE 357 CUMHURİYET SAVCILIĞINCA TAKİP

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/18464

K. 2009/26713

T. 29.12.2009

• UYAP ARACILIĞI İLE ARAÇ KAYDI TESPİTİ TALEBİ ( UYAP Sisteminin Çalışmasında Aksaklıklar Olduğu/Aynı Ad Soyada Sahip İlgisiz Kişilerin Haciz Tehdidi Altında Kalabileceği – Talebin Reddine Karar Verileceği )

• KAYITLI ARACIN UYAP MARİFETİYLE TESPİTİ TALEBİ ( Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı – Talebin Reddi Gereği )

• İCRA VE İFLAS KANUNUNUN UYGULANMASI ( UYAP Aracılığı İle Araç Tespiti Talebi – Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Arasında Yapılan Protokolün Kanunun Hükümlerini Yürürlükten Kaldıramayacağı/Talebin Reddine Karar Verileceği )

• ARAÇ HACZİ TALEBİ ( UYAP Marifetiyle/Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı – Sisteme Bağlanmada Aksaklıklar Yaşandığı/Talebin Reddi Gereği )

• ŞİKAYET ( UYAP Marifetiyle Araç Kaydı Tespiti Talebi /Talebin Reddine Karar Verildiği – Yoğun İş Temposunda Çalışan İcra Dairelerinin Bu Şekilde Bir Uygulamayı Kaldıramayacağı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği ) Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: