Suç uydurma

Suç uydurma

MADDE 271 – (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/9178

K. 2012/8034

T. 4.4.2012

• SUÇ UYDURMA ( Beraat Eden Sanık Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )

• MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Suç Uydurma – Beraat Eden Sanık Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

5237/m.271

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m.13

ÖZET : Suç uydurma suçunda; beraat eden sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;

Eyleme ve yükletilen suça yönelik başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak;

Beraat eden sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, hüküm fıkrasına “sanık kendini vekille temsil ettiğinden hüküm tarihinde geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son ve 5271 sayılı CYY.nın 327.maddeleri uyarınca 500,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine” ifadesinin eklenmesi suretiyle tebliğnameye uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CYY.nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 04.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/13598

K. 2011/16948

T. 4.10.2011

• HAKARET ( Davaya Hakkı Olan Kimsenin Fiilden ve Failin Kim Olduğundan Haberdar Olduktan Sonra Altı Aylık ve Her Halükarda Zamanaşımı Süresi İçerisinde Şahsi Davanın Açılmasının Gereği )

• ŞAHSİ DAVADA ZAMANAŞIMI ( Hakaret – Davaya Hakkı Olan Kimsenin Fiilden ve Failin Kim Olduğundan Haberdar Olduktan Sonra Altı Aylık ve Her Halükarda Zamanaşımı Süresi İçerisinde Şahsi Davanın Açılmasının Gereği )

• SUÇ UYDURMA – İFTİRA VE YALAN TANIKLIK ( Şahsi Davalara Konu Olabilecek Suçlar Arasında Bulunmadıkları – Durma Kararı Verilerek Gereğinin Takdiri İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirimde Bulunulması Gereği )

• DAVA ŞARTI ( Suç Uydurma İftira ve Yalan Tanıklık – Durma Kararı Verilerek Gereğinin Takdiri İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirimde Bulunulması Gereği/Dava Şartı Gerçekleşmediği Halde Yargılamaya Devam Edilerek Bu Suçlardan Sanığın Beraatine Karar Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• DURMA KARARI ( Suç Uydurma İftira ve Yalan Tanıklık – Şahsi Davalara Konu Olabilecek Suçlar Arasında Bulunmadıkları/Durma Kararı Verilerek Gereğinin Takdiri İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirimde Bulunulması Gereği )

5237/m.125, 271, 272

ÖZET : Sanığa hakaret suçunda; davaya hakkı olan kimsenin fiilden ve failin kim olduğundan haberdar olduktan sonra altı aylık ve her halükarda zamanaşımı süresi içerisinde şahsi davanın açılmasının gerekmesi karşısında bu husus yöntemince saptanıp değerlendirilmeden duruşmaya devamla sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Şahsi davalara konu olabilecek suçlar arasında suç uydurma, yalan tanıklık ve iftira suçlarının bulunmaması karşısında, durma kararı verilerek gereğinin takdiri için Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulması gerekirken dava şartı gerçekleşmediği halde yargılamaya devam edilerek bu suçlardan sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

1-) Sanığa hakaret suçundan verilen hükmün incelenmesinde;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Davaya hakkı olan kimsenin fiilden ve failin kim olduğundan haberdar olduktan sonra altı aylık ve her halükarda zamanaşımı süresi içerisinde şahsi davanın açılmasının gerekmesi karşısında bu husus yöntemince saptanıp değerlendirilmeden duruşmaya devamla sanığın beraatine karar verilmesi,

2-) Sanığa suç uydurma, yalan tanıklık ve iftira suçlarından verilen hükümlerin incelenmesine gelince;

1412 Sayılı C.M.U.K.nun 344 üncü maddesinde şahsi davalara konu olabilecek suçlar arasında suç uydurma, yalan tanıklık ve iftira suçlarının bulunmaması karşısında, durma kararı verilerek gereğinin takdiri için Cumhuriyet Başsavcılığıma bildirimde bulunulması gerekirken dava şartı gerçekleşmediği halde yargılamaya devam edilerek bu suçlardan sanığın beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve şahsi davacının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 04.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15541

K. 2010/13050

T. 5.7.2010

• SUÇ UYDURMA ( Soyut Tehlike Suçu Niteliğinde Olup Fiilin Herhangi Bir Zarara Neden Olmasının Gerekmediği – İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının Suçu Oluşturacağı )

• SOYUT TEHLİKE SUÇU ( Suç Uydurma/İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının Suçu Oluşturacağı – Fiilin Herhangi Bir Zarara Neden Olmasının Gerekmediği )

• İHBAR ( İşlenmemiş Bir Suçu İşlenmiş Gibi – İhbarın Objektif Olarak Soruşturma Başlatmaya Elverişli İçerikte Bulunmasının “Suç Uydurma” Suçunu Oluşturacağı )

5237/m. 271

765/m. 283

ÖZET : “Suç uydurma” suçu soyut tehlike suçu niteliğinde olup fiilin herhangi bir zarara neden olması gerekmez. İşlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatılması zorunlu olmayıp, ihbarın objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli içerikte bulunması suçun oluşumu için yeterlidir. Bu husus dikkate alınmalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

765 sayılı TCK.nun 283. ve 5237 sayılı TCK.nun 271. maddesinde düzenlenen “suç uydurma” suçu soyut tehlike suçu niteliğinde olup fiilin herhangi bir zarara neden olması gerekmez. İşlenmemiş bir suçun işlenmiş gibi ihbar edilmesi üzerine soruşturmanın başlatılması zorunlu olmayıp, ihbarın objektif olarak soruşturma başlatmaya elverişli içerikte bulunması suçun oluşumu için yeterlidir.

Buna göre somut olayda, sanığın gerçeğe aykırı olarak cep telefonunun çalındığı yönünde 20.05.2004 tarihli dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunması eyleminde suçun oluştuğu gözetilerek hükümlülüğü yerine, aynı gün müşteki olarak alınan beyanında gerçeği söylediği biçimindeki, temel cezanın belirlenmesinde ve takdiri indirim uygulamasında ölçüt oluşturabilecek nitelikteki gerekçe ile suçun öğeleri itibariyle oluşmadığından söz edilerek beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Üst Cumhuriyet Savcıasının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2832

K. 2009/16851

T. 21.10.2009

• ASILSIZ İHBAR ( Sanığın İşlenmeyen Bir Suçun Kanıtlarını Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurup Yetkili Merciilere İhbar Etme Eyleminin Suç Uydurma Suçunu Oluşturduğu )

• SUÇ UYDURMA ( Sanığın Adına Kayıtlı Cep Telefonu İle 155 Polis İmdat Telefonunu Arayarak Kendisinin Terör Örgütü Mensubu Olduğu ve 67 Kişilik Terörist Grubu İle Jandarma Karakolunu Basacaklarını Bildirmesi Üzerine İhbarın Asıl Çıkması Nedeniyle )

• İHBARIN ASILSIZ ÇIKMASI ( Sanığın Adına Kayıtlı Cep Telefonu İle 155 Polis İmdat Telefonunu Arayarak Kendisinin Terör Örgütü Mensubu Olduğu ve 67 Kişilik Terörist Grubu İle Jandarma Karakolunu Basacaklarını Bildirmesi Üzerine – Suç Uydurma Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.271

ÖZET : Sanığın dosyada mevcut abonelik sözleşmesi ve TURKCELL HTS raporuna göre adına kayıtlı cep telefonu ile 155 polis imdat telefonunu arayarak, kendisinin terör örgütü mensubu olduğu ve 67 kişilik terörist grubu ile jandarma karakolunu basacaklarını bildirmesi üzerine ihbarın ilgili merciilere iletilip görevlilerce gerekli önlemlerin alınmasının akabinde ihbarın asılsız olduğunun saptanması biçiminde gelişen olayda, sanığın işlenmeyen bir suçun kanıtlarını soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurup yetkili merciilere ihbar etme eyleminin TCY.nın 271.maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Sanığın dosyada mevcut abonelik sözleşmesi ve TURKCELL HTS raporuna göre adına kayıtlı cep telefonu ile 155 polis imdat telefonunu arayarak, kendisinin terör örgütü mensubu olduğu ve 67 kişilik terörist grubu ile jandarma karakolunu basacaklarını bildirmesi üzerine ihbarın ilgili merciilere iletilip görevlilerce gerekli önlemlerin alınmasının akabinde ihbarın asılsız olduğunun saptanması biçiminde gelişen olayda, sanığın işlenmeyen bir suçun kanıtlarını soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uydurup yetkili merciilere ihbar etme eyleminin TCY.nın 271.maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

5 Responses to “Suç uydurma”

 1. zubeyde Says:

  sürekli kadını ve kadının boşanma davasındaki tanıklarını şikayet eden koca henüz öninceleme duruşması dahi yapılmadan yalancı tanıklıkla suçladı hepsi için kıvuşturmaya yer olmadığına sonucu çıktı şimdi Suç uydurmadan bu adama şikayette bulunsak ceza alırmı şimdiden teşekkürler

 2. Eda Erdoğan Says:

  Merhabalar eşim yalan ihbar yaptı mitingde bomba var diye ve kamu dava acmiş sonuç ne olur hapis yatar mi yoksa paraya çevrilir mi

 3. Eda Erdoğan Says:

  Merhabalar eşim yalan ihbar yaptı mitingde bomba var diye ve kamu dava acmiş sonuç ne olur hapis yatar mi yoksa paraya çevrilir mi

 4. Bora Says:

  Ben bir İhparlar bulundum ve sonra caz geçtim İranlı anlaşılma oldu fakat Cumhurbaşkanı başkanına hakaret ve darbe destekleyen faktörleri işin içine girince iş büyüdü ama yanlış anlamışım ve 155 yanlış anladığımı söyledim ve ifade verdim şikayetimi geri çektim İhparlar ettiğim insanları karakola çağırmışlar ve onlarda sıkayetçi olmamış ceza alırmıyım yada ne cezası alırım

 5. muhammet Says:

  esımle ılgılı bır sorum olcak


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: