Suç Üstlenme

Suç Üstlenme

MADDE 270 – (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2009/7928

K. 2010/5773

T. 20.9.2010

• KASTEN ÖLDÜRMEK ( Maktulün Eşi İle Oğlu ve Kardeşi Vekili Celsede Davaya Katılma İsteminde Bulunduğu ve Bu Konudaki Dilekçeleri de Davaya Katılma İstemi Niteliğinde Olduğu Halde Bu Konuda Olumlu ya da Olumsuz Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

• KATILMA İSTEMİ ( Kasten Öldürmek – Maktulün Eşi İle Oğlu ve Kardeşi Vekili Celsede Davaya Katılma İsteminde Bulunduğu ve Bu Konudaki Dilekçeleri de Davaya Katılma İstemi Niteliğinde Olduğu Halde Bu Konuda Bir Karar Verilmemesinin Doğru Olmadığı )

• GİZLİ CELSE ( Çocuk Sanığın 18 Yaşını Henüz Tamamlamadığı Gözetilmeden Celsenin Gizli Yerine Açık Yapılması Telafisi Mümkün Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )

5237/m.270

ÖZET : 1- Çocuk sanığın 18 yaşını henüz tamamlamadığı gözetilmeden celsenin gizli yerine açık yapılması telafisi mümkün olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

2- Maktulün eşi ile oğlu ve kardeşi vekili, celsede davaya katılma isteminde bulunduğu, bu konudaki dilekçeleri de davaya katılma istemi niteliğinde olduğu halde, bu konuda olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi, doğru değildir.

DAVA : N.Y.’yi kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık F.Y., işbu suça yardımdan sanık A.Y., suç üstlenmek suçundan sanık M.Y.’nin yapılan yargılanmaları sonunda, F.’nin hükümlülüğüne, M.’nin TCK’nın 270/son maddesi gereğince cezasının tamamen kaldırılmasına, A.’nin beraatine ilişkin Bakırköy Onbeşinci Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 24.02.2009 gün ve 41/48 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık F. müdafi ile müdahiller vekili taraflarından istenilmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı’ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: sanık F. hakkında duruşmalı, müdahillerin temyizleri hakkında da kararda açıklanan nedenle duruşmasız olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- a ) Müdahillerin duruşmalı inceleme isteme hak ve yetkileri bulunmadığından, C., M. ve M. vekilinin duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilmiştir.

b ) Çocuk sanık M.’nin 18 yaşını henüz tamamlamadığı gözetilmeden 26.09.2007 tarihli celsenin gizli yerine açık yapılması telafisi mümkün olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

c ) Sanık F. Y. hakkında düzenlenen iddianamede suç tarihinin 28.12.2005 yerine 28.12.2006 olarak gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım hatası olarak değerlendirilmiştir.

2- Maktulün eşi C. ile oğlu M. ve kardeşi M. vekili, 13.04.2006 tarihli celsede M. ve M., 28.06.2006 tarihli celsede C. yönünden davaya katılma isteminde bulunduğu, 21.04.2008 ve 17.04.2007 tarihli dilekçeleri de davaya katılma istemi niteliğinde olduğu halde, bu konuda olumlu yada olumsuz bir karar verilmemesi,

SONUÇ : Usule aykırı, sanık müdafi ile müştekiler C., M. ve M. vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair cihetleri incelenmeksizin, öncelikle bu nedenle, sanıklar F., M. ve A. hakkında kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 20.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2006/3518

K. 2008/6792

T. 25.6.2008

• MEMURA YALAN BEYANDA BULUNMAK ( Sanık Hakkında TCK’nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından” Bahisle Yazılı Şekilde Beraatine Hükmolunmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• SUÇ ÜSTLENME ( Memura Yalan Beyanda Bulunmak – Sanık Hakkında TCK’nun 343/2. Md. Uyarınca Kamu Davası Açılmış İse de 5237 S. Yasada Benzer Bir Düzenleme Yapılmadığından” Bahisle Sanığın Beraatine Hükmolunmasının Hükmolunamayacağı )

765/m.283/2,343/2

5237/m.270

ÖZET : Sanığın, eşinin kaza yaptığı aracı kendisinin kullandığına ilişkin beyanda bulunması şeklinde oluşan eyleminin 765 sayılı TCY.nın 283/2 ( 5237 sayılı TCK.nun 270 ) maddesine uyduğu gözetilmeden, “sanık hakkında TCK.nun 343/2. maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de; 5237 Sayılı Yasada benzer bir düzenleme yapılmadığından” bahisle yazılı şekilde beraatine hükmolunması, yasaya aykırıdır.

DAVA : Memura Yalan Beyanda Bulunmak suçundan sanık Nigar’ın yapılan yargılaması sonunda: beraatine dair ERDEMLİ 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 09.06.2005 gün ve 2004/104 Esas, 2005/236 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi Üst C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 08.05.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Sanığın, eşi Bülent’in kaza yaptığı aracı kendisinin kullandığına ilişkin beyanda bulunması şeklinde oluşan eyleminin 765 sayılı TCY.nın 283/2 ( 5237 sayılı TCK.nun 270 ) maddesine uyduğu gözetilmeden, “sanık hakkında TCK.nun 343/2. maddesi uyarınca kamu davası açılmış ise de; 5237 Sayılı Yasada benzer bir düzenleme yapılmadığından” bahisle yazılı şekilde beraatine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, Üst C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 25.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2006/234

K. 2006/2668

T. 19.6.2006

• SUÇ ÜSTLENME ( 5237 S.K. Md. 270’de Cezanın Alt Sınırı Gösterilmediği Md. 49’a Göre 1 Ay Hapis Olduğunun Kabulü Gerektiği – Babanın Suçu Üstlenildiğinden Cezadan 3/4 İndirim Yapılabileceği Gibi Tamamen de Kaldırılabileceği )

• BABANIN SUÇUNU ÜSTLENMEK ( Cezadan 3/4 İndirim Yapılabileceği Gibi Tamamen de Kaldırılabileceği – 5237 S.K. Md. 270’de Cezanın Alt Sınırı Gösterilmediği Md. 49’a Göre 1 Ay Hapis Olduğunun Kabulü Gerektiği )

• SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Babanın Kasten Öldürmeye Tam Derecede Teşebbüs Suçunu Üstlenme – Cezanın Alt Sınırının Gösterilmediği Md. 49’a Göre 1 Ay Hapis Olduğunun Kabulü Gerektiği )

5237/m. 49, 270

ÖZET : Sanığın, babasının işlediği kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs suçunu üstlenmesi eyleminin 5237 Sayılı TCK.nun 270. maddesine girer nitelikte olup, maddede cezanın alt sınırı gösterilmediğinden aynı kanunun 49. maddesi hükmüne göre cezanın alt sınırın 1 ay hapis olduğunun kabulü gerektiği, babasını cezadan kurtarmak amacıyla suçu üstlendiğinden verilen cezadan 3/4 oranında indirim yapılabileceği gibi tamamen de kaldırılabileceğinin öngörülmesi karşısında 5237 Sayılı TCK. hükümlerinin sanık lehine sonuç doğurabileceği gözetilmelidir.

DAVA : Sami Karip’i kasten öldürmeye tam derecede teşebbüsten sanık Mehmet Salih Fırat, adli mercileri yanıltmaktan sanık Cumali Fırat’ın bozma üzerine yapılan yargılanmaları sonunda:

Hükümlülüklerine ilişkin ( MANİSA ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 12.10.2005 gün ve 349/291 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş, sanık Mehmet Ali Fırat duruşma da talep etmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; sanık Mehmet Salih Fırat hakkında duruşmalı, müdahil vekilinin temyizi veçhile incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Sanık Mehmet Salih hakkında, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gerekçe gösterilerek teşebbüs nedeniyle yazılı şekilde ceza tayin edilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Mehmet Salih’in kasten öldürmeye teşebbüs, sanık Cumali’nin suç üstlenme suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Mehmet Salih müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemede tahrikin varlığına, takdiri indirim sebebi bulunduğuna, teşebbüs nedeniyle asgari hadden ceza verilmesi gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle sanık Mehmet Salih hakkında kasten öldürme suçundan kurulan hükmün ONANMASINA,

Sanık Cumali’nin suçu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Sanık Cumali’nin, babası Mehmet Salih’in işlediği suçu üstlenmesi eyleminin 5237 Sayılı TCK.nun 270. maddesine girer nitelikte olup, maddede cezanın alt sınırı gösterilmediğinden aynı kanunun 49. maddesi hükmüne göre cezanın alt sınırın 1 ay hapis olduğunun kabulü gerektiği, babasını cezadan kurtarmak amacıyla suçu üstlendiğinden verilen cezadan 3/4 oranında indirim yapılabileceği gibi tamamen de kaldırılabileceğinin öngörülmesi karşısında 5237 Sayılı TCK. hükümlerinin sanık lehine sonuç doğurabileceği gözetilmeksizin 5237 Sayılı Kanunun 270. maddesinin yanlış yorumlanması suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirdiğinden, sanık Cumali müdafi ile müdahil vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, 19.06.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: