Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

MADDE 167 – (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/18098

K. 2011/28617

T. 17.11.2011

• MALA ZARAR VERME ( Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Şahsi Cezasızlık Hali Nedeniyle Faile Ceza Verilemeyeceği – Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu )

• ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Mala Zarar Verme Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu – Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Faile Ceza Verilemeyeceği )

5237/m. 151, 167/1-a

ÖZET : Mala zarar verme suçunun konusu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mala zarar verme suçunun konusunun başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal olduğu, failin maliki bulunduğu mala zarar verme eyleminde suçun maddi unsurunun gerçekleşmeyeceği, bu eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise TCK’nın 167/1-a. maddesinde öngörülen şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmeden, kiralayan katılan tarafından işletilen ve kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle çıkan tartışmada camları sanıklar tarafından kırılan kahvehanenin malikinin kim olduğu araştırılıp, sanıklar A. ve Z.’in evli olup olmadıklarını gösterir belgeler getirtilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre tartışılıp değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma sonucu her iki sanığın da yazılı gerekçe ile mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 17.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/14147

K. 2011/12083

T. 18.7.2011

• MALA ZARAR VERME ( Sanığın Katılanın Kardeşi Olduğu Yönünde Beyan Verildiği – Sanık İle Katılanın Suç Tarihinde Aynı Konutta Beraber Oturup Oturmadıkları Araştırılıp Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Hallerinin Dikkate Alınacağı )

• ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN SEBEP ( Mala Zarar Verme – Sanık İle Katılanın Suç Tarihinde Aynı Konutta Beraber Oturup Oturmadıkları Araştırılıp 5237 S.K. Md. 167’nin Değerlendirileceği )

• SANIĞIN KATILANIN KARDEŞİ OLMASI ( Mala Zarar Verme – Sanık İle Katılanın Suç Tarihinde Aynı Konutta Beraber Oturup Oturmadıkları Araştırılıp Şahsi Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Hallerinin Dikkate Alınacağı )

5237/m.151, 167

765/m.524

ÖZET : Sanığın katılanın kardeşi olduğu yönünde beyan verilmiş olması karşısında, sanığa ait vukuatlı nüfus kayıt tablosu getirtilerek sanık ile katılanın suç tarihinde aynı konutta beraber oturup oturmadıkları araştırılıp şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep hallerinin ( 5237 S.K. Md. 167, 765 S.K. Md. 524 ) nazara alınması gerekir.

DAVA : Katılan muris M. Ö.’ün, sanığın kardeşi olduğunun beyan edilmiş olması karşısında, sanığa ait vukuatlı nüfus kayıt tablosu getirtilerek sanık ile katılanın suç tarihinde aynı konutta beraber oturup oturmadıkları araştırılıp suç tarihinde yürürlükte olan 765 Sayılı T.C.K.nın 524 ve karar tarihinde yürürlükte olan 5237 Sayılı T.C.K.nın 167. maddeleri de nazara alınarak sanığın hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükümün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 18.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/13976

K. 2011/3478

T. 22.6.2011

• MALA ZARAR VERME ( Sanık İle Şikayetçinin Ayrı Konutlarda Yaşayan Kardeşler Olduğu – Cezada İndirim Yapılacağı )

• CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP ( Mala Zarar Verme – Sanık İle Şikayetçinin Ayrı Konutlarda Yaşayan Kardeşler Olduğunun Gözetileceği )

• AYRI KONUTLARDA YAŞAYAN KARDEŞLER ( Sanık İle Şikayetçinin Kardeş Olduğu/Mala Zarar Verme – 5237 S.K. Md. 167/2 Gereği Cezada İndirim Yapılacağı )

5237/m.151, 167/2

ÖZET : Mala Zarar Verme Suçunda; sanık ile şikayetçinin ayrı konutlarda yaşayan kardeş olmaları sebebiyle cezada indirim yapılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

a-) Yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden sanık hakkında C.M.K.nın 231. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

b-) Sanık ile şikayetçinin ayrı konutlarda yaşayan kardeş olmaları sebebiyle T.C.K.nın 167/2. maddesi gereğince cezada indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek fazla ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 22.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2007/5257

K. 2007/4741

T. 30.5.2007

• MALA ZARAR VERMEK ( Sanığın Kayınvalidesi Olan Müştekiye Ait Evin Kapısına Zarar Verdiği – Atılı Suçun Üstsoy veya Altsoy veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Zararına Olarak İşlenmesi Halinde İlgili Akraba Hakkında Cezaya Hükmolunmayacağı )

• ÜSTSOY VEYA ALTSOY VEYA BU DERECEDE KAYIN HISIMLARINDAN BİRİNİN ZARARINA OLARAK İŞLENEN SUÇ ( Mala Zarar Vermek – Sanığın Kayınvalidesi Olan Müştekiye Ait Evin Kapısına Zarar Verdiği/İlgili Akraba Hakkında Cezaya Hükmolunmayacağı )

• ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ ( Mala Zarar Vermek – Sanığın Kayınvalidesi Olan Müştekiye Ait Evin Kapısına Zarar Verdiği – Atılı Suçun Üstsoy veya Altsoy veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından Birinin Zararına Olarak İşlenmesi Halinde )

5237/m.167/1-b

ÖZET : Sanığın kayınvalidesi olan müştekiye ait evin kapısına zarar verdiğinden bahisle mahkumiyetine karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 167/1-b maddesine göre atılı suçun üstsoy veya altsoy veya bu derecede kayın hısımlarından birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacağı şeklindeki düzenleme karşısında, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir.

DAVA : Mala zarar vermek suçundan sanık Murat Uzunca’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 52/2. maddeleri uyarınca 1.200.00. Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair, Burhaniye Asliye Ceza Mahkemesinin 02/11/2006 tarihli ve 2006/69-388 sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre, sanığın kayınvalidesi olan müştekiye ait evin kapısına zarar verdiğinden bahisle mahkumiyetine karar verilmiş ise de, 5237 sayılı Kanun’un 167/1-b maddesine göre atılı suçun üstsoy veya altsoy veya bu derecede kayın hısımlarından birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmayacağı şeklindeki düzenleme karşısında, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 19.4.2007 gün ve 581 sayılı Kanun yararına bozma talebine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 2.5.2007 gün ve 2005/85415 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Burhaniye Asliye Ceza Mahkemesinin 2.11.2006 tarih ve 2006/69-2006/388 sayılı kararının CMUK.nun 309. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, bozma doğrultusunda işlem yapılarak, suçun kayınvalideye karşı işlenmiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 167/1-b maddesi gereğince sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, hükmolunan cezanın çektirilmemesine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 30.05.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

One Response to “Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep”

  1. Bedreddin dinç Says:

    2006 7 ay ceza yedım temize gönderdım bozuldu sılah ruhsatımi alamıyorum 10 yıldır sıcılımda sılınmıyor ne yapmam gerekıyor


Bedreddin dinç için bir cevap yazın Cevabı iptal et

%d blogcu bunu beğendi: