Parada sahtecilik

Parada sahtecilik

MADDE 197 – (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde Kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi, iki yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Sahte parayı bilerek kabul eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/17080

K. 2011/10597

T. 6.10.2011

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nden Rapor Alınacağı )

• ADLİ TIP KURUMU FİZİK İHTİSAS DAİRESİ ( Resmi Belgede Sahtecilik – Suça Konu Nüfus Cüzdanları Sürücü Belgeleri ve Diplomaların Sahteliği Hususunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nden Rapor Alınması Gereği )

• PARADA SAHTECİLİK ( Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik – Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Kanun Değişikliği de Gözetilerek Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Yönünde Mahkemesince Değerlendirme Yapılacağı )

5237/m.197, 204

ÖZET : Resmi evrakta sahtecilik suçunda suça konu nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ve diplomaların sahteliği hususunda Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi’nden usulüne göre rapor aldırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

Parada sahtecilik suçunda hükümden sonra yürürlüğe giren değişiklik de gözetilerek koşullarının varlığı halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Sanık H. Y. hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde:

Suça konu nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ve diplomaların sahteliği hususunda Adli Tıp Fizik İhtisas Dairesi’nden usulüne göre rapor aldırılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, “15” adet diploma için emekli milli eğitim müfettişinden alınan ve gerek diplomaların sahteliği gerekse iğfal kabiliyetlerinin bulunup bulunmadığı hususlarında konusunda uzman olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak eksik soruşturma ile hüküm kurulması;

2-) Sanıklar H. Y. ve H. İ. D. hakkında parada sahtecilik suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesine gelince,

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi ve bu maddenin 6. fıkrasına 25.7.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle eklenen cümle gözetilerek, koşullarının varlığı halinde hükümün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükümün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 06.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/20187

K. 2011/9260

T. 12.9.2011

• SAHTE ALTIN ( Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde Eylemin Bütün Halinde 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1’de Tanımlanan Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )

• SAHTECİLİK SUÇU ( 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1’de Tanımlanan – Suça Konu Altınların Milli Ziynet Altını Olup Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde )

• MİLLİ ZİYNET ALTINI ( Suça Konu Altınların Bu Nitelikte ve Sahte ve Aldatma Kabiliyetini Haiz Olduklarının Tespiti Halinde Eylemin Bütün Halinde 5237 S.K. Md. 198 Yollamasıyla Md. 197/1’de Tanımlanan Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı )

5237/m. 197/1, 198

ÖZET : Suça konu altınların Milli Ziynet altını olup, sahte ve aldatma kabiliyetini haiz olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK.nun 198. maddesi yollamasıyla 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kasıtlı suçtan mahkumiyeti bulunması nedeniyle CMK.nun 231. maddesinin uygulanma olanağı bulunmayan sanık hakkında; yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının ( REDDİNE ),

İddianamede sanıkdan ele geçen sahte altınların Osmanlı Reşat altını olduğunun belirtilmesi karşısında, söz konusu altınların Milli Ziynet altını olup olmadıklarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alınacak rapor ile saptanarak, suça konu altınların Milli Ziynet altını olup, sahte ve aldatma kabiliyetini haiz olduklarının tespiti halinde sanığın eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK.’nun 198. maddesi yollamasıyla 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yazılı biçimde eksik soruşturmayla mahkumiyet hükmü kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 12.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2010/3008

K. 2011/3716

T. 24.5.2011

• SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRME AMACIYLA BULUNDURMA ( Suçu Oluşabileceği Gözetilerek Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılamasının Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• PİYASAYA SÜRME AMACIYLA SAHTE PARA BULUNDURMA ( Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılaması Sırasında Bu Suçun Oluşabileceği Gözetildiğinden Delilleri Tartışma ve Değerlendirme Görevinin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• ÇOCUĞUN SAHTE PARA BULUNDURMASI ( Piyasaya Sürme Amacıyla Sahte Para Bulundurma Suçu Oluşabileceğinden Davanın Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Piyasaya Sürme Amacıyla Sahte Para Bulundurma Suçu Oluşabileceğinden Suça Sürüklenen Çocuğun Yargılamasının Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

5237/m.197/1

5235/m.12

ÖZET : Sanığın eyleminin TCK.nun 197/1. maddesinde düzenlenen “piyasaya sürme amacıyla sahte para bulundurma” suçunu oluşturabileceği gözetilerek; davaya bakma, delilleri tartışma ve değerlendirme görevinin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Sahte parayı bilerek kabul etme suçundan suça sürüklenen çocuk H.E.’nin yargılaması sırasında, eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 197/1. maddesi kapsamında olduğu ve delillerin takdir ve değerlendirmesinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli İzmir Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair İzmir 3. Çocuk Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/89-136 sayılı kararına yönelik itirazın kabulü ile anılan görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin ( İZMİR ) 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 04.05.2009 tarihli ve 2008/118 müteferrik sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 12. maddesinde, “… on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.” hükmünün yer aldığı ve dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuğun şüpheli davranışları sebebiyle üzerinde yapılan arama sırasında sahte 100 yeni Türk lirası bulundurmak şeklindeki eylemin “sahte olarak aldığı parayı bilerek tedavüle sürmek için muhafaza etmek” suçunu oluşturabileceği, bu suçun cezaî yaptırımının 5237 sayılı Kanun’un 197/1. maddesinde iki yıldan oniki yıla kadar hapis olması ve delil değerlendirmesinin üst dereceli mahkemeye ait bulunması karşısında, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 27.01.2010 gün ve 4283 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 15.02.2010 gün ve KYB-2010/23267 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi:

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İddianamedeki anlatıma ve savunmaya göre; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 197/1. madde ve fıkrasında düzenlenen “piyasaya sürme amacıyla sahte para bulundurma” suçunu oluşturabileceği gözetilerek; 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca davaya bakma, delilleri tartışma ve değerlendirme görevinin üst dereceli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu ve İzmir 3. Çocuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararına yapılan itirazın reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriği bu nedenle yerinde görülmekle, İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 4.5.2009 gün ve 2009/118 değişik iş sayılı, itirazın kabulüne ve 3. Çocuk Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 24.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2009/6686

K. 2011/3598

T. 23.5.2011

• PARADA SAHTECİLİK SUÇU ( Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetileceği – Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Doğup Doğmadığı Saptanacağı ve Doğmuş İse Zararın Giderilmesi Koşulunun Yerine Getirileceği)

• ZARARIN GİDERİLMESİ KOŞULU ( Parada Sahtecilik Suçunun Zarar Doğurmaya Elverişli Bir Suç Olduğu Gözetilerek Mağdurun Zararının Giderilmesi Koşulu İle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilip Verilmeyeceğinin Değerlendirileceği)

5237/m.197

5271/m.231

ÖZET : Sanığın üzerine atılı parada sahtecilik suçunun zarar doğurmaya elverişli bir suç olduğu gözetilerek, mağdurun zararının doğup doğmadığı saptandıktan ve doğmuş ise zararın giderilmesi koşulu yerine getirildikten sonra, kişilik özellikleri ile duruşmadaki davranışları da gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda kanaate varılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceği değerlendirilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

Adli sicil kaydında kasıtlı suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığın üzerine atılı parada sahtecilik suçunun zarar doğurmaya elverişli bir suç olduğu gözetilerek, olay nedeniyle mağdur B. K.’nın bir zararının doğup doğmadığı saptandıktan ve şayet doğmuş ise bu zararın giderilmesi koşulu yerine getirildikten sonra, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları da gözönünde bulundurulup, yeniden suç işleyip işlemeyeceği hususunda bir kanaate varılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken, bu biçimde bir araştırma yapılmadan ve sanıktan talep edilmiş herhangi bir zarar tazmininin de bulunmadığı gözetilmeden “mağdur B. K. ile kamunun uğradığı zararın giderilmemesi ve sanık hakkında erteleme hükümlerinin tercih edilmesi” şeklindeki eksik araştırmaya dayalı soyut ve yetersiz gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA), 23.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: