Nitelikli Dolandırıcılık

Nitelikli Dolandırıcılık

MADDE 158 – (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 5377 – 29.6.2005 / m.19) Ancak, (e), (f) ve (j) bentlerinde sayılan hallerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/15284

K. 2012/40370

T. 2.7.2012

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Yönelik Hile Teşkil Eden Sözleri ve Desise Teşkil Eden Davranışları İle Onu Kandırarak Elinden Aldığı Bankamatik Kartı İle ATM’den Parasını Çekerek Banka Vasıta Kılınmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun İşlendiği )

• BANKA VASITA KILINMAK SURETİYLE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Sanığın Şikayetçiye Yönelik Hile Teşkil Eden Sözleri ve Desise Teşkil Eden Davranışları İle Onu Kandırarak Elinden Aldığı Bankamatik Kartı İle ATM’den Parasını Çektiği Olayda Suçun Oluştuğu )

• ATM’DEN MÜŞTEKİNİN PARASININ ÇEKİLMESİ ( Sanığın Şikayetçiye Yönelik Hile Teşkil Eden Sözleri ve Desise Teşkil Eden Davranışları İle Onu Kandırarak Elinden Aldığı Bankamatik Kartı İle ATM’den Parasını Çekerek Banka Vasıta Kılınmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu İşlediği )

5237/m.158/1-f

ÖZET : Müştekinin bankamatik kartı ile para çekmek üzere ATM’ye gittiği, sanığın şikayetçiye yönelik hile teşkil eden sözleri ve desise teşkil eden davranışları ile onu kandırarak elinden aldığı bankamatik kartı ile ATM’den parasını çekerek banka vasıta kılınmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiştir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda;

Müştekinin bankamatik kartı ile para çekmek üzere Ziraat Bankası Makam Şubesindeki ATM’ye gittiği, ATM önünde birkaç kişinin bulunduğu, müştekinin de sıraya girdiği, arkasında da sanık A. E.’ın sıraya girdiği, müştekinin bankamatikten para çekmeyi pek iyi bilmediği için önünde bekleyen ve kimliği tespit edilemeyen, hakkında tefrik kararı verilen sanıktan para çekmek için yardım istediği, bankamatik kartını bu şahsa verip şifreyi söylediği, kimliği tespit edilemeyen sanık müştekinin bankamatik kartını ATM ‘ye taktığı daha sonra paranın yatmadığını söylediği, bunun üzerine müştekinin arkasında bulunan sanık A.E.’ın nasıl para yatmaz bende aynı maaşı alıyorum dediği, bunun üzerine müştekinin önünde bekleyen diğer sanığın o zaman sen bak dediği ve geri çekildiği,sanık A. E.’ın ATM ‘nin başına geçip bir takım işlemler yaptığı, müştekinin hesabından 340,00 TL parayı çektiği, müştekiye paranız yatmamış dediği, müştekinin bankamatik kartını istemesi üzerine bankamatik kartını ATM’nin yuttuğunu söylediği, bu sırada henüz bankanın açılmamış olması nedeniyle müştekinin bu kez sanıktan oğlunu aramasını istediği sanığın cep telefonu ile uğraşıp müştekiye söylediği numaraya ulaşılamadığını beyan edip bankamatiğin önünden ayrıldığı,banka açılınca banka içinden bankamatik kartını istediği ancak ATM’de yapılan incelemede bankamatik kartının bulunmadığı ve hesabından 340,00 TL paranın çekilmiş olduğunun anlaşıldığı olayda ; sanığın şikayetçiye yönelik hile teşkil eden sözleri ve desise teşkil eden davranışları ile onu kandırarak elinden aldığı bankamatik kartı ile ATM’den parasını çekerek banka vasıta kılınmak suretiyle 5237 Sayılı TCK’nun158/1-f maddesinde yazılı nitelikli dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulde isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 02.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/25994

K. 2012/34654

T. 12.4.2012

• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ( Yurtdışı Fuar Organizasyonunda Şirkette Görevli Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği – 5549 S.K. Açısından MASAK Tarafından Yapılan Suç İhbarının Akıbetinin Araştırılacağı )

• SUÇ DELİLLERİNİ AKLAMA ( Yurtdışı Fuar Organizasyonunda Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği – 5549 S.K. Açısından MASAK Tarafından Yapılan Suç İhbarının Akıbetinin Araştırılacağı/Nitelikli Dolandırıcılık )

• HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA ( Yurtdışı Fuar Organizasyonunda Şirkette Görevli Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği/Nitelikli Dolandırıcılık – V.U.K.’a Muhalefet Suçlaması İle İlgili Bildirim Sonucunun Araştırılması Gereği )

• ORGANİZASYON İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU HARCAMALARI FAZLA GÖSTERMEK ( Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği/Nitelikli Dolandırıcılık – V.U.K.’a Muhalefet Suçlaması İle İlgili Bildirim Sonucunun Araştırılması Gereği )

• YURTDIŞI FUARI İLE İLGİLİ ÖDEME BELGELERİ ÜZERİNDE OYNAMA YAPILMASI ( Sanıkların Çeşitli Yöntemlerle Haksız Çıkar Elde Ettiğinin İddia Edildiği/Nitelikli Dolandırıcılık – Aynı Olay Nedeniyle İlgili Kamu Görevlileri Hakkında İdari ve Cezai Soruşturma Yapılıp Yapılmadığının Tespiti Gereği )

5237/m. 158, 220

5271/m. 238

Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ-2004/6

ÖZET : Organizasyon için yapmış olduğu harcamaları yurtdışındaki firmalarla anlaşıp kabarık faturalarla fazla göstermek ve fuar bitimi katılımcı firmaların ve kendisinin teşvik talepleri ile ilgili bazı banka ödeme belgeleri üzerinde oynama yapılarak evrak sunmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunda; adı geçen şirketin çeşitli kademelerinde görevli olan sanıkların çeşitli yöntemlerle haksız çıkar sağladığının iddia olunması karşısında; 5549 sayılı “Suç Delillerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında hazırlanan araştırma-inceleme raporu doğrultusunda “aklama suçu” açısından MASAK tarafından yapılan suç ihbarının akıbetinin, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçlaması ile ilgili bildirim sonucunun, aynı olay nedeniyle ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve cezai soruşturma yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I- Katılan vekilinin sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-örgüte üye olma” suçlarından, şikayetçi T… Mobilya A.Ş. vekilinin ise “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-örgüte üye olma” ve “dolandırıcılık” suçlarından kurulan “beraat” hükümlerine yönelen temyizlerinin incelenmesinde;

Yüklenen suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve duruşmadan haberdar olmasına karşın 5271 sayılı CMK’nın 238. maddesi uyarınca, davaya katılma isteminde bulunmayan ve katılan sıfatını almayan T… Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına vekilinin hükümleri temyiz yetkisi bulunmadığından adı geçen şirket vekilinin 12.10.2010 havale tarihli temyiz inceleme isteğinin ve Maliye Hazinesi’nin ise anılan suçlardan doğrudan doğruya zarar görmesi söz konusu olmadığından bu suçlara ilişkin olarak davaya katılmasına karar verilmesi hukuken geçersiz olup hükmü temyize yetki vermeyeceğinden katılan idare vekilinin 01.10.2010 havale tarihli dilekçesiyle vaki temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi gereğince ayrı ayrı REDDİNE,

II- Katılan vekilinin, sanıklar hakkında; “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından kurulan “beraat” hükümlerine yönelen temyizine gelince:

C… Holding bünyesinde yer alan C… Uluslararası Fuarcılık ve Tic. A.Ş. ( M… K… V.D.-211…510)’nin ortak, yetkilisi, birlikte hareket eden çeşitli kademelerdeki görevlileri oldukları ileri sürülen sanıklar hakkında, 29.09.2006 tarihli isimsiz imzasız ihbar mektubu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce başlanılan soruşturmada; 26.01.2005 tarihli 2005/131 sayılı Müsteşarlık Makamı’nın onayı ile yürürlüğe giren ve fuar tarihlerinde yürürlükte olan “Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ-2004/6 sayılı” çerçevesinde; organizatör ve katılımcı firmalara sağlanacak teşviklerden yararlanma amacıyla unvanı yukarıda yazılı B sınıfı Organizatör C… şirketinin, yurt dışı fuarcılık alanında faaliyet gösterebilmesi için yılda belli sayının üzerinde organizasyon düzenlemesi gerektiği, aksi takdirde izninin iptal edileceği gerçeği nazara alınarak; 2005 ve 2006 yıllarında 14 ayrı yurt dışı fuarlarında yerli firmaların gerekli katılımını sağlamak ve daha fazla teşvik alabilmek hedefiyle, “…fuar alan kiralarını Müsteşarlığa tescil aşamasında m2 başına olması gerektiğinden fazla yüksek fiyata kiralanacakmış gibi tescil ettirmek…” “…pazarlama elemanları aracılığı ile, katılım halinde katılımcı firmalar yüksek meblağlı fatura tanzim edileceği; fatura karşılığı katılımcıya ödenecek teşvik parasının C…’a ödemelerinin fuara katılmaları için yeterli olacağını bildirip, katılımcının ödemesi gereken “katılım bedelinin” tamamını devletten alınacak teşvik ile karşılamak…”; “…katılımcı firmanın bilahare C…’a hizmet bedeli faturası keserek C… tarafından kesilen faturanın ödenmeyen kısmını muhasebeleştirmek…”; “organizasyon için yapmış olduğu harcamaları yurtdışındaki firmalarla anlaşıp kabarık faturalarla fazla göstermek…”; “fuar bitimi katılımcı firmaların ve kendisinin teşvik talepleri ile ilgili bazı banka ödeme belgeleri üzerinde oynama yapılarak evrak sunmak…” gibi yöntemlerle haksız çıkar sağlandığının iddia olunması karşısında; 5549 sayılı “Suç Delillerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında hazırlanan 30.07.2008 gün ve 70-1 sayılı araştırma-inceleme raporu doğrultusunda “aklama suçu” açısından MASAK tarafından, 19.09.2008 tarihinde yapılan suç ihbarının akıbetinin, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçlaması ile ilgili bildirim sonucunun araştırılması, aynı olay nedeniyle 30.03.2007 günlü Fezlekede “Ankara ayağı” olarak niteleme nazara alınarak ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve cezai soruşturma yapılıp yapılmadığının tespiti, aynı hususun İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinden de sorulması, sanık E. müdafiinin duruşmada belirttiği üzere “fuara katılan firmalarla ilgili suç duyurusu yapılıp-yapılmadığının” ortaya çıkarılması, yukarıda anılan 30.07.2008 tarihli rapor ile Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu’nun hazırladığı 26.06.2008 gün 1 sayılı inceleme raporu ile arasındaki yaklaşım görüş farklılıklarının karar yerinde tartışılıp değerlendirilmesi, gerektiğinde tarafsız- konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan organizasyonlar nedeniyle haksız edinilen yarar olup olmadığının, var ise ne şekilde edinildiğinin, edinilme tarihi ile miktarı hususlarında ayrıntılı rapor alınması, sanıkların unvanı, belirtilen şirketteki görev-sorumluluk ve yetkileri ile fiillerdeki somut rolleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenerek cezai sorumluluklarının ayrı ayrı tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı biçimde hüküm tesisi;

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA), 12.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

28 Responses to “Nitelikli Dolandırıcılık”

 1. hediye polat Says:

  merhabalar ben 2017 ocak ayında 3 kişi tarafından 5 kez farklı farklı yollarla sürekli kandırılarak dolandırıldım otel açıcağız odiyceğiz dediler birini kurtarırken diğerini kaptırdım dava açıldı sizce kaç yıl ceza alırlar

 2. semih Says:

  Doğuş akademi yayıncılık ltd şti tarafından 10200 tl lik ürünüm gelmedi para iadesi de olmadı, ben bir internet sitesinden 10,200 tl lik ürün siparişi verdim… tc ziraat bankasına vezneden yattı.devlet bankasını kullanarak dolandırıcılık.
  parayı havale ile yolladım 10 tl değerinde ürün yollamışlar. aradım hata olmuş beyefendi siz tekrar yollayın biz 10,200 tl lik ürününüzü yollayalım..
  yurtiçi karğo ile iade ettim sipariş verdiğim üründe gelmedi para iademde olmadı. 14 günlük cayma hakkımı kullandım iadeli tahütlü yazılı……beni telefon ile aradı sana hiç bir şekilde para iadesi yapılmayacak git istediğin yere şikayet et dedi…… MAKBUZDA AÇIKLAMA KISMINA ÜRÜN HAKKINDA BİŞİ YAZDIRMIYORLAR, FATURA YOLLAMIYORLAR,.İADE ALMIYORLAR,.para iadesi yapmıyorlar,.telefonları engelliyorlar.insanları dolandıran şahsın ismi= CANER DEMİRBAŞ cep tel..0530 498 56 56

  • semih Says:

   Maalesef (Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş.) Yani dolandırıcıya 10,200 tl ödül vermiş. Her önüne gelen şirket kursun, sahte siteler üzerinden vatandaşların parasını gasp etsin oh be ne ala ……Yasaların boşluğundan yararlanılarak dolandırıcılığa, hırsızlığa, teşfik ediliyor insanlar.Hırsızları, dolandırıcıları, ALLAH a havale ediyorum. 3 tl 5 tl toplayarak kazandığım helal paramı yiyen o dolandırıcıya HAKKIM HARAM OLSUN……

   • haldun Says:

    Semih bey merhaba, ben de aynı firma tarafından http://www.macbookmarketi.com sitesi aracılığı ile dolandırıldım. Bu nedenle sizinle bilgi alışverişi yapmak istiyorum umarım burayı okursunuz size nasıl ulaşabilirim.

   • semih Says:

    Selam… haldun bey… şikayetvar.com yaz Sonra ( Doğuş akademi yayıncılık) yaz. Sonra ( 10,200 tl mağdur etti ) yorumu göreceksiniz. ( ORADA MAHKEMEYE SUNDUĞUM DELİLLERİ PAYLAŞMIŞIM ) ..ayrıca yaşadığım olayı anlatan bir DİLEKÇE, sundum sayın mahkemeye o kadar. 405 tl mahkeme masrafı verdim ve avukat ücreti..haklı olduğunuz konuda sonuna kadar mücadele etmenizi tavsiye ederim..Bu şirketten para iadesi almak çok zor.Umarım paramı yasal faizleriyle beraber alırım.Tüm mağdurlara bol şans..

   • haldun Says:

    Onu gördüm Semih bey benim kastettiğim bu adamlara karşı birlik olalım gerekirse , o nedenle size ulaşabileceğim bir e-mail tel filan bildirebilirseniz diye demiştim. Çünkü herkese aynı yöntemi yapıyorlar. Sizşn belgelerinizi inceledim savcılık nasıl dava açmaya gerek görmez bunu anlayamadım.

   • semih Says:

    Haldun bey şimdi burada telefon no yazsam ne kadar doğru ? Malum silinmiyor.Ben o paylaşılan delilleri savcılığa şikayetten sonra aldığım için delil olarak sunamadım..Bir kaç gün daha bekleyip o delilleri savcılığa sunsaydım savcılık kamu davası açabilirdi .Belkide adresi bulunmazdı..Çünkü ihtarname gönderdim reddetti.. Adreste yok denildi..İmeil attım reddetti. Sahte olabilir..Başından sonuna kadar herşeyi çok iyi kurğulamışlar… Bana karğo ile gelen 20×20 boyunda 5 santim kalınlığında 1 kilo civarında siyah plastik kutu gördüğüm an dolandırıldığımı anladım.Bu söylediğim çıktığına dair 3 şahidim var yanımdaki esnaflar… 1 saat geçmeden elimdeki dekontla savcılığa suç duyurusunda bulundum. ve kovuşturmaya yer oladığına dair karar geldi.. Ayrıca hesaplarındaki para hemen çekiliyor….vermiş oldukları adres boş dükkan kiralık yazıyor.. sizi ancak vekalet verdiğim avukatıma yönlendirebilirim.elinizdeki belge bu şirket adına ne varsa imeil atılabilir avukatıma

   • SEMİH Says:

    10,200 TL’ye Bu şirkete ait Dijital444.com adlı siteden 10,200 TL ye Fotoğraf makinesi için anlaştık.CANER DEMİRBAŞ ile. Bana mesaj olarak yolladığı hesap no., ya Parayı aktar sana hemen sipariş verdiğin Fotoğraf makinesini Yurt içi kargoyla yollayayım dedi. 10,200 parayı aktardım EFT ile Ziraat Bankası veznesinden. Sipariş verdiğim fotoğraf makinesi de gelmedi para iademi de yapmadı.
    Dolandırıldım. Bu şirketin tek yetkilisi Caner Demirbaş tır….Bu şahıs ve şirket Dolandırıcılık yaparak para kazanıyorlar… İKİBUÇUK YILDIR MAHKEMEM DEVAM EDİYOR. 10/08/2020 tarihinde mahkemem var paramı öde UZLAŞALIM CANER DEMİRBAŞ

 3. acaba nedir Says:

  selam! bugun cok garip bi olay geldi basima; biri sozde, telefondan birine “sen escort musun?” demis; otekide savciliga vermis; isin garibi savcilik kabul etmis; sozlu sorulduysa sesten vs anlasilir heralde de; nasil bir istir bu acaba telefon masadayken filan kendine mesaj mi atti; amaci ne olabilir; bir de boyle absurt bi soru hakaret vs sayilabiliyor mu; dava acsa ya da davadan vazgecmesi icin para mi istiyordur sizce ? amacini cozemedim dusundum dusundum bulamadim biraz da sizden fikir bekliyorum…
  iyi gunler!
  not: yukardakileri vb seyleri okuyunca uzuldum; dunyanin civisi mi cikmis; haksiz kazanc kime neye yarar anlamadim

 4. mehmet şah cetiner Says:

  Sorunum bu dur sahsen bir kackez gurdugum biri ve ismini bana yanlis soylemiş bana fabrikam vardi dedi ve iflas ettim butun hesaplarim hacizli disariya sattigim mallar var onlarin parasi gelecek ama hesabim hacizli oldugu icin senin hesaba yatiralim dedi ve bende kabul ettim sonradan ogrendimki dolandirmis birilerini ve dolandiri olarak ta ben ortada kaldim ve simdi mahkelere gidiyorum ne yapa bilirim bana lutfen yol verin tşk ederim simdiden

 5. Srdr Says:

  Telefondan randevu veren bir kadınla görüştüm ücreti hesaba yatırımamı istedi yatırdım,sonra telefonunu kapatıp bidaha bana dönüş yapmadı kişiyi de tanımıyorum,ne yapmam gerekiyor.

 6. ayfer cengiz Says:

  evlilik vaadiyle inanç duyduğum kişi Libyada restoran açmak istiyordu. işini kurması için kendi adıma 34milyar 36 ay geri ödemeli 25 milyar kredi çektim ziraat bankasından…bu parayı iki ayrı şahsın hesabına aktararak eline ulaşmasını istedi. işi kurduğunu ancak ikinci aydan sonra kirayı ödeyemediğini dükkan sahibinin restıranı elinden aldığını yani iflas ettiğini duyurdu. Başka bir restorana aşçı olarak girdiğini borcu ödeyeceğini söyledi.İki yıl geçti hiçbir ödeme yapmadığı gibi 10 yıldır resmen boşanmış olduğu eşiyle formalite bir ayrılık yaşadığını iki yıl boyunca para için benim duygularımla oynadığını öğrendim. Para gittikten sonra bahaneler koyarak görüşmeyi kesti.. borcunu öde çağrılarıma yanıt vermiyor..Ne yapmam gerekiyor yardımcı olun lütfen.

 7. Sema Says:

  Bana yardim edin ne olur tel 05316230419

 8. Sema Says:

  Kanser hastasıyım 2 kez ameliyat oldum ki.sen yok diye çaresizliği sen yararlandı

 9. Sema Says:

  Sorunum kaza gecirdim ailece gorustugu m avukatl bana yardim edeceğini davaya kendi rızasıyla bakacağını yardim amaçlı oldunu söyleyerek hem sigorta da n hem karşı taraftan maddi tazminat ta tedbir kaldirmis para alarak benden habersiz fragat etmis yüzde altı sakatim su an benim bilgileri le adlı toptan sağlam raporu alip davadan geri çekildi simdi manevi tazminat kaldi ben hic para almadim kendisi 76 binlirami vermiyo beni dolandirdi

 10. Yusuf Says:

  Bir arkadasima elden 3500 tl para verdim ve bir yil zaman tanidim ancak bana olan borcunu cesitli bahanelerle salliyor odemiyor. Borcunu inkar etmiyor ama odemicem alabiliyorsan gel al diyor.butun konusmalarimiz telfonumda mesaj olarak kayitli hukuki olarak ne yapabilirim. Yardiminiz icin Simdiden teskkur ederim

 11. Nusret Says:

  Nusret kaval 05469074391

 12. Nusret Says:

  Ben Nusret kaval ben Şanlıurfa nin Siverek Karakeçili alagun köyünde oturuyordum köye yeni okul yapılmışdı ve işsizdim koyun sahiplerinden ve aynı zamandan köy muhtarı bana dediki seni okula hademe olarak aldiracam bende çok mutlu oldun ve tamam dedim sonra beni ve bikaç kisidaha alarak ilçe Viranşehir re götürdü bizi bizi biyere götürup kagitlar imzalattı okumak istedim bırakmadı okul içindedi bikaç gün sonra gene bizi alıp şanlıurfa ya götürdu niçin dediğimde ise maaş hesabı actirmak için dedi son bizi şeker bankaya götürüp ordada bıçok dosya imzatirip ayrıldık sonra anladım ki önce tarlasını üzerime kiralık göstererek üstüme kredi çektmiş önceleri ödeyeceğini söyleyip beni oyaladi ödemeyince mahkeme ye verdim bu durumda benim ne yapmam lazım

 13. Zeki Says:

  Yurtdisindan õn õdemeli vize verecem diye dolandiricilik yapan hakkinda nasil suc duyurusunda bulunabilirim

 14. Ali Says:

  Hocm bi arkadas geldi kndisine bi telefon alacagını bu konudada yardım istedi bnde kndisine yardımcı olum tabi arada komisyonumu aldım bunuda ona söylemedim yani aldıgım fiyatın üstüne komisyonumu ekleyereşk bu fiyat dedim oda gönül rızasıyla kabul etti simdide bunu k kartı ekstiresinden nereden aldıgımı ögrenip gtmiş srmus asıl fiyatını ögrenmiş simdide beni dolandırıcılıkla sucluyor savcılıga gidip suc duyursunda bulunacakmış akineti nedir tsk

 15. ayşe algùl Says:

  Ben üç ay önce emlakcı tarafından dolandırıldım ve hemen kayseri baş savcıLlğına suç duyusunda bulundum ikibuçuk ay oldu cevap gelmedi ne yapmam lazìm.lütfem bana bir yol gösterin.

  • ayşe akgül Says:

   Ben üç ay önce emlakcı tarafından dolandırıldım ve hemen kayseri baş savcıLlğına suç duyusunda bulundum ikibuçuk ay oldu cevap gelmedi ne yapmam lazìm.lütfem bana bir yol gösterin.

 16. Erhan Says:

  Merhaba ben bir yıl önce çok bilindik bir süt firmasında pilesiyer tücarlık yaptım bana bir kamyon al gel işe başla tabi bende kamyon aldım firmamı açtım bana bir bölge verdiler bana bölgenin elibeşbin olduğunu söylediler iki tane müdür biri bölge müdürü tabi dedim ya çok tanındık bir süt firması bende itimat etim işe başladım başladımki bahsetikleri ciro yarıdan yarıya ben zarar etmeye başladım bunu yetkililere söyledim bana devam et sana destek vercez dediler ama iyice batmaya başlıyorum bölge çok küçük mal satılmıyor bana devam et diyorlar başka bir bölge vercez vesayre arabaya haciz kaymuşlar nede olsa habire mal cıkıyorlar ve para getir ek bir bölge verelim dediler gitim 10000 tl borç yapıp yatırdım verdikleri bölge bir ayın içinde eridi o para bide muhasebeden her ay farklı rakamlarla para kesintisi yapıyorlar şimdi ise arabam haczlik kkrtlarım avktlık beni perişan etiler bana başka bir bölge verin dedim öyle bişey yapamıyoruz ben bu durmudaiken 2bölge boşaldı iki bölgeyede ordaki tücarlar arabalarının olmasına rağmen bir araba daha koydular benim bu durumumla alakalı ne yapabilirim nerdeyse o firmayı basıp sebebp olanlara Artık şimdiden tşkler

 17. SinanBey Says:

  Bi sorum var

 18. Zeliha Says:

  Toptancıya mal göndermesi için para yatırdım taotancı paramı aldı ama malı göndermiyor ne yapmalıyım

 19. Aliye Says:

  Hocam merhaba kardeşim kız arkadaşının hesabından başkasına para göndermiş bu parayıda kendisi almış kız savcılığa vermiş cezası ne olur

 20. Mustafa Says:

  Sayine hocam izmirde misiniz ayrıca benim ihtiyara ise aldim seni maaş baglayacagim diyerek bankadan kendi hesabından para çekip sonra dekont imzalatıp eline sonra parayı aynı dakikada kendi hesabına yitirmiştir bu nitelikli dolandırıcılığa girmezmi herşey elimizde 05326163964 mustafa

 21. Yasin Says:

  Merhaba ben yasin 9 aylik evliyim evlenmeden once esim babasi icin ikitane kredi cekmis evlenince bunlaribben odedim birini tamamen kapadim digeri devam ediyordu ve artik odemeyecegimi babasina borcunu odemesini soylemesini istedim baska bi konuyu bahane edip altinlarida alip babasinin evine kacti evliligin bi amac icin yapildigini dusunuyorum bu konuda dolandiriciliktan dava acabilirmiyim.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: