Muhafaza görevini kötüye kullanma

Muhafaza görevini kötüye kullanma

MADDE 289 – (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin bu malın sahibi olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan suçun konusunu oluşturan eşyayı kovuşturma başlamadan önce geri veren veya bunun mümkün olmaması halinde bedelini ödeyen kişi hakkında verilecek cezaların beşte dördü indirilir.

(3) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle elkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle kaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma kapsamında elkonulan eşyayı amacı dışında kullanan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/17121

K. 2011/21110

T. 15.11.2011

• KATILMA ( Duruşmada Şikayetçi Olduğunu Bildiren Yakınan Vekiline Davaya Katılmak İsteyip İstemediğinin Sorulacağı )

• HACİZLİ MALI YERİNE GETİRMEME ( Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı – Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirileceği )

• MUHAFAZA GÖREVİNİ İHMAL SUÇU ( Hacizli Malı Yerine Getirmeme – Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı/Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirileceği )

• İDDİANAME ( Hacizli Malı Yerine Getirmeme/Muhafaza Görevini İhmal Suçuna İlişkin Düzenlenmiş Bir İddianame Bulunmadığı – Durma Kararı Verilerek İddianame Düzenlettirilmesi Gereği/Duruşmaya Devamla Hüküm Kurulamayacağı )

5237/m.289

5271/m.238

ÖZET : Duruşmada şikayetçi olduğunu bildiren yakınan vekiline, davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadan yargılamaya devam edilmesi hukuka aykırıdır.

Hacizli malı yerine getirmeme eyleminde, muhafaza görevini ihmal suçuna ilişkin düzenlenmiş bir iddianame bulunmaması karşısında, durma kararı verilerek, iddianame düzenletilmesinin sağlanması yerine duruşmaya devamla hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)14.02.2006 tarihli duruşmada şikayetçi olduğunu bildiren yakınan vekiline, C.M.K.nın 238/2 nci maddesi uyarınca davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması,

2-) 13.06.2005 olan suç tarihi itibarıyla, sanığa yükletilen hacizli malı satış yerinde hazır etmemek suretiyle muhafaza görevini ihmal suçunun, T.C.K.nın 289 uncu maddesi kapsamında kalması ve bu hususta yöntemince düzenlenmiş bir iddianame bulunmaması karşısında, durma kararı verilerek, iddianame düzenletilmesinin sağlanması yerine duruşmaya devamla yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve yakınan vekilinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/15917

K. 2011/21034

T. 14.11.2011

• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yedieminin Teslim Edilen Malları Tebligata Rağmen Satış Yerine Götürmemesinin Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Olarak Değerlendirilip Hükümlülüğüne Karar Verilemeyeceği )

• YEDİEMİNİN SATIŞA KONU MALLARI TEBLİGATA RAĞMEN SATIŞ YERİNE GÖTÜRMEMESİ ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Oluşmayacağı – Eylemin Teslim Amacı Dışında Bir Tasarruf Olarak Değerlendirilemeyeceği )

• SANIĞIN HACZEDİLEN MALLARIN AYNI ZAMANDA SAHİBİ OLMASI ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Eyleminde İndirim Sebebi Olarak Değerlendirileceği )

5237/m.289

ÖZET : Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun failinin, yediemin olarak aldığı hacizli malları aynen saklayarak koruma ve yetkili merci tarafından istenildiğinde kendisine teslim edilen yerde aynen iade etmekle yükümlü olduğu, yediemin olarak teslim edilen malların, tebligata rağmen satış yerine götürülmemesinin, teslim amacı dışında tasarrufta bulunma sayılamayacağı, iddianamede; teslim edilen malları satma, yok etme, kaybetme gibi teslim amacı dışında tasarrufta bulunulduğu da iddia edilmediğine göre, yediemin sanığın, hacizli malı icra dairesi tarafından belirlenen gün ve saatte satış yerine götürmemesi biçimindeki davranışının teslim amacı dışında bir tasarruf olarak değerlendirilip hükümlülüğüne karar verilmesi,

Sanığın, haczedilen malların sahibi olduğu anlaşılmakla; cezada indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) 5237 Sayılı T.C.K.nun 289 uncu maddesinde düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun failinin, yediemin olarak aldığı hacizli malları aynen saklayarak koruma ve yetkili merci tarafından istenildiğinde kendisine teslim edilen yerde aynen iade etmekle yükümlü olduğu, yediemin olarak teslim edilen malların, tebligata rağmen satış yerine götürülmemesinin, teslim amacı dışında tasarrufta bulunma sayılamayacağı, iddianamede; teslim edilen malları satma, yok etme, kaybetme gibi teslim amacı dışında tasarrufta bulunulduğu da iddia edilmediğine göre, yediemin sanığın, hacizli malı icra dairesi tarafından belirlenen gün ve saatte satış yerine götürmemesi biçimindeki davranışının teslim amacı dışında bir tasarruf olarak değerlendirilip hükümlülüğüne karar verilmesi,

2-) Kabule göre de sanığın, haczedilen malların sahibi olduğu anlaşılmakla; 5237 Sayılı T.C.K.nun 289/1 son cümle gereğince cezada indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık ve O yer C Savcısının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/15303

K. 2011/19977

T. 1.11.2011

• YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Haciz Tutanağını Düzenleyen İcra Müdür Yardımcısının Tanık Olarak Dinleneceği – Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılacağı )

• HACİZ TUTANAĞINI DÜZENLEYEN İCRA MÜDÜRÜNÜN TANIK OLARAK DİNLENMESİ ( Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak – Memurun Dinleneceği )

• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Yediemin Olan Sanığın Mallar Üzerinde Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığının Araştırılacağı )

5237/m.289

ÖZET : Yedieminlik görevini kötüye kullanmak suçunda; haciz tutanağını düzenleyen icra müdür yardımcısı tanık olarak dinlenip, hacizli malların sanığa, yediemin olarak teslim edilip edilmediğinin sorulması ve bu mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulup bulunulmadığının araştırılması gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

11.08.2005 tarihli haciz tutanağını düzenleyen icra müdür yardımcısı tanık olarak dinlenip, hacizli malların sanığa, yediemin olarak teslim edilip edilmediğinin sorulması ve bu mallar üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunulup bulunulmadığının araştırılması ve tüm kanıtların birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan vekilinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.11 2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

One Response to “Muhafaza görevini kötüye kullanma”

  1. kaan Says:

    Çalıştığım ofise icra geldi icra memuru ofisdeki herşeyi listeye yazdı sonra müdürü aradılar ve 2 hafta içinde ödenecek dediler ve bende güvenip yediemin olarak aldım. Daha sonra ödenmedi icra yaptılar ve herşeyi aldılar, daha sonra beni muhafaza görevini kötüye kullanmak suçundan dava açtılar sebebide oturma grubundaki 2li koltuk neden yok öyle bi koltuk yoktu zaten, sonuç olarak ben hakim karşısına çıktım anlattım oda dediki kamuda çalışırmısın evet dedim ilk defa çıktım hakim karşısına sonuç ne olur yardım edermisiniz.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: