Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurma

MADDE 191 (Değişik: 5560 – 6.12.2006 / m.7) (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir.(Ek cümle: 6217 – 31.3.2011 / m.20) “Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur.”

(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.

(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.

(5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir.

(6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ila dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir.

(7) Kişinin mahkum olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2011/25251

K. 2012/12909

T. 3.7.2012

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMA KABUL ETME VEYA BULUNDURMA SUÇU ( Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına İlişkin Kararın İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu )

• TEDAVİ VE/VEYA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma Suçundan Dolayı 5237 S.K. Md.191/2 Uyarınca Verilen – Temyiz Değil İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğunun Gözetileceği )

• İTİRAZ KANUN YOLU ( Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma Suçundan Dolayı Verilen Tedavi ve/veya Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanmasına İlişkin Kararın İtiraz Kanun Yoluna Tabi Olduğu )

5237/m.191

ÖZET : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan dolayı, TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince verilen “tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kararın, temyiz değil itiraz kanun yoluna tabi olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.03.2012 tarihli ve 2011/785-2012/101 sayılı kararında açıklandığı üzere; “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” suçundan dolayı, TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince verilen “tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kararın, sözü edilen fıkraya 6217 sayılı Kanunla eklenen cümlenin yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihinden önce ya da sonra verilip verilmediğine bakılmaksızın, temyiz değil itiraz kanun yoluna tabi olması nedeniyle,

SONUÇ : İtirazla ilgili gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 03.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2009/20028

K. 2012/6704

T. 27.3.2012

• UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK ( Sanığın Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uyup Uymayacağının Değerlendirmesine Dayanılarak Hangisinin Uygulanacağına Karar Verileceği )

• TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ ( Uyuşturucu Madde Kullanmak – Sanığın Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbirinin Gereklerine Uyup Uymayacağının Değerlendirmesine Dayanılarak Hangisinin Uygulanacağına Karar Verilmesi Gereği )

• CEZANIN YANINDA TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE HÜKMEDİLMESİ ( Sanık Hakkında Başka Bir Fiilinden Dolayı Açılan Başka Bir Dava Sonucu Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Verildiği Gerekçesiyle Karar Verilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m.191

ÖZET : Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken yasal gerekçe gösterilmesi, gerekçesinin somut olgulara ve davranışlarına bağlı olarak sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyup uymayacağının değerlendirilmesine dayanması gerekir. Seçeneklerden hangisi esas alınırsa alınsın, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması gerekmekte olup, bu konuda mahkemeye takdir hakkı tanınmalıdır.

Sanık hakkında başka bir fiilinden dolayı açılan başka bir dava sonucu tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verildiği gerekçesiyle, sadece hapis cezasına hükmolunması ve ceza seçeneği uygulandığı halde, yasal olmayan gerekçeye dayanılarak tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Hükümden önce 19.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun’la değişik 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilebileceği gibi altıncı fıkra yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörülmüştür.

Uyuşturucu madde kullanmış olan sanık hakkında, belirtilen iki seçenekten biri uygulanırken yasal gerekçe gösterilmesi, gerekçesinin somut olgulara ve davranışlarına bağlı olarak sanığın tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uyup uymayacağının değerlendirilmesine dayanması gerekmektedir. Uyuşturucu madde kullanan sanık hakkında, seçeneklerden hangisi esas alınırsa alınsın, tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması gerekmekte olup, bu konuda mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır.

Öte yandan, 5237 sayılı TCK’nın 191. maddesinin ( 6). fıkrasının uygulanabilmesinin koşulu olarak, aynı fıkranın son cümlesinde öngörülen “Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir” hükmü, iddianamede belirtilen dava konusu fiil nedeniyle daha önce tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmemiş olması gerektiğini ifade etmektedir.

Somut olayda, yukarıda belirtilen durumlar gözetilmeden, sanık hakkında başka bir fiilinden dolayı açılan başka bir dava sonucu tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verildiği gerekçesiyle, sadece hapis cezasına hükmolunması ve ceza seçeneği uygulandığı halde, yasal olmayan gerekçeye dayanılarak tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA), 27.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2011/10-387

K. 2012/75

T. 6.3.2012

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ( Sanığın Evinde Yapılan Aramada Ele Geçen Miktarın Kullanım Sınırı İçinde Kaldığı/Sanığın Maddeyi Sattığına İlişkin Kanıt Elde Edilemediği – Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi de Gözetilerek Eylemin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Olduğunun Gözetileceği )

• KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Sanığın Evinde Ele Geçen Madde Miktarının Kullanım Sınırı İçinde Kaldığı/Sanığın Maddeyi Sattığına İlişkin Kanıt Elde Edilemediği – Eylemin Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Olduğunun Kabul Edileceği )

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Sanığın Evinde Ele Geçen Madde Miktarının Kullanım Sınırı İçinde Kaldığı/Maddeyi Sattığına İlişkin Kanıt Elde Edilemediği – Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Eylemin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Olarak Kabul Edilemeyeceği )

• SANIĞIN EVİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDE MİKTARININ KULLANIM SINIRI İÇİNDE KALMASI ( Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Eylemin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Olarak Değil Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.188, 191

ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçunda; uyuşmazlık; sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Evinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dışında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka bir kanıtın elde edilememesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük kullanım miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen 276 gramlık uyuşturucu madde miktarının iki aylık kişisel kullanım sınırları içinde olması, sanığın tüm aşamalarda evinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğu yönündeki aksi kanıtlanamayan savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır. Kuşkudan sanık yararlanır ilkesi uyarınca, yerel mahkemece, sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Sanık S. E.’ün uyuşturucu madde ticareti suçundan 5237 Sayılı T.C.K.nın 188/3, 62, 52, 53 ve 58 inci maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 3.000 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10.4.2008 gün ve 61-107 Sayılı hükmün sanık ve müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 13.4.2009 gün ve 15808-6828 sayı ile;

“… 1- 10.12.2007 tarihli tutanak içeriğine, sanığın yakalanış biçimine suça konu uyuşturucu maddenin miktarı ve ele geçiriliş şekli ile tüm dosya kapsamına göre; sanığın ele geçen esrarı kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna dair kuşkudan uzak, inandırıcı ve kesin kanıt bulunmadığı ve eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Kabule göre;

a- ) Adli para cezasının; 5083 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle hükümden sonra 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 4.4.2007 tarih ve 007/11963 Sayılı kararının 1 inci maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

b- ) Sanık hakkında hükmolunan gün adli para cezasından, T.C.K.nın 62 nci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken, sonuç cezanın 100 gün yerine 120 gün olarak gösterilmesi…”,

İsabetsizliklerinden BOZULMASINA ve sanığın tahliyesine karar verilmiştir.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 27.7.2009 gün ve 253-286 sayı ile;

“… Olay öncesi İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda ve ( x ) elemanından alınan bilgilerde Seyfo lakaplı hırsızlık suçundan sabıkalı sanığın olay yeri evinde uyuşturucu bulundurup, bulundurduğu esrar maddesini gramlar halinde müşterilere sattığı duyumu alındığına ve bu duyum değerlendirildikten sonra sulh ceza mahkemesinden alınan karar doğrultusunda sanığa ait olay yeri evde arama yapıldığına ve dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada evin 2. katındaki odunlukta net 276 gr. esrar maddesi ele geçirildiğine göre; 10.12.2007 tarihli tutanak içeriğine, tutanak düzenleyicilerinin yeminli beyanlarına, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Narkotik Suçlar Büro Amerliğinde görevli tutanak düzenleyicisi polis memurlarının yaptıkları istihbari çalışmalar sürerken ( x ) elemanından al-dıkları bilgilerde Bornova Doğanlar Mah. … Sokak No:… Sayılı yerde ikamet eden S. lakaplı sanığın evinde, eve gelen müşterilere gramlar halinde esrar maddesi sattığı bilgisinin edinilmesine ve istihbari çalışmalar ile ( x ) elemanından alınan bilgiler doğrultusunda yapılan aramada evin 2. katında dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu maddenin bulunup el konulmasına göre sanığın eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nın 188/3 üncü maddesindeki satmak maksadıyla suça konu esrar maddesini bulundurmak suçunu oluşturduğu kabul ve tavsif olunmuştur.

Sanığın suça konu maddeyi içmek maksadıyla bulundurduğu yolundaki savunmasının ve sanık müdafinin sanığın suça konu maddeyi içmek maksadıyla bulundurmak suçundan ce-zalandırılması yolundaki savunmasının sanığın daha az ceza almasına yönelik bir savunma olduğu kabul edilerek itibar edilmemiştir.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi Narkotik Büro ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda ve ( x ) elemanından alınan bilgilerde sanığın olay yeri evde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine sanığın evinde dedektör köpeğin de yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu maddenin gizlendiği yerden bulunduğuna göre olayımızda 5237 Sayılı T.C.K.nın 192/1-3 üncü maddesinin unsurlarının olmadığı anlaşılmıştır.

Sanık ve müdafinin İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/51 E. kayden C. E. ve arkadaşları hakkında açılan davanın sonucunun beklenmesi talep edilmiş ise de; İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/51 E. sayılı dosyası içeriğine ve C. E. ve bir kısım arkadaşları hakkında teşekkül oluşturarak uyuşturucu yapmak suçundan kamu davası açılmasına dair iddianamede sanığın uyuşturucu esrar maddesini aldığını söylediği Hasan isimli kişi hakkında bir davanın açılmamış bulunmasına ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/51 E. kayıtlı dava dosyasında buna dair bir beyan ve belgenin de bulunmamasına gö-re; sanık hakkında satmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan açılan dava ve dosyanın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/51 E. kayıtlı dava dosyasıyla birleştiril-mesi yoluna gidilmemiş ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/51 E. kayıtlı C. E. ve arkadaşları hakkındaki dava dosyasının sonuçlanması beklenmemiştir…”,

Gerekçeleriyle eylemin nitelendirilmesine dair bozma nedenine direnilip, diğer bozma nedenlerine uyularak hüküm kurulmuştur.

Bu hükmün de sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay C. Başsavcılığının “bozma” istemli 13.5.2011 gün ve 32272 Sayılı tebliğnamesiyle Yargıtay 10. Ceza Dairesine, Yargıtay 10. Ceza Dairesince de 11.10.2011 gün ve 11975-55724 sayıyla Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır:

KARAR : Özel Daireyle yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Sanığın uyuşturucu madde sattığı yönünde kolluk görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar ve yardımcı elemandan alınan bilgiler üzerine İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 10.12.2007 gün ve 1962 Sayılı arama kararı üzerine sanığın evinde yapılan aramada, 2 kattan ibaret evin 2. katında bulunan odun kulübesine gizlenmiş halde mavi naylon poşet içerisinde esrar elde etmede kullanılan 550 gram hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği,

İzmir Kriminal Polis Laboratuvarınca düzenlenen 15.01.2008 gün ve 15643 Sayılı raporda; incelenmek üzere gönderilen net 460 gram ağırlığındaki maddenin esrar ihtiva eden ve esrar elde etmede kullanılan hint keneviri bitkisinin uç kısımları olduğu, eleme usulüyle yapılan miktarsal çalışmalar sonucu, net 276 gram esrar elde edilebileceğinin belirtildiği,

Anlaşılmaktadır.

Sanık hakkında istihbari çalışma yapan ve arama işlemine katılan tutanak tanıklarından M. G. mahkemede; “Sanıkla ilgili olayın istihbari çalışmasını Osman isimli polis memuru ile ben yaptım, yaptığımız istihbari çalışmalar sırasında okunan olay yakalama, ev arama tutanağında bahsedilen adreste oturan Seyfo lakaplı şahsın uyuşturucu sattığı duyumu alınınca, bu duyum değerlendirildi, daha sonra Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı alınıp tutanakta belirtildiği şekilde arama kararı alınan evde arama yapıldı, tutanakta yazılı olduğu gibi uyuşturucu madde bulundu, sanık arama bittikten sonra geldi, olayla ilgili okunan tutanak düzenlendi, olayın faili olarak gözetim altına alınan huzurda bulunan sanıkla üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyete getirilmiş esrar maddelerini Hasan isimli şahıstan aldığı yolunda bir beyanda bulunup bulunmadığını hatırlamıyorum” ,

Tanık O. B. ise; “Olay üzerinden bir süre geçmiştir, birçok uyuşturucu operasyonlarına katıldığım için olayı tam detaylı olarak hatırlamıyorum, ancak okunan tutanaklar ve içerikleri doğrudur. Sanıkla ilgili uyuşturucu olayının istihbari çalışmalarını polis memuru M. G. ile birlikte yaptık, ek 14 teki tutanakta yazılı adreste oturan Seyfo lakaplı şahsın tutanakta belirtildiği şekilde uyuşturucu sattığı duyumunu aldık, bu duyumu değerlendirdik, daha sonra Sulh Ceza Mahkemesinden arama kararı alındı, arama kararı alındıktan sonra olay saati evde olay gün ve saatinde arama yapıldı, polis memurları olay yeri evde yapılan operasyon için ayrı ayrı ekipler halinde operasyona dahil oldu, operasyonun başlangıcında sanığın olay yeri evde olup olmadığını hatırlamıyorum, ancak sanık olay sonrası geldi ve tutanağı da imzaladı, eğer sanık uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, Hasan isimli şahıstan aldığını söylemiş ise bu beyanına göre tutanak düzenlenmiştir” biçiminde anlatımda bulunmuşlardır.

Sanık, müdafii huzurunda kollukta; “Ben 5-6 aydır esrar maddesi kullanırım. 10.12.2007 günü yani yakalandığım gün polisler arama kararıyla birlikte evime geldiler, bana arama kararını gösterip okuduktan sonra ikametinde arama yaptılar ve evimin çatısında poşet içerisinde bulunan esrar maddesini buldular. Bu esrar maddesini bana 2 gün evvel ismini Hasan olarak bildiğim açık kimliğini ve adresini bilmediğim bir arkadaşım getirdi. Kendisi benim evimin karşı tarafında bulunan araziye geldi Hasan isimli kişi plakasını bilmediğim kırmızı Murat 131 model araçla geldi. Ben bu arkadaşı eniştem olan C. E. vasıtasıyla tanıdım. Kendisini de bir iki kez eniştem C. E.’ün yanında görmüştüm. Hasan isimli arkadaş benim esrar maddesi içtiğimi de birkaç kez gördü, bana geldiğinde benzin pa-rası olmadığını söyledi, bana para karşılığında bu esrar maddesini verebileceğini söyledi, bende esrar maddesi kullandığım için kabul ettim ve kendisine 160 ytl para verdim ve karşılığında iki adet poşete sarılı içerisinde 300 gram esrar maddesi olan poşeti aldım ve karşılığında 160 ytl para verdim ve evime koydum, içme ihtiyacım oldukça kendim bu esrar mad-desini içtim. Ben tam olarak tartımını bilmiyorum. Bana Hasan bu esrar maddesini iki adet poşet içerisinde 300 gram olarak getirdiğini söyledi. Ben 3-5 kez içerisinde aldım ve içtim. Ben 5 aydır esrar maddesi içerim benim hakkımda atılı bulunan bu ihbarlar asılsızdır”, 11.12.2007 günü sorguda; “Ben 5-6 aydır esrar maddesi kullanıyorum, tedavi olmak istiyorum. Ben esrar maddesi satmıyorum, satmak suçlamasını kabul etmiyorum. Olay tarihinde evimde polisler tarafından dedektör köpek tarafından arama yapıldı. 550 gram esrar maddesine el konuldu, ben bu esrar maddesini içmek için evimde bulunduruyordum”,

Mahkemede ise; “6-7 ay öncesi çocuğum hastalanınca bunun verdiği sıkıntı sebebiyle esrar kullanmaya başladım, iş dönüşleri ara sıra kullanıyorum, kullandığım esrarı Kuruçay semtinde oturanlardan temin ediyordum, olay öncesi içeceğim esrar maddesini kırmızı otosu olan Hasan isimli bir şahıstan 160 ytl’ye satın aldım, bildirdiğim adresteki evde çocuklarım da olduğu için çocuklarımın eline geçmesini önlemek için 2. katta bulunan odun kulübesine koydum, olay günü aramaya gelen polisler odun kulübesinde esrar maddesini buldular, 2. kattaki odun kulübesinde bulunan esrar maddesi bana aittir, içecektim, ben esrar satı-cısı değilim, ne alıcı kılığına giren polis memuruna ne de ( x ) elemanına esrar maddesi satma-dım” şeklinde savunmada bulunmuştur.

Uyuşmazlıkla ilgili yasal düzenlemeler incelendiğinde;

5237 Sayılı T.C.K.nın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” başlıklı 188 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları; ” ( 3 ) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruh-sata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

( 4 ) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır” biçiminde olup, anılan madde gerekçesinde de vurgulandığı gibi 3. fıkrada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine dair çeşitli fiiller, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre; uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması ya da kazanç amacıyla satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, bir ve 2. fıkralara göre ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Aynı Kanunun “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” başlıklı 191 inci maddesinin 1. fıkrası ise; ” ( 1 ) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş olup, gerekçesinde de belirtildiği üzere, madde metninde, izlenen suç politikası gereği olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak değil, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve-ya bulundurmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır.

Uyuşturucu madde bulundurma eyleminin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturucu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun tespitinde belirgin rol oynayan husus, bulundurmanın amacıdır. Ceza Genel Kurulunun 15.06.2004 gün ve 107-136 Sayılı kararında da belirtildiği üzere, uyuşturucu madde bulundurmanın, kullanma maksadına matuf olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken ve öğretiyle uygulamada da kabul görmüş olan bazı kriterler bulunmaktadır.

Bunlardan ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine girdiğinin tespit edilememesidir.

İkinci kriter, bulundurulan yer ve bulunduruluş biçimidir; kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin genellikle evinde veya işyerinde bulundurmaktadır. Uyuşturucunun çok sayıda özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler halinde olması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde veya yakınında, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli bir belirtidir.

Üçüncü kriter de, bulundurulan miktardır. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları gözönüne alarak, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri mikta-rın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Evinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dışında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka bir kanıtın elde edilememesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük kullanım miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen 276 gramlık uyuşturucu madde miktarının iki aylık kişisel kullanım sınırları içinde olması, sanığın tüm aşamalarda evinde bulunan uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğu yönündeki aksi kanıtlanamayan savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır.

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır.

Bu nedenle, yerel mahkemece, sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle suç niteliğinin hatalı belirlenmesi isabetsizdir.

Bu itibarla, Özel Daire bozma kararı yerinde olup, yerel mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA karar verilmelidir.

Bununla birlikte Yerel Mahkeme Özel Dairenin 2 numaralı bozma nedenlerine uymuş ise de, direnme hükmünün bozulmuş olması sebebiyle yerel mahkemece bozma doğrultusunda yeni bir hüküm kurulacağından artık bu husus yönünden hükmün incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmesinde bir yarar bulunmamaktadır.

Çoğunluk görüşüne katılmayan bir Genel Kurul üyesi ise; isabetli olan yerel mahkeme hükmünün onanması gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27.07.2009 gün ve 253-286 Sayılı direnme hükmünün suç niteliğinin hatalı belirlenmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 06.03.2012 tarihinde yapılan müzakerede tebliğnamedeki isteme uygun olarak oyçokluğuyla karar verildi.

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2009/16663

K. 2012/3258

T. 5.3.2012

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK ( Sanığın Evinde Kenevir Bitkisi Bulunduğu/Esrar Elde Etmek İçin Koparılmış Sökülmüş Kenevir Elde Edilemediği – Eyleminin Sadece Kenevir Ekme Suçunu Oluşturacağı )

• KENEVİR EKME SUÇU ( Sanığın Evinde Kenevir Bitkisi Bulunduğu/Esrar Elde Etmek İçin Koparılmış Sökülmüş Kenevir Elde Edilemediği – Eyleminin Sadece Kenevir Ekme Suçunu Oluşturacağı/Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçunun Oluşmayacağı )

• ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞ KENEVİR ( Sanığın Evinde Kenevir Bitkisi Bulunduğu/Esrar Elde Etmek İçin Koparılmış Sökülmüş Kenevir Elde Edilemediği – Eyleminin Sadece Kenevir Ekme Suçunu Oluşturacağı )

5237/m.191/1

2313/m.23

ÖZET : Başka suç nedeni ile yakalanan sanığın evinde yapılan aramada ekili vaziyette bulunan 18 kök kenevir bitkisi dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın daha önce kullandığını söylediği maddenin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği olayda; sanığın eyleminin sadece kenevir ekme suçunu oluşturduğu, söz konusu suçtan da kovuşturma aşamasında tefrik kararı verildiği gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Başka suç nedeni ile yakalanan sanığın evinde yapılan aramada görevlilerce 18 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın daha önce kullandığını söylediği maddenin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği, bu itibarla sanığın eyleminin sadece kenevir ekme suçunu oluşturduğu, söz konusu suçtan da kovuşturma aşamasında tefrik kararı verildiği anlaşılmakla atılı suçtan, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi;

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün ( BOZULMASINA), 05.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

35 Responses to “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak”

 1. Murat Says:

  efendim dün 2 gram afgan macunu ile yakalandım fakat
  memurları görünce yere attım üstümde bulunmadı attığımı
  gördüler ters kelepçe yapıp karakola götürdüler uyuşturucu
  madde kullanmak ve bulundurmak sucu yazıyordu ifadelerinde en başta ben ifadelerine imza
  atmadım kendi ifademde ise bana ait olmadığını 2 metre ıcınde bi yerden aldıklarını ben sıgara
  izmaritini atarken benim onu attıgımı düşündüklerini vs yazdım ben arkadas ortamında takılan birisiyim
  kötü niyet yok gercekten madde kullanmadığımı belirttim ifademde ayrıetten ilk suçum hayattaki sicilim
  tertemiz denetimli serbestlik alsam sicilimde görünüz mü özel işe girerken vs ceza alırmıyım amatem vs olur mu
  2 gündür uyumuyorum psikolojim darma duman

 2. Yorgun Says:

  Slm ben uyusturucudan 10 ay cezam vardı 5 sene erteleme verdi fakat ben tekrar yakalandim denetim serbestlik çevirdi bu sefer denetimli serbestlik haziran 5 te basliyordu şimdi tekrardan yakalandim ve polislere yardımcı oldum beni karakola götürmeden önce polisler satıcıyı da aldilar teshis ettirdiler neticede ondan aldigimi da söledim ben denetim serbestlik baslamadim o hakkimi kullanmamis oluyorum acaba ceza verirler mi hapis

 3. Beren Says:

  Merhabalar esimin arkadasi iki kisi18gr bonzaiyle yakalnmis ve onlarsucunu Kabul etmis. Bitanesi esimin adini vsrmis bana o buldu diye asli astari yok esim sigirtali iste calisiyor iceri aldilar suan mahekmeeye kadar cezaevinde sonuc neolur gizli dosya diys tam viaciklama yok telefon trafigi vardiyorlar ama esim aslaifadesindedd bekirtmis ben yapmadim kullaicida degil esim sonuc neolur acaba azcok bilgi veririmsijniz

 4. Hamza Says:

  Merhabalar bir yakinimin arabasinda hassas terazi yakalandi. Ve mahkemesi hala olmadi. Simdiye kadar hic bir sabikasi yok. Acaba ne kadar ceza alir?

 5. Fırat baki Says:

  Öncelikle iyi günler ben şuan izmir yeni foçada uzman erbaş eğitimi alıyorum yaklaşık 2 hafta oldu eğitime başlamadan önce yani 4 hafta önce polis tarafından uyuşturucu maddeyle esrarla yakalandım hakkımda tutanak tutuldu tutanakta 2 içimlik esrar maddesi yakalandı yazıldı ve kendi vermiştir biz aramadık diye yazıldı şuan güvenlik soruşturmam var sizce güvenlik soruşturmam olumlu çıkarmı ve olumsuz çıkarsa mahkemeye başvurup göreve geri dönebilirmiyim beni hala savcı veya bir kağıt falan gelmedi jandarma personeli oldum diye kapatılmış olabilirmi dosya veya beni çağırırlarmı eğer çağırırlarsa tahlil isterlerse temiz çıkarım yakalandığım günden beri ağzıma vurmadım bağımlı değilim yani

 6. mehmet Says:

  meraba. bi kac ay once uzerimde esrar ile yakalandim ifademde sadece ictigimi soyledim ve polisler benden kimden aldigimi sordular ve bende soyledim bana denetim serbestligi verildi. daha sonra beni esrari aldigim kisinin mahkemesine cagirdilar mahkemede para ile satin almadigimi soyleyince hakim bana yanlis ifade vermekden dolayi suc duyurusunda bulunacagini soyledi bende polis baskisi altinda oldugum icin para ile satin aldigimi soylemek zorunda kaldim dedim . acaba bana bi ceza gelirmi ve nasil bi ceza gelir.

 7. Ali Says:

  Merhabalar ben iki buçuk ay önce bir abimle uyusturucu içmek için aldığımız madde ile yakalandik iki buçuk adet extazy iki tane aluminyum folyo icerisinde bonzai biraz Esrar maddesi birazda esrar hepsi oo halde 10 gram çıktı yanımdaki abinin haberinin olmadini söyledim oda benim haberim yok die ifadede bulundu benim daha önce hicbir suçum yok yasimin tutmadindan dolayi savcinin karşısına çıktım ben Sicilime islemesinden korkuyorum uzman olacam uzman olmamda bi sıkıntı yaratır mı ömür boyu bu görünümü Sicilime ıslerse sayın hukukcularim bana bi yardımcı olun saygilarimla.

 8. Memet deniz Says:

  Merhaba ben 2014 yılında 8 paket şeklinde uyuşturucu maddesi yakalattım 11 gram kadar ifademde iciciym dedim yaklaşık 6 ay ceza evinde kaldım tahliye edildim 2 sene sonra mahkeme kararı verdi 8″4 verdilrr ama dışardan tutuklanmadm bende temize yolladım avukattm ilgilenyr suan yurt dışındaym hiç bir suçum yoktu qrkadasın verdiği poşette çıktılqr durumum ne olur sizce

 9. Gökhan Says:

  iyi günler
  ben daha önce esrar maddesinden yakalandım bir sene denetim gördükten sonra denetimim bitti ve 4 ay sonra aynı suçtan yine yakalandım bana ilkin kağıt geldi kovuşturmaya yer olmadıqını kamu davasının ertelendiği söylendi ve iki gün önce karakoldan aradılar beni gittim bana mahkeme olacağını söledi daha önce sabıkam falan yok mahkeme kararı ne olabilir beni aydınlatırsanız sevinirim şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum size.

 10. celal Says:

  slm ben yakın zamanda polislerinde söyleyişine göre bi ihbar üzerine arabamın durdurulması sonucu 150 gr esrar maddesi yakalattım ifademde içiciyim satmıyorum yakalanma anında esrar maddesini kendi rızamla verdim cok pişmanım gibi ifadeler yazıldı ve ifademden sonra serbest bırakıldım ama benden saglık raporundan başka bir tahlil sonucu almadılar hiçbir sabıka kaydımda yok ögrenciyim sizce cezam ne olur yardımcı olursanız sevinirim

 11. Volkan Says:

  Iyi gunler turkiyede designer drugs ( yasal uyusturucu) satarsan bunun cezasi varmi?

 12. emrah Says:

  merhaba uyusturucu kulanmaktan denetim yedim denetime gitmedin su an yurt disindayim turkiyeye doneem cezasi ne olur bilen varmi

  • eyüp Says:

   Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak sucundan yargılancam daha once hiç öyle bir olay başıma gelmedi ilk defa 1 gram bile yoktu bende bildirim kağıdı eve geldi mahkeme ne zamna olacak bilgilendirirmisiniz . acaba ne ceza alırım mahkemede .

 13. cansu Says:

  Iyi günler benim esim üzerinde bir miktarda uyuşturucu çıktı ve içici su an ceza evinde mahkemeye çıkacak bundan ne çıkar ceza alirmi

  • Mağdur Says:

   Selamun aleyküm yakın bi tarihte bende dahil 3 kişi (730gr) esrar ile yakalandık.Esrar poşetin içindeydi paketlenmiş değildi narkotik bizi yakaladı.İhbarda vardı onların bana sattığına dair, öyle dedi narkotikler, onlarda bana 300 er tl katıp bu kadar esrar maddesi aldığımızı söylememi istediler basıma ilk defa böyle bir olay geldiği için olayın şokundan çıkamadım ben de gerçekleri anlattım ifademde.Aynı gün benden kan ve idrar tahlili alıp serbest bıraktılar Sicilim de hiç bir şey görünmüyor ondan öncesi de tertemizdi.Ama kişisel olarak tedirginlik yaşadığım için onların dediği gibi ifade versem 300 er Tl katıp aldık olan esrar maddesini 3 e bölecektik diye ifademi degiştirsem akıbetim ne olur.Olaylar yaşandıgından belli ne yemek ne uyku hayatım çok kötü oldu kafamda bir sürü sorular var
   1)730 gr esrarın bana ait oldugunu soyleyıp serbest bırakıldım ama dıger turlu 250 gramı bana dusuyor.
   2)Hakim ve ya savcı gercekleri biliyorsa(Tlf dinleme vs) ve ben ifademi böyle degiştirirsem kararları nasıl olabilir.
   3)sicilimin temiz olması ve ögrenci olmam ne kadar etkiler durumu.

   LÜTFEN YARDIM EDİNİZ EFENDİM TEŞEKKÜR EDERİM.

   • Av. Baran Says:

    Siciline işlenecek bu olay hiç bir sekilde kamu daireisne giremiyeceksin ve 730 gram esrar icicilik sınırını geçtiği için çıktığı mahkemde tutuklana bilirsin büyük ihtimal 2 4 8 sene arası ceza alrsn

 14. Feyzi Says:

  Oğlum bir arkadaşının yanına uğruyor arkadaşı diyorki asagida araba var onlar sana para vermek git angel diyor
  Oğlum asagi iniyor alıp geliyor yarım saat sonra
  Araba yakalanıyor içinde eroin bulunuyor eroin kimden aldınız dediklerini benim oglum ihbar ediliyor ve yakalanıyor hakim içeri atıyor

  Tahlil temiz içmiyor ceza evinde yatıyor çıkarmış bilmiyom

  • Baran önder Says:

   Saticiliktan 3 ila 8 yıl arasında ceza alır sattığı madde kimyasal içerikli oldugu için cezası 1/5 oranın da artar ve 5 yıl ile 10 yıl arası ceza alır ve 6 bin gün gibi birdr ceza alır

   • Mağdur Says:

    Selamun aleyküm yakın bi tarihte bende dahil 3 kişi (730gr) esrar ile yakalandık.Esrar poşetin içindeydi paketlenmiş değildi narkotik bizi yakaladı.İhbarda vardı onların bana sattığına dair, öyle dedi narkotikler, onlarda bana 300 er tl katıp bu kadar esrar maddesi aldığımızı söylememi istediler basıma ilk defa böyle bir olay geldiği için olayın şokundan çıkamadım ben de gerçekleri anlattım ifademde.Aynı gün benden kan ve idrar tahlili alıp serbest bıraktılar Sicilim de hiç bir şey görünmüyor ondan öncesi de tertemizdi.Ama kişisel olarak tedirginlik yaşadığım için onların dediği gibi ifade versem 300 er Tl katıp aldık olan esrar maddesini 3 e bölecektik diye ifademi degiştirsem akıbetim ne olur.Olaylar yaşandıgından belli ne yemek ne uyku hayatım çok kötü oldu kafamda bir sürü sorular var
    1)730 gr esrarın bana ait oldugunu soyleyıp serbest bırakıldım ama dıger turlu 250 gramı bana dusuyor.
    2)Hakim ve ya savcı gercekleri biliyorsa(Tlf dinleme vs) ve ben ifademi böyle degiştirirsem kararları nasıl olabilir.
    3)sicilimin temiz olması ve ögrenci olmam ne kadar etkiler durumu.

    LÜTFEN YARDIM EDİNİZ EFENDİM TEŞEKKÜR EDERİM.

 15. nurcan ısınak Says:

  Benim eşim 3 buçuk aydan beri yatıyo uyuşturucu davasınndan 3ayda 4mahkeme gördü ama hic bir delil yok karakolda kocam hakında ifadeler vardı onlarda ilk mahkemede ifadelerini değiştirdiler hiç bir suç unsuru yok ama mahkeme atıyo bilen anlayan varsa

 16. gizem ersoy Says:

  merhaba uğuşturucu temin etmek ve vulundurmaktan bır yakın 12 yıl hapıs cezası aldı ancak dosya yargıtayda suan yenı çıkan maddelere göre ne olacağını öngöremiyoruz bu konuda bılgılendırme yapabılır mısınız ?
  teşekkürler

 17. Sema Says:

  Merhaba eşim uyusturucu yuzunden 18 yil 7 ay hapis cezasi aldi iciciydi aramala yaptilar ne uzerinde nede evde hic birsey bulamadilar sadece telefon dinlenmesi birine yol tarifi yapmiş baska hic birsey yok dosya yargitayda suan sizce ne olur lutfen bilgilendirn beni.

 18. cihat Says:

  merhaba avukat bey daha önce uyusturucu suçundan 1 yıl tedavi ve denetim gördüm aradan 2 yıl sonra bi daha yakalandım yine tedavi ve denetim suçu verildi tedavi sonuçlarım temiz denetim itiraz etsem sonuç ne olur

 19. acar Says:

  Oglum uzerin uyusturucu bulunmaktan ve satin almaktan mahkemesi var acaba hapse girer mi

  • rahmiofluoglu Says:

   Ayrıntılı bilgi almak için 0549 452 42 02’den Senem Hanım’ı arayabilirsiniz…

  • barakuda Says:

   denetimlin serbestlik alır sıkıntı olmaz endişeye gerek yok

   • bilge kagan Says:

    Merhaba Rahmi bey
    28 kasım 2012 Çarşamba günü yazılı olan Orhan Kemal türkdoğan Yazısının silinmesini sitenizden sağlarmısınız SireniZde ismimim benZerinin görülmesini istemiyorum.

    Teşekkürler

    Get Outlook for iOS

  • barakuda Says:

   sıkıntı olmz denetimli alır endişe etmeyin

 20. atakan Says:

  simdi banada geldi bir yil ceza hakim bey on aya dusurmus ve para cezasina cevirmis ben yinede buna itiraz ettim dilekce yoluyla ve temhize gonderdim bu ceza yardidan icerde yatmama yonelik donebilirmi yoksa para cezasi olarakmi doner yada cezayi artira bilirlermi

 21. atakan Says:

  bir yil hapis cezasi ama bu hakimin yada savcinin taktirinemi kalmis yoksa onceden sucun olup olmamasimi paraya cevirmeyi belirliyor bu olayda onu bi aciklarsaniz tesekurler

 22. orhan kemal türkdoğan Says:

  merhaba
  sayın yetkılıler yukarıda yazan acıklamaları okudum
  benimde su anda mahkemem devam etmektedir ancak mahkememın basında hakim bey bana denetımlı serbestlık kararı verdı 1 yıl psıkologla gorustum ve dosyamı adlıyeye gondermısler ben sımdı bereatmı ettım otomatık olarak yoksa su anda devam eden mahkemeye cıkıp bereatımımı ıstemem lazım ?

  bereat ettıysem eger ; bereat ettıgıme daır dosyayı nerden alabılırım bu konuyu cok arastırdım heryerı aradım ancak kesın bır sonuc alamadım suanda adlı sıcıl ve sabıka kaydım eskıden oldugu gıbı tertemız gorunmektedır

  lutfen yardımcı olurmusunuz
  sımdıden cok tesekkurler
  saygılarımla

 23. leyla Says:

  Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak sucundan yargılancam daha once dnetım serbestlıgı verıldı ama gıtmedım tutuklanıryım acaba:(


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: