Kullanma Hırsızlığı

Kullanma Hırsızlığı

MADDE 146 – (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/23971

K. 2012/7309

T. 8.2.2012

• KULLANMA HIRSIZLIĞI SUÇU ( Otoparkta Çalışan İşçinin Kendisine Teslim Edilmeyen Aracı Geçici Süre Kullandığı – Kullanma Hırsızlığı Suçunun Oluşacağı )

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Failin Bir Malın Zilyedi Olması Gereği – Malı Veriliş Gayesinin Dışında Elinden Çıkararak Yarar Sağlaması Gerektiği )

• OTOPARKTA SANIĞA TESLİM EDİLMEYEN ARACIN SANIK TARAFINDAN ÇALINMASI ( Güveni Kötüye Kullanma Suçunu Değil Kullanma Hırsızlığı Suçunu Oluşturacağı )

5237/m. 146, 155

ÖZET : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekir. Müştekiye ait otoparkta işçi olarak çalışan sanığın, katılan tarafından otoparka bırakılan ve kendisine teslim edilmeyen katılana ait otomobili terminale kolisini götürmek amacı ile otoparktan çıkarıp otopark sahibinin ve katılanın rızası olmadan alıp geçici bir süre kullanıp iade edilmek üzere işlediği eyleminin kullanma hırsızlığı suçunu oluşturduğunun gözetilmelidir.

DAVA VE KARAR : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Somut olayda;

Müşteki A. P.’na ait otoparkta işçi olarak çalışan sanığın, katılan tarafından otoparka bırakılan ve kendisine teslim edilmeyen katılana ait otomobili terminale kolisini götürmek amacı ile otoparktan çıkarıp otopark sahibinin ve katılanın rızası olmadan alıp geçici bir süre kullanıp iade edilmek üzere işlediği eyleminin TCK’nun 146.maddesinde belirtilen kullanma hırsızlığı suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

Kabule göre de, suç tarihi itibariyle uygulanan Kanun maddesindeki adli para cezasının alt sınırının beş tam gün karşılığı olduğu gözetilmeden yazılı şekilde fazla ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu seplerden dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 08.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2007/3583

K. 2009/2056

T. 9.2.2009

• KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Sanığın Suç Tarihinden Bir Gün Sonra Yakalandığında Çaldığı Otoyu Terk Ettiği Yeri Söyleyerek İadeyi Sağladığı – Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Koşulları Tartışılarak Lehe Yasanın Tespit Edileceği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Kullanma Hırsızlığı/Sanığın Suç Tarihinden Bir Gün Sonra Yakalandığında Çaldığı Otoyu Terk Ettiği Yeri Söyleyerek İadeyi Sağladığı – Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Koşulları Tartışılarak Lehe Yasanın Tespit Edilmesi Gerektiği )

• LEHE YASANIN UYGULANMASI ( Kullanma Hırsızlığı/Sanığın Suç Tarihinden Bir Gün Sonra Yakalandığında Çaldığı Otoyu Terk Ettiği Yeri Söyleyerek İadeyi Sağladığı – Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulama Koşulları Tartışılarak Lehe Yasanın Tespit Edileceği )

5237/m.146,168

5237/m.7, 9

ÖZET : Kullanma Hırsızlığında, sanığın kolluk görevlilerince suç tarihinden bir gün sonra yakalandığında, çaldığı otoyu terk ettiği yeri söyleyerek iadeyi sağladığının anlaşılması karşısında, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama koşulları tartışılarak lehe yasanın tespit edilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : “Kullanma hırsızlığı” suçunun yasal ögesi, çalınan malın geçici bir süre kullanılıp, mal sahibine ya da zilyedine iade edilmek kastı ile işlenmesi olup; somut olayda, sanığın çaldığı otoyu yakıtı bitince başka bir semtte terk ettiği ve oto bulunduğunda sağ arka kapı kolunun kırıldığı ve yerinde olmadığının anlaşılması karşısında; sanığın suç kastının kullanma hırsızlığına yönelik olmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bu yönden bozma isteyen düşünce benimsenmemiştir.

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın kolluk görevlilerince suç tarihinden bir gün sonra yakalandığında, çaldığı otoyu terk ettiği yeri söyleyerek iadeyi sağladığının anlaşılması karşısında, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama koşulları tartışılarak sonucuna göre;

Sanığın eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 493/1, 522/1, ( koşulları varsa 523/1 ) , 55/3, 59/2. maddelerine göre, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın aynı suça uyan 142/2-d, 143/1, ( koşulları varsa 168 ) , 31/3, 62/1. maddelerinde öngörülen özgürlüğü bağlayıcı cezanın alt ve üst sınırları bakımından, anılan Yasanın 7/2, 5252 sayılı Yasanın 9/3. maddeleri ışığında, sanık yararına olan Yasanın uygulama sırasında belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık savunmanının temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 09.02.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2005/16615

K. 2009/442

T. 26.1.2009

• KULLANMA HIRSIZLIĞI ( Sanığın Annesinin Yakınana Senet Vererek Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu/Yakınanın Şimdilik Yakınmasından Vazgeçtiği – Sanığın da Aynı Oturumda Zararın Taksitler Halinde Ödendiğini Belirttiği/Yakınmadan Vazgeçmenin Koşula Bağlı Tutulamayacağı )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Kullanma Hırsızlığı – Yakınmadan Vazgeçmenin Koşula Bağlı Tutulamayacağı )

• ÇALINAN MAL KARŞILIĞINDA ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNMA ( Kullanma Hırsızlığı/Sanığın Annesinin Yakınana Senet Vererek Ödeme Taahhüdünde Bulunduğu – Yakınmadan Vazgeçmenin Koşula Bağlı Tutulamayacağının Dikkate Alınacağı )

5237/m.146

ÖZET : Kullanma hırsızlığı suçunu işleyen sanığın annesinin sonradan kendisine uğradığı zarara karşılık senet verdiğini ve ödeme yükümlülüğünde bulunduğunu, bu nedenle “şimdilik” yakınmasından vazgeçtiğini; sanığın da aynı oturumda zararın taksitler halinde ödendiğini belirtmiş olduklarının anlaşılması karşısında; yakınmadan vazgeçmenin koşula bağlı tutulamayacağının gözetilmesi gerekir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Cumhuriyet Savcısı’nın gerekçeli karar başlığına yanlış yazılan sicil numarasının yerinde düzeltilmesi olanaklı kabul edilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Mağdur Memiş Turgay Y.’ın 22.12.2004 günlü oturumda, kullanma hırsızlığı suçunu işleyen sanığın annesinin sonradan kendisine uğradığı zarara karşılık senet verdiğini ve ödeme yükümlülüğünde bulunduğunu, bu nedenle “şimdilik” yakınmasından vazgeçtiğini; sanığın da aynı oturumda zararın taksitler halinde ödendiğini belirtmiş olduklarının anlaşılması karşısında; yakınmadan vazgeçmenin koşula bağlı tutulamayacağı gözetilmeden, bu konuda mağdura gerçek iradesi sorulup sonucuna göre uygulama yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 26.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2007/18223

K. 2008/4349

T. 10.3.2008

• KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAK ( Suç Tarihinden Önceki ve Sonraki Dönemde Tüketilen Elektrik Arasında Bariz Oransızlık Bulunup Bulunmadığı – Anne-Oğul Sanıklardan Anne Cahil Olduğundan Ortak İkametlerine Ait İdare Sorumluluğunun Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gereği )

• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Anne-Oğul Sanıklardan Anne Cahil Olduğundan Ortak İkametlerine Ait İdare Sorumluluğunun Kime Ait Olduğunun Belirlenmesi Gereği – Suç Tarihinden Önceki ve Sonraki Dönemde Tüketilen Elektrik Arasında Bariz Oransızlık Bulunup Bulunmadığı )

• EV İDARE SORUMLUSUNUN TESPİTİ ( Anne-Oğul Sanıklardan Anne Cahil Olduğundan – Elektrik Hırsızlığı )

5237/m. 141, 146

ÖZET : Kaçak elektrik kullanıldığının belirtilmesi ve sanıkların savunmalarında suçu kabul etmemeleri karşısında, suç tarihinden önceki tüketim ile suç tarihinden sonraki dönemde tüketilen elektrik arasında bariz bir oransızlık bulunup bulunmadığı ayrıca anne-oğlu olan ve suç tarihi itibariyle aynı evde yaşayan sanıklardan, anne ev hanımı ve cahil olduğu anlaşıldığından sanıkların ortak ikametlerine ait idare sorumluluğunun kime ait olduğu belirlenip sonucuna göre, sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekir.

DAVA : Hırsızlık suçundan sanıklar Emine A., Celal A. ve Mikdat B.’un yapılan yargılaması sonucunda; BERAATLERİNE dair ( MERSİN ) 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.2.2006 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenmekle ve dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 5.11.2007 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : I-Sanık Mikdat B. hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Yapılan yargılamaya,toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II-Sanıklar Emine A. ve Celal A. hakkında kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

09.09.2003 tarihli kaçak elektrik tespit tutanağında içinde süpürge çöpleri bulunan suça konu sayaç delinerek diskin normal dönmesinin engellenmesi suretiyle kaçak elektrik kullanıldığının belirtilmesi ve sanıkların savunmalarında suçu kabul etmemeleri karşısında suça konu sayaca ilişkin suç tarihinden geriye doğru bir yıllık tüketim föyünün dosyasında bulunduğu gözetilerek, ileriye doğru bir yıllık tüketim föyü getirtilip, mahallinde keşif yapılarak suç tarihinden önceki tüketim ile suç tarihinden sonraki tüketim karşılaştırılarak, suç tarihinden sonra tüketimde bariz bir artma olup olmadığı belirlenip, bariz bir artma var ise, bunun nedeni açıklattırılarak ve kurulu güç ile kaçak kullanımda bulunulduğu iddia edilen dönemde tüketilen elektrik arasında bariz bir oransızlık bulunup bulunmadığı ayrıca anne-oğlu olan ve suç tarihi itibariyle aynı evde yaşayan sanıklardan E.’nin 77 yaşında,ev hanımı ve cahil olduğu anlaşıldığından sanıkların ortak ikametlerine ait idare sorumluluğunun kime ait olduğu belirlenip sonucuna göre, sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken bu hususlar araştırılmadan eksik kovuşturmaya dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş,katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

One Response to “Kullanma Hırsızlığı”

  1. RAMAZAN İDE Says:

    KURUMA AİT OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ (KURUM İŞÇİSİ), OTOMOBİLİ YOLUN SAĞ TARAFINDA DURDURARAK SEYYAR SATICIDAN POĞAÇA ALMAK İÇİN ARAÇ ÇALIŞIR VAZİYETTE İKEN ARAÇTAN İNER POĞAÇA ALIRKEN 3. ŞAHIS ARACI ÇALARAK KAÇAR. BU OLAYDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURU NE KADARDIR. HANGİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR. TEŞEKKÜRLER


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: